Pirmdiena, 19.08.2019
Melānija, Imanta

ERAF 2017 SAM 5.5.1.

http://www.liaa.gov.lv/files/liaa/content/logotipi/ansamblis.png

01.08.2019.

   Turpinās Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem”, I.D. Nr. 5.5.1.0/17/I/009, projekta apakšprojekta “Pretplūdu aizsargbūves- promenādes izbūve, lai novērstu plūdu apdraudējumu un uzlabotu piekļuvi Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēkai un moliem” realizācijas darbi.

    Būvdarbus veic SIA “Tilts” pēc SIA “Geo Consultants” izstrādāta būvprojekta.  Pirms būvdarbu uzsākšanas tika pilnībā apsekota Sakas upes gultne, tika pieaicināti SIA "Promaster" ūdenslīdēji, kopējās apsekotās plātības apjoms ir 990m2. Tika veikta tērauda rievpāļu pretkorozijas izolācija. Tērauda rievsienas dzīšanas darbi ir gandrīz pabeigti: jūnijā tika iedzīti 56,89 t rievsienas, jūlija mēnesī tika vēl papildus iedzīts 108 t. Ir uzsākti izkliedsijas montāžas darbi un būvbedres aizbēršana ar smilti. Darbus plāno uzsākt elektromontāžas un ūdens kanalizācijas darbu būvuzņēmēji. Notiek jaunā slipa  izbūves darbi. Promenādes izbūves darbus plānots pabeigt 24. Decembrī, tad sekos mēnesis būvniecības un projekta dokumentācijas sakārtošanai. Kopējās būvdarbu izmaksas sastāda 1076 354,77 eiro.

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

Sakas upes krasta stiprinājumi ar tērauda rievsienu

 

 

 

 

http://www.liaa.gov.lv/files/liaa/content/logotipi/ansamblis.png

 

02.05.2019.

    Projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem”, I.D. Nr. 5.5.1.0/17/I/009, projekta apakšprojekts “Pretplūdu aizsargbūves- promenādes izbūve, lai novērstu plūdu apdraudējumu un uzlabotu piekļuvi Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēkai un moliem”.

   Pāvilostas novada pašvaldība  ir veikusi iepirkuma procedūru un noslēgusi līgumu ar būvdarbu veicēju objektam “Pretplūdu aizsargbūves- promenādes izbūve, lai novērstu plūdu apdraudējumu un uzlabotu piekļuvi Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēkai un moliem”.  Būvdarbus veiks SIA “Tilts” par kopējo līguma summu EUR 1076 364,77 Projekta ietvaros plānots nostiprināt Sakas upes krastu, izbūvēt promenādi un slipi laivu nolaišanai ūdenī, veikt Pāvilostas novadpētniecības muzeja apkārtnes labiekārtojumu, sakārtot muzeja pieejamību un ierīkot ugunsdzēsības kāpnes uz ēkas otro stāvu, izbūvēt nelielu estrādi pie muzeja, SERF mājai pievadīt komunikācijas un izvietot labiekārtojuma elementus. Kopējais plānotais līguma ilgums ir desmit mēneši, bet būvdarbu termiņš ir deviņi mēneši. Līguma noslēgšanas datums ir šī gada 24. aprīlis. Objekta autoruzraudzību atbilstoši tirgus izpētei veiks SIA “ISLIENA V”, darbam nozīmējot būvuzraugu Dairi Sanderu, bet autoruzraudzību veiks būvprojekta izstrādātājs SIA “Geo Consultants”. Reāli būvdarbi objektā varētu tikt uzsākti 10. jūnijā, līdz ar to tiks norobežota piekļuve jūrai un Ziemeļu molam pie muzeja gar Sakas upi.

Lūdzam iedzīvotājiem un pilsētas viesiem būt saprotošiem un atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

 

http://www.liaa.gov.lv/files/liaa/content/logotipi/ansamblis.png

 

06.09.2018.

    Projektam “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem”, I.D. Nr. 5.5.1.0/17/I/009, ir noslēgts līgums ar CFLA (Centrālajai finanšu līguma aģentūru par tā realizāciju un Pāvilostas novada pašvaldība minētā projekta ietvaros realizē divus apjomīgus projektus “Vērgales muižas kompleksa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana” un “Pretplūdu aizsargbūves- promenādes izbūve , lai novērstu plūdu apdraudējumu un uzlabotu piekļuvi Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēkai un moliem”.

   Pāvilostas novada pašvaldība pašreiz jau  ir realizējusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ietvaros, projekta daļu “Vērgales muižas kompleksa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana”.  Ir veikta abu ēku fasāžu rekonstrukcijas darbi, muzeja ēkas jumta un apkārtnes labiekārtošana. Pašreiz notiek ēkas nodošana ekspluatācijā un dokumentācijas sakārtošana atbilstoši līguma prasībām.

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

16.04.2018.

     Pāvilostas novada pašvaldība  turpina realizēt Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ietvaros, projekta daļu “Vērgales muižas kompleksa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana”. Sakarā ar tehnoloģisko pārtraukumu, līgums tika pagarināts no 6 mēnešiem uz 8 mēnešiem. Būvdarbi, sākoties labiem laika apstākļiem ir atsākti un turpinās abu ēku fasāžu rekonstrukcijas darbi un apkārtnes labiekārtošana. Jumts Vērgales muzejam jau ir uzlikts un logi abām ēkām ir nomainīti. Pats projekts “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem”, I.D. Nr. 5.5.1.0/17/I/009, atkārtoti ir iesniegts CFLA (Centrālajai finanšu līguma aģentūrai) vērtēšanā.

       Projekta vadošai partneris ir Liepājas pilsētas dome, bet sadarbības partneri šajā projektā ir Nīcas novada  dome, Grobiņas novada dome un Pāvilostas novada pašvaldība.  Projekta mērķis ir saglabāt, atjaunot un attīstīt Dienvidkurzemes piekrastes kultūrvēsturisko un dabas mantojumu, pilnveidojot dažādu laika [posmu kultūrvēsturisko un dabas mantojuma objektu tūrisma piedāvājumu, to attīstībai nepieciešamo infrastruktūru un radot jaunus pakalpojumus. Otrs Pāvilostas novada pašvaldības objekts, kas tiks rekonstruēts projekta ietvaros ir Pāvilostas pilsētas pretplūdu promenādes pie Pāvilostas novadpētniecības muzeja izbūve. Minētā objekta izbūvi varēs uzsākt līdzko tiks pabeigta transporta kustība uz Pāvilostas Ziemeļu molu gar Sakas upes krastu, kur pašreiz notiek molu rekonstrukcijas darbi. Visa projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem”,  īstenošanas ilgums ir 33 mēneši, bet ne ilgā kā līdz 2020. gada beigām. Kopumā projekts aptver septiņus dažādus kultūrvēsturiskus un dabas objektus. Kopējā projekta summa sastāda 6 720 257.70 EUR

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

 

04.09.2017.

Pāvilostas novada pašvaldība ir uzsākusi realizēt Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" kopējā projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ietvaros ar id. Nr.5.5.1.0/0/I/009, daļu “Vērgales muižas kompleksa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana”. Būvprojektu minētajam objektam izstrādāja   A/S “Būvmeistars” ”(reģ.Nr.42103005555). Objekts sastāv no divām Vērgales muižas kompleksa ēkām: “Pagasta valde un skola” un “Muzejs” ,Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, un “Muzeja” ēkas jumta un fasādes atjaunošana un teritorijas daļas labiekārtošana un Vērgales kultūras nams- pagastmāja- vienkāršotā fasādes atjaunošana, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Būvdarbus veic SIA “Pilsbūve” ”(reģ.Nr.51203003021), atbildīgais būvdarbu vadītājs Tālivaldis Matutis, sert. Nr. 20-3611, atbildīgais būvuzraugs SIA “Taigers”, Raitis Zvaigzne, sert. Nr. 20-3033. Līgums par darbu izpildi noslēgts uz  sešiem mēnešiem no līguma noslēgšanas brīža 21.08.2017. Līguma par veiktajiem būvdarbiem summa sastāda EUR 273 126,66 (divi simti septiņdesmit trīs tūkstoši viens simts divdesmit seši eiro, 66 centi), tai skaitā PVN 21% 47 402,15 EUR

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere