Pirmdiena, 19.08.2019
Melānija, Imanta

skolu projekti

   Attēlu rezultāti vaicājumam “logo es un izm projektiem”

28.05.2019.

SAM 8.3.2.2.  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”; Nr.8.3.2.2./16/I/001 projekts ir uzsākts 2017. gada 8. augustā. Līgums par projekta realizāciju ir noslēgts ar Valsts izglītības satura centru.

    Projekta ietvaros Pāvilostas vidusskolā pašā mācību gada noslēgumā viesojās SIA "Aspired" no Ventspils, kas novadīja izglītojoši zinātniskas nodarbības, jeb dabaszinātņu pēcpusdienu trīs grupās, katrai grupai divas nodarbības: 1-3. kalsei, 4-6. klasei un 7-8. klasei. Tika noorganizētas. izglītojošas ekspermentu  darbnīcas, kuru laikā skolēni guva jaunas zināšanas dažādās ar dabaszinātnēm saistītās jomās, kas deva iespēju dziļāk apgūt ķimiju un programmēšanu. Notika arī ekspermentu paraugdemonstrējumi. 

 

Attēlu rezultāti vaicājumam “logo es un izm projektiem”

   

 Pāvilostas vidusskola un Vērgales pamatskola realizē divus Eiropas sociālā fonda izglītības projektus skolniekiem:

SAM 8.3.4. “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”; Nr. 8.3.4.0/16/1/001

 

Projekts ir uzsākts 2018. gada 25. janvārī, noslēdzot līgumu ar Izglītības kvalitātes dienestu. Projektu realizē abas Pāvilostas novada skolas: Pāvilostas vidusskola un Vērgales pamatskola.

   Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Paredzēts iesaistīt vismaz 80% pašvaldību, aptverot 614 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, tiks izstrādāti arī metodiskie līdzekļi. Tiks veidota arī vienota datu bāze, kas nodrošinās regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un skolas līmenī par identificētajiem skolēniem un audzēkņiem ar risku pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem. Tas, pirmkārt, sniegs pilnvērtīgu statistiku un, otrkārt, ļaus ilgtermiņā izvērtēt pasākumu efektivitāti. Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu skolēnus un iesaistītu viņus aktivitātēs. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva. Ar pašvaldību starpniecību arī paredzēts sniegt individuālu atbalstu bērniem un jauniešiem, kuri varētu pārtraukt mācības līdzekļu trūkuma dēļ, piemēram, kompensēt izdevumus par transportu, ēdināšanu un dienesta viesnīcu, kā arī individuālo mācību līdzekļu iegādi. Tomēr galvenais projekta fokuss būs nevis uz īslaicīgas finansiālas palīdzības sniegšanu, bet uz ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšanu, veidojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam.

Mērķgrupa:

 • vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei
 • profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas)

Ko iegūst skolēni?

Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Projekts “PuMPuRS” sniedz šādu atbalstu:

 • Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
 • Kompensācija par:
  • sabiedriskā transporta biļetēm;
  • naktsmītnēm;
  • ēdināšanu;
  • individuālajiem mācību līdzekļiem;
  • individuālās lietošanas priekšmetiem;
  • speciālo transportu;
 • Jauniešu NVO projekti pašvaldībās.

Ko iegūst pedagogi?

 • Iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams
 • Profesionālās kompetences pilnveidi
 • Seminārus
 • Supervīzijas
 • Darbnīcas
 • Konferences
 • Metodiskos atbalsta līdzekļus
 • Izveidotu sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas identificēšanai un novēršanai

Projekta īstenošanas laiks: 03/2017–12/2022

Projekta fiansējums 2018. gada 1. semestrim sastāda  4082.84 eiro. Projekta ietvaros šajā semetrī jasastāda 11 plāni un jānovada 360 stundas. Vērgales pamatskola realizē 2  apmācību programmas, bet Pāvilostas vidusskola 11 apmācību programmas. 

 

 

Attēlu rezultāti vaicājumam “logo es un izm projektiem”

 

SAM 8.3.2.2.  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”; Nr.8.3.2.2./16/I/001 projekts ir uzsākts 2017. gada 8. augustā. Līgums par projekta realizāciju ir noslēgts ar Valsts izglītības satura centru.

Informācija par projektu
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
Īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2020.
Projekta kopējais finansējums: 32 005 188 EUR
ES fondu līdzfinansējums: 27 204 409 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 4 800 779 EUR

Projekta mērķis

Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Galvenās darbības

1. Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana);

2. Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.

Plānotie rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā visā Latvijas teritorijā vismaz 253 vispārējās izglītības iestādes būs izstrādājušas un ieviesušas to izglītojamo vajadzībām atbilstošas individuālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai - ieviesušas jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (individualizētās nodarbības, nodarbību cikli, mācību vizītes, u.c.), kā arī nodrošinājušas alternatīvu neformālās izglītības pasākumu kopu (tematiskās nometnes, konkursus, inovatīvas interešu izglītības programmas (t.sk. STEM jomā), u.c.) un tām būs pieejama visaptveroša atbalsta sistēma (ārvalstu metodikas un datu krātuves), kā arī pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus.

Sadarbības partneri ir pašvaldības.

Pāvilostas novadā projektu realizē abas skolas: Pāvilostas vidusskola un Vērgales pamatskola. 2017-2018 ieviešanas periodā kopējā projekta summa sastādīja 15 889,56 eiro. Šajā periodā projektā no Pāvilostas vidusskolas ar audzēkņiem nodarbojās 6 pedagogi, bet Vērgales pamatskolā 9 pedagogi. 2019./2021. gadam projektā pieejamais finansējums sastāda 14 774.00 eiro.

  Projektā plānotie pasākumi: Individuālās nodarbības skolēniem ar mācīšanās grūtībām un talantīgajiem skolēniem (Pāvilostas un Vērgales vidusskola). Pasākumi galvenokārt tiek organizēti skolās uz vietas, sadarbojoties abām novada skolām. Galvenokārt tiek īstenota programma skolēnu individuālā atbalsta sniegšanai (konsultācijas)- gan pamata prasmju apguvei, gan padziļinātai priekšmetu apguvei talantīgajiem skolēniem. Abas skolas īsteno ārpusstundu pasākumu- dabaszinību dienu 7.-9. klasēm, pedagogiem tiek organizētas nodarbības IKT un dažādu rīku pielietošanu mācību procesā, lai stundas padarītu mūsdienīgas un interesantas.

  Veicot skolas izglītojamo sekmju analīzi, var secināt, ka viens vājākiem posmiem ir dabaszinību un matemātikas jomas priekšmetu apguve un lasītprasme, kas sagādā problēmas, rada nepatiku un pazemina motivāciju apgūt šos priekšmetus, kā arī izvēli kārtot CE šajos priekšmetos. Projekta ietvaros tika plānoti pasākumi, lai radītu labāku izpratni par šīs jomas zināšanu pielietošanu praktiskajā dzīvē, prasmi tās pielietot dažādās situācijās, kā arī vairāk vērst uzmanību kompetenču pieejai izglītības procesā, dažādojot mācību metodes, sniedzot atbalstu un dodot ievirzi skolēniem pašiem patstāvīgi mācīties. Tā rezultātā uzlabosies skolēnu mācību sasniegumi un interese par eksaktajiem priekšmetiem.

     

Galvenās identificētās problēmas individuālās pieejas nodrošināšanai izglītības ieguves procesā vispārējās izglītības iestādēs

APP plānotie risinājumi

I

Problēmas pedagoģiskajā darbā ar izglītojamiem ar mācību traucējumiem

Speciālais pedagogs atbalsta sniegšanai mācību procesā (Pāvilostas vidusskola)

II

Problēmas pedagoģiskajā darbā ar izglītojamiem ar mācību grūtībām

Nodarbības individuālam atbalstam un   konsultācijas (Vērgales pamatskola, Pāvilostas vidusskola)

III

Problēmas pedagoģiskajā darbā ar izglītojamiem ar vispārējiem sasniegumiem

Individuālas nodarbības( Pāvilostas vidusskola, Vērgales pamatskola) 

IV

Problēmas pedagoģiskajā darbā ar izglītojamiem ar augstiem sasniegumiem

Padziļināta priekšmetu apguve( Pāvilostas vidusskola, Vērgales pamatskola)

V

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides nepieciešamība

Pedagogu profesionālas pilnveides nodarbības (Vērgales pamatskola, Pāvilostas vidusskola)