Svētdiena, 26.03.2023
Eiženija, Ženija

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS 2017

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS 2017

05.06.2017

2017. gada 3. jūnijā Latvijā notiks kārtējās pašvaldību vēlēšanas. Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas un ES pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma. Lai piedalītos pašvaldību vēlēšanās Latvijā, ES pilsonim jābūt reģistrētam Latvijas Iedzīvotāju reģistrā.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks:

29.05.2017. no 16:00 – 20:00

30.05.2017.  no  9:00 – 13:00

    Šajās dienās iecirkņos vēlētāji varēs iepazīties ar materiāliem par deputātu kandidātu sarakstiem un priekšvēlēšanu programmām, noskaidrot nepieciešamo informāciju par vēlēšanu norisi, iesniegt pieteikumus balsošanas nodrošināšanai vēlētāja atrašanās vietā tiem vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs ierasties vēlēšanu iecirknī. Šo iespēju vēlētāji varēs izmantot, ja vēlēšanu dienā atradīsies sava vēlēšanu iecirkņa teritorijā.

    Balsošanai atrašanās vietā jāpiesakās no 2017.gada 29.maija līdz 03.jūnijam plkst. 12.00 IESNIEGUMS ŠEIT!

Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, vēlēšanu iecirknī jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte).

     Vēlētāji, kuri vēlēšanu dienā nevarēs nokļūt savā vēlēšanu iecirknī, var izmantot iespēju nobalsot iepriekš:

31.05.2017. no plkst.17:00 – 20:00 (iepriekšējā balsošana)

01.06.2017. no plkst.9:00 – 12:00 (iepriekšējā balsošana)

 02.06.2017. no plkst.10:00 – 16:00 (iepriekšējā balsošana)

sestdien, 3. jūnijā, iecirkņu darba laiks no plkst. 7:00 līdz plkst. 22:00

Iecirknis Nr. 577 Pāvilostas novada pašvaldība, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads,

tālr. Nr. 63484559; 26148827.

Iecirknis Nr. 601 Vērgales kultūras nams, Pagastmāja, Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads,

tālr. Nr. 63490836; 26818992.

Iecirknis Nr. 598 Saieta nams, Pagasta māja, Sakas pagasts, Pāvilostas novads,

tālr. Nr. 63453073; 29373188.

2017. gada pašvaldību vēlēšanām reģistrētie

kandidātu saraksti Pāvilostas novadā

 

Kandidātu saraksta nosaukums: MĒS SAVAM NOVADAM

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

1

Uldis Kristapsons, Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs

2

Edijs Aploks, z/s “Aploki” īpašnieks

3

Aldis Barsukovs, Pāvilostas novada pašvaldības  sporta organizators Pāvilostā

4

Dace Baumane, Pāvilostas novada domes teritorijas plānotāja, lietvede būvniecības, mērniecības un ģeodēzijas jomā, SIA "Metrum" zemes ierīkotāja

5

Baiba Blaubārde, Pāvilostas bērnudārza "Kastanītis" medicīnas māsa, ambulatorā māsa ģimenes ārsta J. Kraģa privātpraksē

6

Skaidrīte Blūma, Ziemupes bibliotēkas bibliotekāre

7

Gatis Brēdiķis, SIA "Vega" jaunākais projektu vadītājs

8

Vita Cielava, SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" augkopības konsultante

9

Ēriks Erleckis, pensionārs

10

Gints Juriks, Vērgales pamatskolas direktors, Liepājas Sporta spēļu skolas treneris

11

Sintija Spriņģe, Pāvilostas novada Bērnu un jauniešu centra vadītāja

12

Andris Zaļkalns, pensionārs

Priekšvēlēšanu programma: Mērķis - videi draudzīgs, jaunām idejām atvērts un saimnieciski rosīgs Pāvilostas novads.

 1.Kopējie attīstības principi

 1.1.izmantot pieejamos resursus, lai nodrošinātu līdzsvarotu novada attīstību mērķa īstenošanai;

1.2.plānot un veidot infrastruktūras objektus, pakalpojumus ievērojot novada iedzīvotāju intereses; 1.3.veicināt novada iedzīvotāju un sabiedrisko organizāciju iesaistīšanos novada pārvaldē;

1.4.pilnveidot sociālo, kultūras, izglītības un veselības pakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem.

2.Izglītība, kultūra, tūrisms un sports

 2.1.par prioritāti noteikt izglītību, veicinot izglītības iestāžu izaugsmi, kā arī interešu izglītības attīstību; 2.2.saglabāt visas novadā esošās izglītības iestādes;

2.3.ar 2018. gadu nodrošināt visus pirmsskolas un vispārējās izglītības audzēkņus ar pašvaldības finansētu ēdināšanu;

 2.4.atbalstīt pedagogu dalību izglītības kvalitātes uzlabošanas projektos;

2.5.atbalstīt pašdarbības kolektīvu darbu, nevalstisko organizāciju un pensionāru apvienību darbību; 2.6.izbūvēt sporta laukumu pie Vērgales sporta halles;

2.7.izveidot Pāvilostas novada sporta klubu;

2.8.izveidot Bērnu un Jauniešu centru (BJC) Vērgalē;

2.9.veicināt novada jauniešu patriotisko audzināšanu, sadarbībā ar jaunsardzes kustību;

2.10. atbalstīt aktīvās atpūtas, tūrisma attīstību, īpašu uzmanību pievēršot tūrisma veidiem, kas raksturīgi Pāvilostas novadam, t.sk. laivu tūrismam;

2.11. popularizēt novadu, mūsu tūrisma uzņēmējus starptautiskā mērogā, palielinot finansējumu šīm aktivitātēm;

2.12. atbalstīt un veicināt starptautisko sadarbību izglītības, kultūras, tūrisma un sporta jomās;

2.13. Vērgales muižas kompleksa atjaunošana, Pāvilostas promenādes izbūve;

2.14. Ziemupē izveidot “Jūras māju” – senlietu krātuvi.

3.Uzņēmējdarbība

3.1.atbalstīt uzņēmējdarbību, kas rada jaunas darba vietas un veicina ģimeņu atgriešanos novadā, palielina ienākumus novada budžetā;

3.2.organizēt uzņēmēju pieredzes apmaiņas braucienus uz starptautiskām izstādēm, uzņēmumiem u.tml.; 3.3.iepirkumu procedūrās kā prioritāti noteikt vietējos uzņēmējus;

3.4.pabeigt Ziemeļu un Dienvidu molu pagarināšanas projektu;

3.5.palielināt finansējumu pašvaldības projektu konkursam;

3.6.sadarbībā ar uzņēmējiem un BJC, risināt jautājumu par skolēnu nodarbinātību vasarā.

4.Vide un labiekārtošana

4.1.veicināt novada centru apzaļumošanu, veidojot sakārtotu, pievilcīgu un ziedošu vidi, rūpēties par novada sakoptību;

4.2.veikt pludmales zonas labiekārtošanu, lai iegūtu Zilā Karoga sertifikātu;

4.3.izstrādāt perspektīvu plānu ielu seguma un gājēju celiņu atjaunošanai;

4.4.labiekārtot Piecdesmitgades parku Pāvilostā;

4.5.nodrošināt pašvaldības pārziņā esošo ceļu kvalitātes uzlabošanu, grants ceļu un ielu asfaltēšanu; 4.6.atjaunot ūdensvada un kanalizācijas sistēmu Pāvilostā – jaunā ciemā;

4.7.nodrošināt ielu apgaismojumu ciematos, rekonstruēt Vērgales centra apgaismojumu;

4.8.turpināt Ziemupes, Saraiķu un Sakas ciemu centru labiekārtošanu;

4.9.paredzēt budžetā līdzekļus dzīvojamā fonda atjaunošanai, t.sk. dzīvojamās mājas “Teikas” Vērgalē sakārtošanai;

4.10. atbalstīt iedzīvotājus par vides apstākļu uzlabošanu Ploces kažokzvēru fermas apkārtnē, atkārtoti prasot rīcību vidi kontrolējošām iestādēm un uzņēmuma vadībai;

4.11. modernizēt novada centrālās katlumājas, apkures tarifu optimizēšanai;

4.12. turpināt novada kapsētu sakārtošanu un labiekārtošanu.

5.Dabas aizsardzība, sabiedriskā kārtība

5.1.uzlabot iespējas savākt šķirotus atkritumus;

5.2.izveidot glābšanas dienestu Pāvilostā;

5.3.turpināt novērošanas kameru uzstādīšanu sabiedriskās kārtības nodrošināšanai;

5.4.izveidot jaunu pašvaldības policijas štata vietu Vērgales pagastā.

6.Sociālā palīdzība, veselības aizsardzība

6.1.izstrādāt projektu par sociālo punktu ierīkošanu Pāvilostā un Vērgalē;

6.2.sniegt sociālo palīdzību, palielināt sociālos pabalstus iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem;

6.3.izbūvēt Vērgales veselības centru “Doktorāts” ar ģimenes ārsta praksi un aptiekas telpām;

6.4.atbalstīt veselīga dzīvesveida aktivitātes novadā.

7.Pārvalde

7.1.atbalstīt pašvaldības darbinieku izglītošanos, prasīt kompetenci un atbildību darba jautājumu risināšanā;

7.2.izmantot ES finanšu līdzekļu piesaisti novadam, ar mērķi uzlabot iedzīvotāju labklājību un vidi; 7.3.pieļaut novada parādu palielinājumu vienīgi saņemot adekvātu līdzfinansējumu no ES vai citiem ārējiem finansētājiem;

7.4.aktīvi pārstāvēt novada intereses valsts institūcijās;

7.5.daļēji apmaksāt veselības apdrošināšanu pašvaldības iestāžu darbiniekiem.

 

Kandidātu saraksta nosaukums: VIENOTI NOVADA ATTĪSTĪBAI

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

1

Ralfs Jenerts, SIA " Dunduru pļavas" valdes loceklis

2

Irina Kurčanova, Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja

3

Zane Mežavilka, bezdarbniece

4

Mārtiņš Dēvics, SIA " Mansilat" īpašnieks, SIA "Metsa Forest" iekrāvēj-tehnikas operators

5

Imants Vinters, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Liepājas biroja vecākais inspektors

6

Elmārs Šēns, SIA Pindstrup Latvia struktūrvienības vadītājs

7

Arta Bunka, bioloģiskā saimniecība “Sniķeri” īpašniece

8

Daiga Enkuzena, Vērgales pagasta muzeja klientu apkalpošanas speciāliste

9

Ritvars Zītars, pašnodarbinātais

10

Ārija Paipa, Pāvilostas vidusskolas skolotāja

11

Aldis Strazdiņš, SIA “S.P.P.” valdes priekšsēdētājs

Priekšvēlēšanu programma: Mērķis - par saviem novada iedzīvotājiem atbildīga, finansiāli spēcīga un kompetenta pārvaldība.

Pārvalde:

- īstenosim caurspīdīgu pašvaldības darbu, nodrošinot aktīvu domes sēžu, komisiju un komiteju darbu;

- atbalstīsim un iesaistīsim novada iedzīvotājus pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā;

- turpināsim iesāktos un uzsāksim jaunus novada attīstības projektus. Projektu realizācijai piesaistīsim ES fondu līdzekļus un/vai citus finansējuma avotus;

- nodrošināsim taisnīgu finanšu resursu sadali visā novada teritorijā.

Izglītība:

- saglabāsim un veicināsim novada pirmskolas izglītības iestāžu, mūzikas un mākslas skolu attīstību; - saglabāsim pašreizējo vispārizglītojošo skolu tīklu novadā;

- nodrošināsim lauku teritorijā dzīvojošo skolēnu nokļūšanu  mājās pēc interešu pulciņu nodarbībām un skolu rīkotajiem pasākumiem;

- nodrošināsim izglītojamo nokļūšanu uz un no novada izglītības iestādēm;

- atbalstīsim novada jauniešu izglītības iegūšanu pašvaldībai nepieciešamās profesijās (stipendijas, līdzfinansējums izglītības iegūšanai u.c.).

Veselība un sociālā drošība:

- atbalstīsim pensionārus, cilvēkus ar īpašām vajadzībām, trūcīgās un maznodrošinātās personas;

- nodrošināsim brīvpusdienas visiem novada vispārizglītojošo un pirmsskolas izgītības iestāžu audzēkņiem;

- atbalstīsim jaunu audžuģimeņu izveidošanu;

- atbalstīsim daudzdzīvokļu māju siltināšanu, nodrošinot speciālistu piesaisti dokumentu sagatavošanai un pasākuma īstenošanai;

- veicināsim dzīvojamās platības palielināšanu, lai nodrošinātu nepieciešamo mājokļu skaitu novadā.

- izveidosim jaunus un attīstīsim esošos pakalpojumu centrus (duša, veļas mazgātava);

- aktivizēsim sociālā dienesta darbību, panākot arī mobilo sociālo aprūpi.

Tautsaimniecība un tūrisms:

- sekmēsim saimnieciskās darbības attīstību novadā;

- radīsim labvēlīgu vidi jauniem uzņēmējiem, īpaši atbalstot jaunu uzņēmumu un darba vietu radīšanu;

- pārskatīsim nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību novadā;

- nodrošināsim atbalstu novada iedzīvotāju projektu pieteikumiem un iniciatīvām;

- veicināsim radošo industriju ienākšanu novadā.

Kultūra un sports:

- atbalstīsim kultūras un sporta aktivitātes novadā;

- pilnveidosim un turpināsim popularizēt novada kultūrvēsturisko mantojumu;

- turpināsim un paplašināsim pagastu un pilsētas līdzšinējās svētku tradīcijas;

- atbalstīsim iedzīvotāju interešu grupu, sabiedrisko un nevalstisko organizāciju aktivitātes novadā;

- saglabāsim novada bibliotēkas un veicināsim kultūras dzīves attīstību novadā.

Publiskās infrastruktūras uzlabošana, labas un drošas dzīves vides nodrošināšana:

- veicināsim infrastruktūras attīstību un uzlabosim komunālo pakalpojumu servisu novadā;

-labiekārtosim un apsaimniekosim automašīnu publiskos stāvlaukumus;

-nodrošināsim sakoptas novada vides un profesionālas ainavas izveidi, radot estētisku apzaļumošanas stratēģiju un efektīvu apsaimniekošanas plānu;

-sekmēsim uzņēmēju ienākšanu sabiedriskās ēdināšanas sfērā.

 

Plašāka informācija par kandidātu sarakstiem: http://pv2017.cvk.lv/CandidateLists  ,

informācija par balsošanas kārtību:    https://www.cvk.lv/pub/public/ 

Pāvilostas novada vēlēšanu komisijas tālrunis – 63484559; 29725727.

Centrālās vēlēšanu komisijas informācijas tālrunis: 67814900  .

Pāvilostas novada vēlēšanu komisija

« Atpakaļ