Sestdiena, 13.04.2024
Egils, Egīls, Nauris

Pāvilostas novada sociālais dienests aicina pieteikties darbā

Pāvilostas novada sociālais dienests aicina pieteikties darbā

22.12.2017

Pāvilostas novada sociālais dienests aicina pieteikties darbā uz brīvo darba vietu

SOCIĀLAIS DARBINIEKS.

 

         Prasības kandidātiem: izglītība ne zemāka par otrā līmeņa augstāko izglītību sociālajā darbā.

       Darba slodze: 40 darba stundu nedēļa. Darba līgums tiks noslēgts uz nenoteiktu laiku, nosakot 3 mēnešus pārbaudes termiņu.

       Pieteikuma vēstuli, profesionālās pieredzes aprakstu(CV) un izglītību apliecinošu dokumentu lūdzu iesniegt Pāvilostas novada sociālajā dienestā vai nosūtot elektroniski uz e- pastu ildze.balode@pavilosta.lv līdz 2017.gada 21.decembra plkst.17.00.

 

AMATA APRAKSTS

Sociālais darbinieks

(kods 2635 01)

1. Amata pakļautība

Sociālais darbinieks ir pakļauts sociālā dienesta vadītājai.

 

2. Amata pienākumi:

 1.  ievērot spēkā esošo Latvijas republikas likumdošanu, normatīvo aktu prasības un novada saistošos noteikumus, veikt sociālo darbu, piesaistīt un sabalansēt resursus, sniegt palīdzību ģimenēm un personām, ar mērķi- veicināt vai atjaunot ģimenes(personas) spēju sociāli funkcionēt un radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus;
 2. pieņemt apmeklētājus, novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos resursus, apsekot dzīves vietā;
 3. pieņemt klienta iesniegumus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, un sagatavot dokumentus iesniegšanai sociālajā dienestā. Strādāt ar sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības administrēšanas (SOPA) programmu;
 4. identificēt, definēt klientu sociālās problēmas un noteikt sociālo problēmu cēloņus un attīstības tendences;
 5. sniegt psiho sociālu atbalstu un palīdzību ģimenei (personai), kurai ir sociālās un/vai psiholoģiskās problēmas, lai sekmētu krīzes situācijas pārvarēšanu un veicinātu ģimeņu (personu) iekļaušanos sabiedrībā;
 6. veidot pašpalīdzības grupas un vadīt vai piedalīties atbalsta grupās;
 7. izveidot klientu personas lietas, kurās tiek apkopota informācija par ģimenes (personas) sociālo vēsturi, ja nepieciešams izstrādā sociālās rehabilitācijas plānu, sociālās korekcijas programmas un citus dokumentus atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai;
 8. apmeklētājus, telefona zvanus un citus ziņojumus reģistrēt klientu reģistrācijas žurnālā;
 9. veikt regulāru sociālo darbu ar sociālā riska ģimenēm (personām), veidot datu bāzi par tām;
 10. sniegt ģimenēm (personām) informāciju un konsultācijas par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus, sociālo palīdzību, to sniegšanas kārtību, informē klientus par viņu tiesībām un pienākumiem;
 11. organizēt un mobilizēt pieejamos resursus, kā arī veicināt ģimenes (personas) līdzdarboties sociālo problēmu risināšanā;
 12. noteikt darbspējīgo klientu līdzdarbības pienākumus savas situācijas uzlabošanā, sekot līdzdarbības pienākumu izpildes gaitai;
 13. apsekot klientu dzīves apstākļus dzīvesvietā;
 14. sociālās palīdzības jautājumu risināšanā sadarboties ar valsts un novada institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, kā arī fiziskām un juridiskām personām, veidojot klienta atbalsta tīklu;
 15. veikt preventīvo darbu ar ģimenēm(personām) sociāli izglītojošos jautājumos;
 16. darbā ar ģimenēm (personām) ievērot konfidencialitāti, to interešu un vajadzību respektēšanas un pašnoteikšanās tiesības;
 17. rūpēties par savas profesionālās kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšanu, piedaloties profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmās;
 18. ievērot vispārējās ētikas normas, nodrošināt saņemtās informācijas konfidencialitāti un nediskriminējošu praksi;
 19. piedalīties projektu izstrādē papildfinansējuma piesaistei un to realizēšanā;
 20. piedalīties sociālā dienesta sēdēs un sagatavot lēmuma projektus par pieprasītajiem sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību;
 21. pildīt citus uzdevumus darba kompetences ietvaros pēc sociālā dienesta vadītājas norādījuma;
 22. aizvietot sociālā dienesta vadītāju tās atvaļinājuma un prombūtnes laikā.

 

3. Amata tiesības

3.1.izstrādāt priekšlikumus jaunu sociālo pakalpojumu ieviešanai un esošo pakalpojumu pilnveidošanai;

3.2.patstāvīgi pieņemt lēmumus par veicamo darbu izpildi.

 

4. Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un prasmes

 1.  augstākā līmeņa sociālā darbinieka profesionālā augstākā izglītība;
 2. prasme veidot un saglabāt profesionālās saites ar citiem speciālistiem;
 3. prasme strādāt komandā;
 4. prasme vākt un analizēt informāciju;
 5. prasme novērtēt ģimenes (personas) materiālo stāvokli un ietekmējošos faktorus;
 6. prasme izlēmīgi un apņēmīgi rīkoties;
 7. datorprasme;
 8. komunikācijas, empātijas prasmes;
 9. saglabāt personisko līdzsvaru.

 

5. Amata pildīšanai nepieciešamā sadarbība

5.1.veikt starpinstitucionālu sadarbību ar profesionāļiem, kuru profesionālā darbība saistīta ar ģimeņu (personu) sociālo problēmu risināšanu;

5.2. sadarboties ar novada, valsts iestādēm un organizācijām, sociālo pakalpojumu un sociālā darba pieejamības un attīstības nodrošināšanai;

5.3. pārstāvēt klienta tiesības citās institūcijās.

 

6. Amata atbildība par darba norisi un rezultātu

 1. atbild par pienākumu un uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;
 2. atbild par sniegto ziņu patiesumu un konfidencialitātes ievērošanu;
 3. atbild par nodoto materiālo vērtību saglabāšanu;
 4. atbild par darba kārtības noteikumu, ugunsdrošības un darba drošības noteikumu ievērošanu savā darbā un darba vietā.

 

 

 

« Atpakaļ