Ceturtdiena, 23.05.2024
Leontīne, Ligija, Lonija, Leokādija

ATTĪSTĪBA

APIAS K

Publiskajai apspriešanai tiek nodoti Liepājas un Dienvidkurzemes novada attīstības dokumenti, kas iezīmē novada virzību nākamajos gados.

 

    Attīstības plānošanas dokumenti iezīmē novada virzību nākamiem gadiem, tāpēc īpaši svarīgi panākt sabiedrības iesaisti un gala redakcijā iekļaut darbības un investīciju projektus, kas ir svarīgi ikvienam no mums, darbības, kas kopumā veicina novada attīstību un ir vērstas uz cilvēka labklājības stiprināšanu, drošības izjūtas, piederības, un visaptverošiem mehānismiem, kas veido pieejamu primāri nepieciešamo pakalpojumu tīklojumu visā novada teritorijā.

      Aicinām ikvienu piedalīties tiešsaistes video apspriedēs pašvaldības oficiālajā sociālajā platformā Facebook kontā Dienvidkurzeme, uzdodot jautājumus un izsakot priekšlikumus.

 

Kopumā notiks astoņas tiešsaistes apspriedes:

►Dzīves vide un daba - 22. novembris, ieraksts pieejams ŠEIT

Sabiedrības veselība - 26. novembris, ieraksts pieejams ŠEIT

►Sociālā palīdzība, pakalpojumi un atbalsts - 1. decembris, ieraksts pieejams ŠEIT

►Pārvaldības un pakalpojumu sistēma - 3. decembris, ieraksts pieejams ŠEIT

►Satiksmes infrastruktūra un mobilitāte - 8. decembris, ieraksts pieejams ŠEIT.

►Kultūrvide, tūrisms un sports - 10. decembris, ieraksts pieejams ŠEIT.

►Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša izglītība - 15. decembris, ieraksts pieejams ŠEIT

►Uzņēmējdarbības vide - 17. decembris, ieraksts pieejams ŠEIT.

 

    Savu viedokli un priekšlikumus iedzīvotāji var izteikt arī elektroniski (attistiba@dkn.lv) vai pa pastu (Attīstības un uzņēmējdarbības daļa, Dienvidkurzemes novada pašvaldība, Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430) nosūtot vēstuli, vai nododot novada pilsētu un pagastu pārvaldēs, bibliotēkās, Klientu apkalpošanas centros (KAC).

      Ar attīstības dokumentiem, tiešsaistes diskusiju laikiem un citām iespējam iesaistīties novada attīstības plānošanā plašāk var uzzināt šeit: https://ej.uz/tf5e

 


Noslēdzošajā sabiedriskajā sanāksmē apspriež

tēmu “Uzņēmējdarbības vide”

 

     2021. gada 17. decembrī norisinājās beidzamā Liepājas un Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanas dokumentu sabiedriskās apspriešanas sanāksme, kas bija veltīta ar uzņēmējdarbību saistītiem jautājumiem. Apspriedes ieraksts skatāms ŠEIT.

    Sanāksmē tiešsaistē piedalījās 40 dalībnieki, pārstāvot gan Dienvidkurzemes novada pašvaldību, uzņēmējus, iedzīvotājus, dokumentu izstrādātājus,  kā arī citi interesenti. Dienvidkurzemes pašvaldības pārstāve Vita Liepiņa  iepazīstināja ar dokumentu izstrādes procesu un novada  stratēģisko ietvaru, novada attīstības un telpisko redzējumu līdz 2035. gadam.  Attīstības plānošanas dokumentu izstrādātāju pārstāvis Kaspars Timofejevs iepazīstināja ar paredzētajiem uzdevumiem, darbībām un investīciju projektiem. Uzņēmējdarbības vides attīstīšanai ir paredzēti divi uzdevumi - atbalstīt MVU sektoru, veicināt digitālās prasmes un attīstīt vietējo ekonomiku, kā arī sekmēt industriālo teritoriju attīstību ar atbilstošas infrastruktūras izveidi, panākot, ka pieaug ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits un darbaspēka atalgojums, bet nepieaug bezdarba līmenis. Kopumā šim uzņēmējdarbības vides attīstīšanai dokumentos ir paredzētas 20 darbības un projekti. Indikatīvais investīciju apjoms septiņu gadu laikā 30,2 milj. eiro.

    Sanāksmes dalībnieki atzinīgi vērtēja dokumentos iekļauto. Gan pašvaldības pārstāvji, gan uzņēmēji aktīvi iesaistījās diskusijā par to, kā veicināt uzņēmējdarbības attīstību novadā, tai skaitā par to, kā sabalansēt dabas aizsardzību ar uzņēmējdarbību. Klātesošie tika aicināti izmantot iespēju iesniegt priekšlikumus dokumentu pilnveidei vēl līdz 20. decembrim.

      Ikviens ir aicināts sīkāk iepazīties ar izstrādātajiem dokumentiem un sniegt savus priekšlikumus to pilnveidei. Visa informācija ir pieejama Dienvidkurzemes novada pašvaldības mājaslapā www.grobinasnovads.lv un citu bijušo novadu mājaslapās.

 


Sabiedriskās apspriedes sanāksmē pārrunā

ar izglītību saistītus jautājumus

 

      Trešdien, 15.decembrī notika septītā, priekšpēdējā no astoņām, Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanas dokumentu sabiedriskās apspriedes sanāksmēm, kurā pārrunāja ar izglītību saistītus jautājumus. Apspriedes ieraksts skatāms ŠEIT .

    Sanāksmei tiešsaistes platformā pieslēdzās 38 dalībnieki, kuru vidū bija Dienivdkurzemes novada iedzīvotāji, pašvaldības vadības un administrācijas pārstāvji, kā arī attīstības dokumentu izstrādātāji. Vienlaikus apspriedes gaitu vietnē Facebook.com vēroja ap 25 interesentiem.

     Sanāksmes pirmajā daļā pašvaldības pārstāvji un attīstības dokumentu izstrādātāji tiešsaistes dalībniekus iepazīstināja ar Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procesu, stratēģisko ietvaru un rīcības virziena “Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša izglītība” izaicinājumiem un investīciju projektiem un darbībām. Kopumā šajā rīcības virzienā tiek plānotas 80 darbības un projekti, kas sakārtotas 5 uzdevumos:

1) nodrošināt kvalitatīvas un mūsdienu prasībām atbilstošas pirmsskolas, pamatizglītības, vispārējās vidējās un interešu izglītības apguves iespējas un pieejamību; 

2) atbalstīt pašvaldību infrastruktūras un tehnoloģiju pieejamību mācību procesam izglītības iestāžu audzēkņiem; 

3) nodrošināt atbalstu karjeras izglītības pieejamībai; 

4) sniegt atbalstu Liepājas Universitātei un citu augstskolu filiālēm Liepājā konkurētspējīgas augstākās izglītības nodrošināšanā;

5) izveidot profesionālās izglītības un koordinētas pieaugušo izglītības sistēmas piedāvājumu atbilstoši darba tirgus pieprasījumam, sabiedrības attīstības tendencēm un personības izaugsmes vajadzībām. 

     Tiešsaistes sanāksmes otrajā daļā notika aktīva diskusija par Dienvidkurzemes optimālā vispārizglītojošo izglītības iestāžu tīkla sociālajiem un ekonomiskajiem aspektiem, pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājumu kvalitatīvam mācīšanas un mācīšanās procesam, skolotāju metodisko atbalstu sadarbībā ar Liepājas Metodisko centru kompetenču pieejas īstenošanai, kā arī sadarbību ar uzņēmējiem karjeras izglītības un izglītojamo prakšu vietu nodrošināšanai profesionālās izglītības iestāžu izglītojamajiem.

    Nākamā sabiedriskā apspriešanas sanāksme notiks piektdienā, 17. decembrī, plkst.17.30 par tēmu “Uzņēmējdarbības vide”. Tiešsaistes apspriešanas ZOOM saite https://us02web.zoom.us/j/81327456108

    Ikviens ir aicināts sīkāk iepazīties ar izstrādātajiem dokumentiem un sniegt savus priekšlikumus to pilnveidei. Visa informācija ir pieejama Dienvidkurzemes novada pašvaldības mājaslapā www.grobinasnovads.lv un citu bijušo novadu mājaslapās.

  

 


  Diskutē par aktualitātēm kultūras, tūrisma un sporta jomā

 

    Piektdien, 10. decembrī, notika sestā no astoņām sabiedriskās apspriedes sanāksmēm, kurā pārrunāja kultūrvides, sporta un tūrisma jautājumus. Apspriedes ieraksts skatāms ŠEIT.

    Sanāksmei tiešsaistes platformā bija pieslēgušies gandrīz 60 dalībnieki, kuru vidū bija iedzīvotāji no dažām novada apdzīvotajām vietām, pašvaldības vadības un administrācijas pārstāvji, kā arī dokumentu izstrādātāji. Vienlaikus Facebook.com kontā “Dienvidkurzeme” diskusiju vēroja ap 25 interesentiem.

    Sanāksmes pirmajā daļā dalībniekus iepazīstināja ar dokumentu izstrādes procesu, to saturu, bet īpaša uzmanība tika veltīta Rīcības virzienam “Kultūrvide, tūrisms un sports”. Kopumā šajā rīcības virzienā tiek plānotas 182 darbības un projekti, kas pakārtoti 4 uzdevumiem.

     Diskusijas laikā aktualizējās jautājums par kultūras un sporta pakalpojumu pieejamību pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, par iespējām sabalansēt kvalitatīvu pakalpojuma nodrošinājumu ar finansiālām, cilvēkresursu iespējām pašvaldībā. Iedzīvotāju vidū aktuāls ir arī jautājums par kultūras piedāvājuma kvalitāti, daudzveidību un risinājums ir veidot dažādu līmeņu  piedāvājumu. Sporta jomā būtiskākais ir bērnu, jauniešu iesaistīšana fiziskās aktivitātēs un tradicionāli spēcīgo sporta veidu turpmākā attīstība novadā. Abās jomās un īpaši tūrisma nozarē tika uzsvērta ciešākas sadarbības veidošana ar Liepāju.

     Nākamā sabiedriskā apspriešanas sanāksme notiks trešdienā, 15. decembrī, plkst.17.30 par tēmu “Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša izglītība”. Tiešsaistes apspriešanas ZOOM saite https://us02web.zoom.us/j/88132724694

    Ikviens ir aicināts sīkāk iepazīties ar izstrādātajiem dokumentiem un sniegt savus priekšlikumus to pilnveidei. Visa informācija ir pieejama Dienvidkurzemes novada pašvaldības mājaslapā www.grobinasnovads.lv un citu bijušo novadu mājaslapās.

   


  Piektajā sabiedriskajā apspriedē diskutē

par satiksmes infrastruktūru un mobilitāti

 

     Trešdien, 8. decembrī, notika kārtējā no astoņām sabiedriskās apspriedes sanāksmēm, kas tika veltīta transporta un mobilitātes jautājumiem. Apspriedes ieraksts skatāms ŠEIT.

      Sanāksmei tiešsaistes platformās bija pieslēgušies teju 60 dalībnieki. Pašvaldības pārstāvji un dokumentu izstrādātāji interesentus iepazīstināja gan ar dokumentu izstrādes procesu, gan ar stratēģisko ietvaru, gan ar Rīcības virziena "Satiksmes infrastruktūra un mobilitāte" investīciju projektiem un darbībām.

     Sanāksmes iesākumā domes priekšsēdētājs Aivars Priedols informēja par neseno tikšanos ar satiksmes ministru Tāli Linkaitu, kurā tika pārrunātas iespējas pārņemt valsts autoceļus pašvaldības īpašumā, kā arī dzelzceļu pasažieru pārvadājumu uzlabošana un mobilitātes punktu attīstība nākotnē.

       Diskusijas laikā iedzīvotāji uzdeva jautājumus un sniedza priekšlikumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem novadā.

     Kopumā transporta un mobilitātes joma ir viena no resursietilpīgākajām nozarēm, un vienlaikus tā saistīta ar milzīgiem izaicinājumiem. No vienas puses sliktais autoceļu stāvoklis, salīdzinoši retā apdzīvotība, salīdzinoši zemais sabiedriskā transporta nodrošinājums un lielā loma privātajam autotransportam mobilitāte pieprasa apjomīgu pamatinfrastruktūras attīstību – autoceļu kvalitātes uzlabošanu un asfalta segas ieklāšanu. No otras puses – Eiropas Savienības mērķi par klimatneitralitāti un bezemisiju mobilitāti izaicina mainīt līdzšinējos paradumus un pievērsties veloceļu un citas mikromobilitātes infrastruktūras attīstībai, sabiedriskā transporta sistēmas pārkārtošanai, mobilitātes punktu attīstībai un sabiedriskā transporta zaļināšanai.

    Pavisam šajā Rīcības virzienā tiek plānotas vairāk nekā 250 darbības un projekti, kas ir vērsti gan uz mobilitātes pamatinfrastruktūras attīstību, gan ilgtspējīgu mobilitāti. Lai to sasniegtu indikatīvās izmaksas tiek lēstas vismaz 70 miljonu eiro apmērā.

    Nākamā sabiedriskā apspriešanas sanāksme notiks piektdienā, 10. decembrī, plkst.17.30 par tēmu “Kultūrvide, tūrisms un sports”. Tiešsaistes apspriešanas ZOOM saite https://us02web.zoom.us/j/89875185210

      Ikviens ir aicināts sīkāk iepazīties ar izstrādātajiem dokumentiem un sniegt savus priekšlikumus to pilnveidei. Visa informācija ir pieejama Dienvidkurzemes novada pašvaldības mājaslapā www.grobinasnovads.lv un citu bijušo novadu mājaslapās.

 


Notikusi ceturtā sabiedriskās apspriešanas sanāksme

par tēmu “Pārvaldības un pakalpojumu sistēma”

 

       Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada plānošanas dokumentu ceturtā sabiedriskās apspriešanas sanāksme “Pārvaldības un pakalpojumu sistēma” notika 3. decembrī. Apspriedes ieraksts skatāms ŠEIT.

     Sanāksmei tiešsaistes platformās bija pieslēgušies vairāk nekā 40 dalībnieki. Dienvidkurzemes pašvaldības pārstāve Vita Liepiņa  iepazīstināja ar dokumentu izstrādes procesu un novada  stratēģisko ietvaru, attīstības redzējumu un telpisko redzējumu līdz 2035. gadam.

      Domes priekšsēdētāja vietnieki Aivars Galeckis un Raivis Kalējs analizēja novada izaicinājumus pārvaldības un pakalpojumu attīstības jomā saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu, digitalizācijas procesu un jaunatnes politikas īstenošanu novada teritorijā. Attīstības plānošanas dokumentu izstrādātāja pārstāve Ināra Groce iepazīstināja ar paredzētajām darbībām un investīciju projektiem.  

    Rīcības virzienam “Pārvaldība un digitalizācija” paredzēti pieci uzdevumi  - nodrošināt pārvaldības digitalizāciju un e-pakalpojumu attīstību; stiprināt un attīstīt starpinstitucionālu sadarbību, mērķtiecīgi pilnveidojot pašvaldības cilvēkresursu prasmes un motivāciju; nodrošināt sabiedrības un uzņēmēju iesaisti un līdzdalību pašvaldības attīstībā; sekmēt jaunatnes politikas ieviešanu un  popularizēt Liepājas un Dienvidkurzemes tēlu biznesam, dzīvošanai, atpūtai un tūrismam. Kopā rīcības un investīciju plānā ir paredzētas 36 darbības/projekti šo uzdevumu īstenošanai.

     Rezultātā Dienvidkurzemē 2027. gadā tiks  izveidota profesionāla, efektīva un atvērta pārvaldība, sniegtie pakalpojumi tiks digitalizēti,  viegli lietojami un saprotami ikvienam. Pierobežas teritorijās nodrošināts interneta pārklājums, tā jauda ir atbilstoša, lai iedzīvotāji izmantotu e-pakalpojumus, attālinātā darba un mācību iespējas. Tiks nodrošināta atvērto datu pieejamība. 

     Pastāvīgi tiks pilnveidotas gan speciālistu, gan iedzīvotāju digitālās prasmes, pieejama profesionālā pilnveide un mūžizglītība. Pašvaldība regulāri nodrošinās sabiedrībai dažādas iesaistes un līdzdalības formas, izmantojot digitālos rīkus, organizējot tikšanās, sniedzot biedrību un iedzīvotāju iniciatīvām finansiālu atbalstu. Dienvidkurzemē sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanā tiks veikti  ieguldījumi operatīvo dienestu tehnoloģiskā aprīkojuma un infrastruktūras attīstībā. Lai būtu droša pludmale, tiks izbūvētas jaunas glābšanas stacijas un izveidota infrastruktūra piekļuvei ārkārtas situācijās. Jaunatnes politika – Dienvidkurzemes novada prioritāte, darbam ar jaunatni ir iedvesmojoši jaunatnes darba speciālisti, novadā ir  izveidotas telpas lietderīgai brīvā laika pavadīšanai, kur jaunieši var būt un radīt. Tiek organizētas iekļaujošas aktivitātes jauniešiem, kuri nemācās, nestrādā, šādā veidā integrējot viņus pilnvērtīgā dzīvē. Jaunieši iesaistās sabiedriskās dzīves norisēs, lēmumu pieņemšanā, lai risinātu humānās, sociālās un vides problēmas.

     Nākamā sabiedriskā apspriešanas sanāksme notiks trešdienā, 8. decembrī, plkst.17.30 par tēmu “Satiksmes infrastruktūra un mobilitāte”. Tiešsaistes apspriešanas ZOOM saite https://us02web.zoom.us/j/89796804311

    Ikviens ir aicināts sīkāk iepazīties ar izstrādātajiem dokumentiem un sniegt savus priekšlikumus to pilnveidei. Visa informācija ir pieejama Dienvidkurzemes novada pašvaldības mājaslapā www.grobinasnovads.lv un citu bijušo novadu mājaslapās.

 


AIZRITĒJUSI DISKUSIJA PAR

SOCIĀLĀS AIZSARDZĪBAS JAUTĀJUMIEM

 

    Vakar, 1. decembrī, notika trešā no astoņām sabiedriskās apspriedes sanāksmēm, kas tika veltīta sociālās aizsardzības jautājumiem. Apspriedes ieraksts skatāms ŠEIT.

     Sanāksmei tiešsaistes platformās bija pieslēgušies vairāk nekā 60 dalībnieki. Pašvaldības pārstāvji un dokumentu izstrādātāji interesentus iepazīstināja gan ar dokumentu izstrādes procesu, gan ar stratēģisko ietvaru, gan ar Rīcības virziena "Sociālā palīdzība, pakalpojumi un atbalsts" investīciju projektiem un darbībām.

    Pavisam šajā Rīcības virzienā tiek plānotas 33 darbības un projekti, kas ir sagrupēti trīs uzdevumos. Pirmais - paplašināt un pilnveidot sociālos pakalpojumus, attīstīt sociālo pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo infrastruktūru. Otrais - pilnveidot sociālās palīdzības un citus materiālā un nemateriālā atbalsta veidus. Trešais - nodrošināt atbalsta pasākumus bērniem, ģimenēm ar bērniem un citām sociālajām grupām, atbalstot nepieciešamo kompetenču apgūšanā un veicinot iekļaušanos sabiedrībā.

    Plānā ietvertais ir vērsts uz sociālo pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras pilnveidi, t.sk. energoefektivitāti un vides pieejamību, cilvēkresursu – sociālā darba speciālistu – profesionālo pilnveidi un atbalstu, uz sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību, ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojuma attīstību senioriem, kā arī uz sociālo dzīvojamo māju atjaunošanu un jaunu izveidi. Tāpat Rīcības virzienā nozīmīgs akcents likts uz atbalsta sniegšanu ģimenēm, jauniešiem un citām grupām, t.i., lai palīdzētu prasmju un zināšanu apguvē, problēmsituāciju un krīžu pārvarēšanā. Rīcības plānā ietvertas arī darbības, kas vērstas uz ģimeniskas vides veicināšanu ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem, kā arī uz vardarbības un atkarību mazināšanu. Lai to sasniegtu, nepieciešamais indikatīvais investīciju apjoms ir 5,9 milj. eiro.

   Nākamā sabiedriskā apspriešanas sanāksme notiks piektdienā, 3. decembrī, plkst.17.30 par tēmu “Pārvaldības un pakalpojumu sistēma”. Tiešsaistes apspriešanas ZOOM saite https://us02web.zoom.us/j/82530699236

     Ikviens ir aicināts sīkāk iepazīties ar izstrādātajiem dokumentiem un sniegt savus priekšlikumus to pilnveidei. Visa informācija ir pieejama Dienvidkurzemes novada pašvaldības mājaslapā www.grobinasnovads.lv un citu bijušo novadu mājaslapās.

 


Sabiedriskajā apspriešanā diskutē par

sabiedrības veselības jautājumiem

 

     Piektdien, 26. novembrī, notika otrā no astoņām sabiedriskās apspriedes sanāksmēm, kas tika veltīta sabiedrības veselības jautājumiem. Sanāksmei tiešsaistes platformās bija pieslēgušies vairāk nekā 50 dalībnieki. Pašvaldības pārstāvji un dokumentu izstrādātāji interesentus iepazīstināja gan ar dokumentu izstrādes procesu, gan ar stratēģisko ietvaru, gan ar Rīcības virziena "Sabiedrības veselība" investīciju projektiem un darbībām.

      Pavisam šajā rīcības virzienā tiek plānotas 42 darbības un projekti, kas ir sagrupēti divos uzdevumos. Pirmais - attīstīt veselības aprūpes pakalpojumus, tai nepieciešamo infrastruktūru un nodrošināt cilvēkresursu piesaisti. Otrais - veicināt sabiedrības veselībpratību un līdzestību veselības saglabāšanā un uzturēšanā dažādām iedzīvotāju grupām.

      Plānā ietvertais ir vērsts uz līdzsvarotu Dienvidkurzemes novada attīstību, pievēršoties veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības veicināšanai, t.sk. vides pieejamības sekmēšanai un infrastruktūras modernizācijai, veselības aprūpes cilvēkresursu piesaistei, virzībai un ēku energoefektivitāti, kā arī sabiedrības fizisko aktivitāšu sekmēšanai un informētībai par veselīgu dzīvesveidu un slimību profilaksi. Lai to sasniegtu, nepieciešamais indikatīvais investīciju apjoms ir 4,2 milj. eiro.

     Nākamā sabiedriskā apspriešanas sanāksme notiks trešdienā, 1. decembrī, plkst.17.30 par tēmu “Sociālā palīdzība, pakalpojumi un atbalsts”. Tiešsaistes apspriešanas ZOOM saite https://us02web.zoom.us/j/86761421844

       Ikviens ir aicināts sīkāk iepazīties ar izstrādātajiem dokumentiem un sniegt savus priekšlikumus to pilnveidei. Visa informācija ir pieejama Dienvidkurzemes novada pašvaldības mājaslapā www.grobinasnovads.lv un citu bijušo novadu mājas lapās.


Notikusi pirmā sabiedriskā apspriešana

par tēmu “Dzīves vide un Daba"         

    Ar aktīvu sabiedrības līdzdalību ir izstrādāti un sabiedriskajai apspriešanai nodoti Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanas dokumenti:

1. Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035. gadam,

2. Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programma 2022. - 2027. gadam,

3. Liepājas valstspilsētas  un Dienvidkurzemes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam un Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskats.

             

     Sabiedriskā apspriešana ilgst no 19.11.2021. līdz 20.12.2021. Tās ietvaros Dienvidkurzemes novadā tiek rīkotas astoņas dokumentu publiskās apspriešanas sanāksmes, katrā sanāksmē izskatot atsevišķu tēmu.

       22. novembrī notika pirmā no astoņām sabiedriskās apspriešanas sanāksmēm, kas tika veltīta dzīves vides un dabas jautājumiem. Sanāksmei tiešsaistes platformās bija pieslēgušies vairāk nekā 100 dalībnieku. Pašvaldības pārstāvji un dokumentu izstrādātāji dalībniekus iepazīstināja gan ar dokumentu izstrādes procesu, gan ar stratēģisko ietvaru, gan ar Rīcības virziena "Dzīves vide un Daba" investīciju projektiem un darbībām. Pavisam šajā Rīcības virzienā tiek plānotas 185 darbības un projekti, kas ir sagrupēti astoņos uzdevumos: komunālā infrastruktūra, meliorācijas sistēma, atkritumu apsaimniekošana, nekustamais īpašums, dabas vērtības, ārtelpa, klimata pārmaiņas un sabiedrības izglītošana. Viss plānā ietvertais ir vērsts uz ilgtspējīgu un līdzsvarotu Dienvidkurzemes novada attīstību, saudzējot novada vērtības, vienlaikus domājot par iedzīvotājiem labvēlīgu un patīkamu dzīves vidi. Lai to sasniegtu, indikatīvais investīciju apjoms septiņu gadu periodā ir 69,3 milj. eiro.

      Nākamā sabiedriskā apspriešanas sanāksme notiks piektdienā, 26. novembrī, plkst.17.30 par tēmu “Sabiedrības veselība”. Tiešsaistes apspriešanas ZOOM saite - https://us02web.zoom.us/j/82800901461.

      Ikviens ir aicināts sīkāk iepazīties ar izstrādātajiem dokumentiem un sniegt savus priekšlikumus to pilnveidei. Visa informācija ir pieejama Dienvidkurzemes novada pašvaldības mājaslapā www.grobinasnovads.lv un citu bijušo novadu mājas lapās.