Sestdiena, 22.06.2024
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Arhīvs

Sakarā ar to, ka Liepājas reģiona novadu būvvalde tiek likvidēta, sākot ar 2015.gada 1.jūliju Pāvilostas novadā tiks izveidota Pāvilostas novada būvvlade. Visas iesāktās lietas Liepājas reģiona būvvladē, kuras attiecināmas uz  Pāvilostas novadu, tiks pārceltas uz Pāvilostas novada būvvladi. 
 

Liepājas reģiona novadu būvvalde
 
Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401
 
 
Pieņemšanas laiks:
Pirmdiena 9:00-12:00
Trešdiena 9:00-16:00
 
Būvvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Santa Cinkus
Tālr. 26378682
santa@lrp.lv
 
Būvvaldes arhitekts Jānis Grundbergs
Tālr. 29298944
janis@lrp.lv
 
Būvinspektors Guntars Ļaudāms
Tālr. 26499041
guntars@lrp.lv
 
Būvinspektors Normunds Reinholcs
Tālr. 29113496
normunds@liepajasrajons.lv
 
                                   

Liepājas  reģiona novadu  būvvaldes

Atskaite par darbu 2014.gadā

Novads

Pieņemšanas akti

Izmaksas (eiro)

Saņemtas

 būvatļaujas

Valsts,

 pašvaldību līdzekļi

     Privātie, SIA, AS

līdzekļi

Grobiņas novads

55

913 621,00

6 755 229,00

106

Durbes novads

26

557 671,00

3 856 732,00

25

Pāvilostas novads

29

232 906,00

6 475 441,00

35

Priekules novads

22

613 182,00

2 117 645,00

44

Vaiņodes novads

8

1 456 307,00

66 752,00

18

KOPĀ

129

 3 773 687,00

 19 269 789,00

  228

PAVISAM KOPĀ

23 043 476,00

 

 

 Izziņas                                                           34

Būvniecības pieteikumi                                     183 līdz 01.10.2014.

 Izsniegti plānošanas un arhitektūras uzdevumi   185 līdz 01.10.2014.

Tehniskie projekti (akceptēti)                            191 līdz 01.10.2014.

Tehniskie projekti (saskaņoti)                            37

Vienkāršotā rekonstrukcija un renovācija             29   

Mazēkas un artēziskie urbumi                            0

               


ĒKU BŪVNIECĪBAS PROCESS

 

BŪVJU IEDALĪJUMS GRUPĀS ATBILSTOŠI BŪVNIECĪBAS PROCESAM

 

 Detalizētu būvniecības procesu nosaka Ministru kabineta noteikumi
www.likumi.lv
 
 • Vispārīgie būvnoteikumi MK Nr. 500
 • Būvniecības likums
 • Ēku būvnoteikumi MK Nr. 529
 1. Apliecinājuma karte (ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu/bez lietošanas veida maiņas)
 2. APLIECINĀJUMS par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai
 3. APLIECINĀJUMS par ēkas nojaukšanu
 4. Būvdarbu vadītāja saistību raksts
 5. Būvniecības iesniegums
 6. Būvuzrauga saistību raksts
 7. Iesniegums par atzimes veiksanu
 8. Paskaidrojuma raksts
 9. Paskaidrojuma raksts (ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves)
 10. Paskaidrojuma raksts (ēkas konservācijai)
 11. Paskaidrojuma raksts (ēkas nojaukšanai)
 • Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība MK Nr. 501
 1. APLIECINĀJUMS par elektronisko sakaru tīkla būves gatavību ekspluatācijai
 2. Elektronisko sakaru tīkla būvniecības ieceres iesniegums
 • Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi MK Nr. 550
 1. APLIECINĀJUMS par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu
 2. Būvniecības iesniegums
 3. Paskaidrojuma raksts (1. grupas būvei)
 4. Paskaidrojuma raksts (būves konservācijai)
 • Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi MK Nr. 551
 1. Apliecinājuma karte
 2. Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu
 3. Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai
 4. Paskaidrojuma raksts
 5. Paskaidrojuma raksts (inženierbūves konservācijai)
 • Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi MK Nr. 573
 1. Apliecinājuma karte
 2. APLIECINĀJUMS par energoapgādes būvobjekta gatavību ekspluatācijai
 3. Būvniecības ieceres iesniegums
 4. Paskaidrojuma raksts
 • Autoceļu un ielu būvnoteikumi MK Nr. 633
 1. Apliecinājuma karte
 2. APLIECINĀJUMS par būves vai tās daļas gatavību ekspluatācijai
 3. Būvniecības iesniegums
 4. Paskaidrojuma raksts
 • u.c.

 


 

 

 

LAI SAŅEMTU ATĻAUJU PAR BŪVNIECĪBU
 

1. Novadā ietilpstošo pašvaldību teritorijas plānojumos un apbūves noteikumos jāapskatās vai iecerēto apbūvi īpašumā drīkst veikt.

 

2. Ja iecere atbilst plānojumam jāierodas Liepājas reģiona novadu būvvaldē (turpmāk Būvvalde), Graudu iela 27/29, Liepājā (ieeja no Dīķu ielas, 2.st) un jāaizpilda būvniecības iesniegums, pievienojot zemesgrāmatas apliecības kopiju, zemes robežu plānu, un ja ir esoša apbūve- inventarizācijas lietu.

 

3. Būvvalde izskatīs iesniegumu un pozitīva lēmuma gadījumā izsniegs arhitektūras plānošanas uzdevumu (PAU) un informēs par iestādēm, no kurām jāsaņem tehniskie noteikumi.

 

4. Kopā ar izvēlēto projektētāju jāsagatavo būvprojekts.

 

5. Būvprojekts jāsaskaņo pašvaldībā un jāiesniedz Būvvaldē, lai saņemtu akceptu.

 

6. Pēc projekta akcepta jāiesniedz Būvvaldē pieprasījums būvatļaujas saņemšanai. Būvvalde 5 dienu laikā izsniedz būvatļauju.

 

7. Var sākt būvniecību. Saskaņā ar grozījumiem Būvniecības likumā, būvdarbi ir uzsākami 1 mēnesi pēc informācijas par būvatļaujas izsniegšanas publikāciju pašvaldības mājas lapā.

 

8. Kad būvniecība pabeigta, saskaņā ar projektu, pasūtītājs raksta apliecinājumu par būves gatavību un aicina būvvaldi pieņemt būvi ekspluatācijā.

 

9. Būvniecības kārtība un veicamie pasākumi aprakstīti- Būvniecības likumā, Vispārējos būvnoteikumos. Pieejami internetā - www.likumi.lv sadaļā likumi un Ministru kabineta noteikumi.


 
Informējam, ka 2011. gada 28. maijā stājās spēkā Ministru kabineta 2011. gada 24. maija noteikumi Nr. 410 „Grozījumi Ministru kabineta 1997. gada 1. aprīļa noteikumos Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi””, kas cita starpā arī paredz pienākumu būvinspektoram pirms būvatļaujas izsniegšanas veikt paredzētās būves īstenošanas vietas pārbaudi, lai pārliecinātos par patvaļīgas būvniecības neesību, un sastādīt attiecīgu atzinumu (atzinums sastādāms saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumu Nr. 1009 „Noteikumi par būvinspektoriem” 2. pielikumu).
 

 
 

Liepājas reģiona novadu būvvaldes  
atskaite par darbu 2013.gada 7 mēnešos
 
Pāvilostas novads:
 •  pieņemšanas akti - 8;
 •  Izmaksas Ls:
                 - valsts, pašvaldību līdzekļi- 156 675,-;
                 - privātie līdzekļi- 233 780,-
 •  saņemtas būvatļaujas - 20