Sestdiena, 04.02.2023
Veronika, Daila

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

26.03.2021

  Pāvilostas novada pašvaldība pārdod atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu - zemes starpgabalu „LOTES", Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.64860030084, zemes vienības kadastra apzīmējums 64860060030, platība 1,11ha. Izsoles sākumcena - EUR 3340,00. Nodrošinājuma nauda - EUR 334,00. Izsoles solis - EUR 100. Izsoles dalības maksa - 50 EUR. Tiesības pieteikties īpašuma „Lotes”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads atsavināšanai ir zemes īpašniekiem, kuru zemes īpašumam pieguļ atsavināmais zemes starpgabals. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv. Tālr. uzziņām par nekustamo īpašumu 63453658 Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Pāvilostas novada pašvaldības, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000059438, a/s “Swedbank” norēķinu kontā LV32HABA0001402037066,  kods HABALV22. Piedāvājumi iesniedzami personīgi (Pāvilostas novada pašvaldībā pie kancelejas vadītājas), pa pastu (Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466) vai elektroniski dome@pavilosta.lv.

     Izsole notiks 2021. gada 26. martā plkst. 10.00 Pāvilosta novada pašvaldības Dzintaru iela 73, Pāvilosta, 2.stāvā, sēžu zālē.

 

LĒMUMS un IZSOLES NOTEIKUMI

Nekustamā īpašuma VĒRTĒJUMS

 

 

 

« Atpakaļ