Trešdiena, 18.05.2022
Inese, Inesis, ēriks

Izstrādāti noteikumi dabas lieguma “Ziemupe” izmantošanai

Izstrādāti noteikumi dabas lieguma “Ziemupe” izmantošanai

19.04.2018

Lai precīzāk noteiktu aizsargājamās dabas teritorijas atļauto izmantošanu, ir sagatavoti Pāvilostas novadā esošā dabas lieguma “Ziemupe” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi), kurus pēc zemes īpašnieku informēšanas plānots virzīt apstiprināšanai Ministru kabinetā.

     Patlaban šī dabas lieguma izmantošanu regulē vispārējie noteikumi par īpaši aizsargājamo teritoriju izmantošanu, taču, lai atvieglotu teritorijas uzraudzību un specifisku biotopu saglabāšanu, tapušas tieši dabas liegumam “Ziemupe” paredzētas normas.

     Dabas aizsardzības pārvaldes eksperti skaidro, ka Noteikumi sagatavoti, lai uzlabotu atsevišķu biotopu aizsardzību un atvieglotu aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošanu, kā arī dotu iespēju palielināt lieguma “Ziemupe” bioloģisko un ainavisko vērtību.

      Iecerēts, ka, līdz ar jauno normu pieņemšanu, būs iespēja sekmēt dabas lieguma teritorijā esošo bijušo PSRS armijas teritoriju sakopšanu un izmantošanu tūrisma  attīstībai.

     Individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu izstrāde nenozīmē kādu jaunu aizsargājamu teritoriju veidošanu, tā palīdz valsts iestādēm un arī privātīpašniekiem precīzāk apzināt, kā apsaimniekot jau esošo dabas liegumu.

      Noteikumu projekts salīdzinājumā ar spēkā esošajām normām paredz dabas lieguma teritorijai izstrādāt funkcionālo zonējumu, nosakot dabas lieguma zonu un neitrālo zonu. Neitrālajā zonā iekļautas bijušo PSRS armijas štābu teritorijas un pašvaldības autoceļš “Akmensraga ceļš”, kā arī bijušās lauksaimniecības zemes un mājvieta Akmeņragā, kurā nav konstatētas dabas vērtības .

      Būvniecība dabas lieguma neitrālajā zonā jāveic saskaņā ar Aizsargjoslu likumā noteiktajiem ierobežojumiem un pašvaldības teritorijas plānojumā noteikto izmantošanu.

      Pārējā lieguma teritorija iekļauta dabas lieguma zonā. Dabas lieguma zona izveidota, lai saglabātu dabas vērtības – retus un aizsargājamus mežu, kāpu, purvu un ūdeņu biotopus, augu un dzīvnieku sugas un to dzīvotnes.

      Lai netraucētu putnu ligzdošanu, dabas lieguma zonā no 1. marta līdz 31. jūlijam būs aizliegta mežsaimnieciskā darbība kā arī koku un krūmu ciršanu elektrolīniju trasēs. Tomēr tiek pieļauti vairāki izņēmumi, tostarp –ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju gadījumos, kad meteoroloģisko apstākļu dēļ putnu ligzdošana nav sākusies. Lai izsniegtu atļauju, Dabas aizsardzības pārvalde konsultējas ar putnu sugu ekspertiem un iegūst nepieciešamo informāciju par putnu ligzdošanu.

       Ikviens interesents ar Noteikumu projektu var iepazīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā: http://ej.uz/noteikumi_ziemupe/.

      Dabas aizsardzības pārvalde tuvākajā laikā apzinās un informēs visus dabas lieguma “Ziemupe” teritorijā esošo zemju saimniekus par jaunajām normām un zonējuma maiņu. Pēc tam noteikumi tiks virzīti apstiprināšanai Ministru kabinetā.

      Uzziņai: Dabas liegums “Ziemupe” atrodas Pāvilostas novada Sakas un Vērgales pagastos, tā kopējā platība ir 2382 hektāri.  Dabas liegumam ir būtiska nozīme pelēko kāpu, priekškāpu, grīņu tipa mežu un slapjo virsāju aizsardzības nodrošināšanā. Teritorijā sastopami 17 Latvijā un Eiropas Savienībā īpaši aizsargājami biotopi un 70 īpaši aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas.

Informāciju sagatavoja:

Maija Rēna
Komunikācijas speciāliste

Dabas aizsardzības pārvalde

Mob. tālr. 29272365

E-pasts: Maija.Rena@daba.gov.lv

 

 

« Atpakaļ