Svētdiena, 10.12.2023
Judīte, Guna

SOCIĀLAIS DIENESTS IZSLUDINA VAKANCI

SOCIĀLAIS DIENESTS IZSLUDINA VAKANCI

27.04.2018

Pāvilostas novada sociālais dienests aicina pieteikties darbā uz

brīvo darba vietu

sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem.

 

Prasības kandidātiem:

 • izglītība ne zemāka par otrā līmeņa augstāko izglītību sociālajā darbā.

 

Darba līgums tiks noslēgts uz nenoteiktu laiku, nosakot 3 mēnešus pārbaudes termiņu.

Darba slodze – 32 darba stundu nedēļa, pie summētās darba laika uzskaites.

Darba alga – no EUR 420.00 + valsts budžeta mērķdotācijas piemaksa, saskaņā ar 19.12.2017. MK noteikumiem “Noteikumi par valsts budžeta mērķdotāciju sociālo darbinieku darbam ar ģimenēm un bērniem piemaksai pie mēnešalgas 2018. gadā”

            Pieteikuma vēstuli, profesionālās pieredzes aprakstu(CV) un izglītību apliecinošu dokumentu lūdzu iesniegt Pāvilostas novada sociālajā dienestā vai nosūtot elektroniski uz e- pastu ildze.balode@pavilosta.lv līdz 2018.gada 27. aprīlim plkst.17.00

 

AMATA APRAKSTS

Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem

(kods 2635 03)

1. Amata pakļautība

Sociālais darbinieks ir pakļauts sociālā dienesta vadītājai.

 

2. Amata pienākumi:

 1.  veikt sociālo gadījumu vadīšanu ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem un viņu ģimenēm;
 2.  veidot  nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem Nepilngadīgā profilakses lietu;
 3.  veikt  sociālā gadījuma vadīšanu ģimenēm ar bērniem, kurās bērniem ir skolas kavējumi, uzvedības problēmas, mācīšanās grūtības, konflikti skolā vai mājās, atkarības problēmas;
 4.  īstenot sociālās korekcijas programmu bērniem un pusaudžiem ar antisociālu uzvedību, jauniešiem pēc bērnu namiem un internātskolām;
 5.  novērtēt ģimenes sociālās vajadzības un funkcionēšanas spējas;
 6.  veidot ģimenes sociālā gadījuma vadīšanas lietu, kurā iekļauti precīzi dati par ģimenes sociālo problēmu izpēti, veikta fiziskās vides novērtēšana;
 7.  veikt  riska faktoru novērtēšanu katram ģimenes loceklim, identificēt sociālās problēmas;
 8.  novērtēt  ģimenes stiprās un vājās puses;
 9.  balstoties uz stiprajām pusēm un piesaistot nepieciešamos pakalpojumus, izstrādāt sociālās rehabilitācijas plānu;
 10. slēgt līgumu ar klientu par sadarbību un veicamajiem uzdevumiem;
 11. vadīt sociālo gadījumu, piesaistot nepieciešamos resursus;
 12. analizēt klienta sociālās problēmas un palīdzēt rast alternatīvus sociālo problēmu risinājumus, izmantojot atbilstošas metodes darbā ar klientu individuāli vai grupā, vai darbā ar ģimeni;
 13. sniegt individuālas konsultācijas ģimenei ar bērniem;
 14. palīdzēt klientam pārvarēt radušās grūtības;
 15. aizstāvēt klienta intereses valsts un pašvaldības līmenī;
 16. sniegt atzinumus pēc pieprasījuma par sociālā gadījuma vadīšanas gaitu, sniegt ieteikumus par ģimenes psiholoģiskā klimata uzlabošanu;
 17. izstrādāt un īstenot preventīvos pasākumus;
 18. piedalīties un aktīvi darboties starpinstitucionālās un starpprofesionāļu komandas sapulcēs;
 19. piedalīties projektu izstrādē un realizācijā;
 20. nodrošināt klienta sociālā atbalsta tīkla veidošanos;
 21. izstrādāt sociālās programmas, novērtēt sociālās rehabilitācijas, profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti, kā arī to atbilstību iedzīvotāju vajadzībām;
 22. veidot sadarbību ar izglītības iestādēm un citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, valsts un pašvaldības institūcijām, nevalstiskajām organizācijām;
 23. novērtēt sniegtās palīdzības efektivitāti;
 24. izstrādāt priekšlikumus jaunu pakalpojumu veidu ieviešanu  darbā ar ģimeni un bērniem;
 25. izveidot klientu personas lietas, kurās tiek apkopota informācija par ģimenes (personas) sociālo vēsturi, ja nepieciešams izstrādā sociālās rehabilitācijas plānu, sociālās korekcijas programmas un citus dokumentus atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai;
 26. apmeklētājus, telefona zvanus un citus ziņojumus reģistrēt klientu reģistrācijas žurnālā;
 27. veikt regulāru sociālo darbu ar sociālā riska ģimenēm, veidot datu bāzi par tām;
 28. sniegt ģimenēm  informāciju un konsultācijas par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus, sociālo palīdzību, to sniegšanas kārtību, informē klientus par viņu tiesībām un pienākumiem;
 29. apsekot klientu dzīves apstākļus dzīvesvietā;
 30. veikt preventīvo darbu ar ģimenēm sociāli izglītojošos jautājumos;
 31. darbā ar ģimenēm ievērot konfidencialitāti, to interešu un vajadzību respektēšanas un pašnoteikšanās tiesības;
 32. rūpēties par savas profesionālās kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšanu, piedaloties profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmās;
 33. ievērot vispārējās ētikas normas, nodrošināt saņemtās informācijas konfidencialitāti un nediskriminējošu praksi;
 34. pildīt citus uzdevumus darba kompetences ietvaros pēc sociālā dienesta vadītājas norādījuma.

 

3. Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un prasmes

 1.  augstākā līmeņa sociālā darbinieka profesionālā augstākā izglītība;
 2. prasme veidot un saglabāt profesionālās saites ar citiem speciālistiem;
 3. prasme strādāt komandā;
 4. prasme vākt un analizēt informāciju;
 5. prasme pilnveidot savu profesionālo kompetenci;
 6. prasme izlēmīgi un apņēmīgi rīkoties;
 7. datorprasme;
 8. komunikācijas, empātijas prasmes;
 9. saglabāt personisko līdzsvaru.

 

4. Amata atbildība

 1.   par pienākumu un uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;
 2.   par sniegto ziņu patiesumu un konfidencialitātes ievērošanu;
 3.  par nodoto materiālo vērtību saglabāšanu;
 4.  par darba kārtības noteikumu, ugunsdrošibas un darba drošības noteikumu ievērošanu savā darbā un darba vietā;
 5.  Par personu datu un informācijas konfidencialitāti.

 

« Atpakaļ