Ceturtdiena, 18.08.2022
Liene, Helēna, Elena, Ellena, Liena

Dzimtsaraksts

Pāvilostas novada dzimtsarakstu nodaļa
 
 Izveidota pamatojoties uz Pāvilostas novada domes 2009.gada 17.decembra sēdes Nr. 12 lēmumu 10.§. Par Pāvilostas novada pašvaldības dzimtsarakstu darbības iecirkni ir noteikta Pāvilostas novada administratīvā teritorija, kuras sastāvā ietilpst Sakas pagasts, Vērgales pagasts un Pāvilosta.
 
Juridiskā adrese:
Dzintaru iela 73,
Pāvilostā,
Pāvilostas novadā, LV-3466
E-pasta adrese: dzimtsaraksts@pavilosta.lv
 
Nodokļu maksātāja reģistra kods 90002483086
 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Arita MŪRNIECE
Pieņem apmeklētājus:
Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV-3466

Darba laiks:

no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst.8:00-13:00 un no plkst.13:30 līdz 17:00, piektdienās no plkst.8:00 līdz 14:00.

Tālrunis 63498261
 
 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece Anita SPRUDZĀNE
Pieņem apmeklētājus:
„Pagastmāja”, Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, LV-3453
Darba laiks:
no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst.8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst.8:00-12:00 un no plkst.12:30 līdz 16:30
 
Tālrunis: 63490836
 
Laulības reģistrācijas
Pāvilostas pilsētā un Sakas pagastā veic vadītāja Arita Mūrniece
Vērgales pagastā - nodaļas vadītājas vietniece Anita Sprudzāne
 
 
 
DZIMTSARAKSTU NODAĻA VEIC:
 
  • laulības izsludināšanu un noslēgšanas reģistrāciju svinīgos apstākļos;
  • Pāvilostas novada baznīcās noslēgto laulības reģistru noformēšanu;
  • Pāvilostas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju dzimšanas, laulības, miršanas reģistrāciju;
  • papildina dzimšanas reģistrus ar ziņām par paternitāti, adopciju, laulības šķiršanu;
  • kārto aktu reģistru ierakstu papildināšanu, labošanu, atjaunošanu un anulēšanu, pamatojoties uz ieinteresētās personas iesniegumu vai tiesas spriedumu;
  • glabā civilstāvokļa aktu reģistrus no 1994.gada;
  • izsniedz atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistru apliecības, norakstus, izrakstus vai izziņas no reģistru ierakstiem;
  • pieņem vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumus, kārto minētās lietas, sastāda atzinumus.
 

Pāvilostas novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumi 1

 

Pāvilostas novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumi 2

Valsts nodevu un maksu par pakalpojumu varat samaksāt pašvaldības kasēs vai pārskaitot uz kontu kredītiestādē:

Pāvilostas novada pašvaldība
Reģistrācijas kods 90000059438
AS Swedbank
kods HABALV22,
konts LV32HABA0001402037066
 
 
PĀVILOSTAS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻAS PIEDĀVĀTIE PAKALPOJUMI
 
1.CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRĀCIJA
Tā ietver bērna dzimšanas reģistrāciju, laulību un miršanas reģistrāciju.
     
2.VĀRDA, UZVĀRDA UN TAUTĪBAS IERAKSTA MAIŅA
 

3.IERAKSTA PAPILDINĀŠANA, LABOŠANA un ATJAUNOŠANA

 

4.ATKĀRTOTU CIVILSTĀVOKĻA AKTA REĢISTRĀCIJU APLIECINOŠU DOKUMENTU IZSNIEGŠANA

 

Piesaki atkārtotu apliecību vai izziņu, izmantojot portālu www.latvija.lv
 

1. Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana
2. Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulību reģistra pieprasīšana
3. Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana


* Atkārtotu laulības, dzimšanas un miršanas apliecību vai civilstāvokļa reģistrācijas faktu apliecinošu izziņu pēc personas pieprasījuma izsniedz jebkuras pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa, Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstī vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļa.


 

MIRUŠO APBEDĪŠANA

Materiāls sniedz nepieciešamo informāciju par rīcību tuvinieka nāves gadījumā, sākot no miršanas fakta apliecināšanas un paziņošanas līdz apbedīšanas pabalstu saņemšanai un mirušā apglabāšanai.


PIRMSLAULĪBU MĀCĪBU PROGRAMMA

Saskaņā ar Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēm 2011. - 2017. gadam, ir izstrādāta Pirmslaulību mācību programmas personām, kuras vēlas reģistrēt laulību dzimtsarakstu nodaļā (turpmāk – apmācības programma), kuras mērķis ir veicināt ģimeņu stiprināšanu, stabilitāti, labklājību un sekmēt dzimstību, kā arī stiprināt laulības institūtu un tās vērtības sabiedrībā,

Apmācības programma sastāv no četriem moduļiem – katrs 6 akadēmiskās stundas:

1. modulis – Finanšu pratība – sniedz iespēju apgūt zināšanas un pilnveidot izpratni par naudas gudru pārvaldību: plānot, krāt, aizņemties, lai palīdzētu sasniegt ģimenes nākotnes mērķus.

2. modulis – Laulības tiesiskie aspekti – sniedz iespēju apgūt zināšanas un pilnveidot izpratni par laulības tiesiskajiem aspektiem.

3. modulis – Laulības psiholoģiskie un ētiskie aspekti. Laulāto un ģimenes attiecību veidošana – sniedz iespēju apgūt zināšanas un pilnveidot izpratni par emocionāli veselīgām, pilnvērtīgām, harmoniskām, uz savstarpējo cieņu balstītām attiecībām ģimenē.

4. modulis – Vecāku pienākumi un atbildība – sniedz iespēju apgūt zināšanas un pilnveidot izpratni par bērna attīstību, vecumposmus raksturojošām iezīmēm un vecāku lomu bērna attīstības veicināšanā.

    Moduļa satura izklāsts tiek īstenots profesionāla lektora vadībā, kā pamata metodi izmantojot abpusējas diskusijas par konkrētu tēmu, viedokļu apmaiņu, situāciju analīzi, pieredzes stāstus, praktiskus uzdevumus un refleksijas, respektējot katra pāra individuālo dzīves pieredzi un izpratni.

    2017. gadā apmācības programma tiek īstenota kā pilotprojekts, šādu iespēju piedāvājot 50 pāriem. Ņemot vērā, ka minētais pasākums nav plānots kā masu pasākums, bet gan ar individuālu pieeju noteiktam cilvēku skaitam vienā reizē, dalībnieku skaits vienā grupā būs 5 līdz 10 pāri. Apmācības notiks vienu vai divas reizes gadā (atkarībā no nokomplektētās grupas lieluma) dažādās norises vietās Vidzemē, Latgalē, Zemgalē, Kurzemē, kā arī Rīgā.

       Apmācības realizēs sekojošas mācību izglītības iestādes:

    Apmācības personām, kuras vēlas noslēgt laulību, ir bezmaksas un brīvprātīgas. Plānots, ka apmācības būs pieejamas līdz pat š.g. 30. novembrim.

 

    Pieteikties apmācībām var jebkurā dzimtsarakstu nodaļā vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.

     Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta kontaktinformācija: 67216032, 67830681, 67226222.  E-pasts dzimts.dep@tm.gov.lv.