Svētdiena, 26.03.2023
Eiženija, Ženija

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBA IZSLUDINA VAIRĀKAS VAKANCES

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBA IZSLUDINA VAIRĀKAS VAKANCES

22.08.2017

Pāvilostas novada pašvaldība

reģ. Nr. 90000059438

 aicina pieteikties uz vakancēm:

 

IEPIRKUMU SPECIĀLISTS/-E

Prasības kandidātiem:

 -Augstākā, pirmā līmeņa augstākā vai tai pielīdzināta augstākā izglītība (finansēs, grāmatvedībā, vadības zinātnēs vai tiesību zinībās). Juridiskā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību;

- izteikta analītiskā domāšana, precizitāte un augsta atbildības sajūta;

- normatīvo aktu publisko iepirkumu jomā pārzināšana, spēja metodoloģiski pareizi atrast, analizēt un piemērot tiesību normas;

- labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;

- teicamas saziņas un prezentācijas prasmes, spēja ātri novērtēt situāciju un pieņemt pamatotus lēmumus;

- iniciatīva, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā.

Darba laiks: Nepilna laika  5 dienu darba nedēļa (30 stundas)

Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli, izglītības dokumentu kopijas, rekomendācijas vēstuli (vēlama)) pretendentiem nosūtīt uz e-pasta adresi: dome@pavilosta.lv vai pa pastu Pāvilostas novada pašvaldība, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466, vai iesniegt personīgi Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītājai.

Pieteikšanās termiņš - līdz 2017. gada 21. augusta plkst. 16:00.

 

AMATA PIENĀKUMU APRAKSTS

 1. Pārzināt un ievērot spēkā esošos normatīvos aktus amata kompetences ietvaros. 
 2. Pārzināt Pāvilostas novada domes un tās komiteju lēmumus amata kompetences ietvaros.
 3. Nodrošināt un veikt Pāvilostas novada domes lēmumu un Pāvilostas novada pašvaldības rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi amata kompetences ietvaros.
 4. Tehniski nodrošināt Pāvilostas novada domes iepirkumu komisijas darbu:
  1. saskaņā ar Pāvilostas novada pašvaldības administrācijas darbinieku vai iestāžu vadītāju iesniegtajiem tehniskajiem datiem nodrošināt Pāvilostas novada pašvaldības publisko iepirkumu dokumentācijas (t.sk. tehnisko specifikāciju) tehnisku noformēšanu un nepieciešamības gadījumos – sagatavošanu atbilstoši publiskā iepirkuma priekšmetam un normatīvo aktu prasībām;
  2. saskaņā ar Pāvilostas novada pašvaldības administrācijas darbinieku vai iestāžu vadītāju iesniegtajiem publiskā iepirkuma dokumentu projektiem un Iepirkumu komisijas lēmumiem sagatavot publisko iepirkumu instrukcijas un nolikumus;
  3. nodrošināt identifikācijas numuru piešķiršanu iepirkumiem un iepirkuma reģistra kārtošanu;
  4. nodrošināt Iepirkuma komisijas izsludināto iepirkumu paziņojumu un rezultātu publicēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.
 5. Piedalīties ikgadējā publisko iepirkumu plāna sagatavošanā.
 6. Sagatavot un iesniegt kārtējo statistikas pārskatu Iepirkumu uzraudzības birojā.
 7. Veikt Iepirkumu komisijas sēžu protokolēšanu.
 8. Sagatavot iepirkuma līgumu projektus.
 9. Nodrošināt iepirkuma līgumu slēgšanas procedūru saskaņā ar Iepirkumu komisijas pieņemtajiem lēmumiem.
 10. Veikt publiskajā iepirkumā iesniegto piedāvājumu reģistrāciju un nodrošināt piedāvājumu saglabāšanu līdz iesniegšanai Iepirkumu komisijas priekšsēdētājam.
 11. Normatīvajos aktos vai Iepirkumu komisijas lēmumos noteiktajā kārtībā un termiņos sagatavot sarakstes dokumentu projektus ar ieinteresētājiem piegādātājiem, pretendentiem, valsts un pašvaldību iestādēm un citām juridiskām personām amata kompetencē ietvaros.
 12. Pēc Iepirkuma komisijas rīkoto iepirkumu noslēguma veikt iepirkuma dokumentu uzskaiti, kārtošanu un nodošanu glabāšanā Pāvilostas novada pašvaldības arhīvā atbilstoši normatīvajiem aktiem, lietvedības nosacījumiem un lietu nomenklatūrai.
 13. Amata kompetences ietvaros sniegt konsultācijas pašvaldības darbiniekiem un Iepirkuma komisijas locekļiem iepirkuma sagatavošanā un organizēšanā.
 14. Nodrošināt ar amata pienākumu izpildi saistītas un rīcībā esošās ierobežotas pieejamības vai konfidenciālas informācijas saglabāšanu un neizpaušanu; nodrošināt fizisko personu privāto un sensitīvo datu aizsardzību, saglabāšanu un neizpaušanu.
 15. Piedalīties saistošo noteikumu projektu vai Pāvilostas novada domes lēmumu projektu sagatavošanā atbilstoši amata kompetencei. 
 16. Veikt citus līdzīga satura uzdevumus, kā arī darbus pēc darba devēja rīkojuma.

 


PĀVILOSTAS NOVADA BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRA

VADĪTĀJS/-A

 

Prasības kandidātiem:

 1. Prasme plānot un īstenot praktiskus pasākumus, ar mērķi veicināt jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos.
 2. Organizēt aktivitātes jauniešiem, lai neformālās izglītības ceļā iegūtu dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences.
 3. Atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radīt labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošajai attīstībai.
 4. Veicināt jauniešu patstāvību, atbildību un līdzdalību lēmumu pieņemšanā par savu dzīvi.
 5. Pārzināt un izmantot inovatīvas metodes darbā ar jauniešiem.
 6. Vēlama darba pieredze darbā ar jaunatni, uz jauniešiem vērstu aktivitāšu un programmu īstenošanā. 
 7. Zināšanas un izpratne par jaunatnes lietas reglamentējošiem normatīvajiem dokumentiem.
 8. Prasme orientēties neformālās izglītības iespēju, karjeras veidošanas un sociālā darba jomās.
 9. Augsta motivācija darbam ar jauniešiem, radošums, teicamas komunikācijas prasmes, noturība stresa situācijās.
 10. Svešvalodu zināšanas.
 11. Pedagoģiskā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību.

 Ir iespēja nodrošināt ar dzīvojamo platību.

 

Darba laiks: Pilna laika darba nedēļa (40 stundas) summētā darba laika uzskaite

Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli, izglītības dokumentu kopijas, rekomendācijas vēstuli (vēlama)) pretendentiem nosūtīt uz e-pasta adresi: dome@pavilosta.lv vai pa pastu Pāvilostas novada pašvaldība, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466, vai iesniegt personīgi Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītājai.

Pieteikšanās termiņš - līdz 2017. gada 21. augusta plkst. 16:00.

« Atpakaļ