Otrdiena, 06.12.2022
Niklāvs, Niks, Nikolajs

Sveic nozīmīgās darba jubilejās

Sveic nozīmīgās darba jubilejās

01.06.2021

 

Ko darbam devi, tas simtkārt zels.

Un darbs vien tevi uz augšu cels.

                                          /Rainis/

    

     2015.gadā Pāvilostas novada pašvaldība iedibināja jaunu tradīciju - novada svinīgajos pasākumos sveikt Pāvilostas novada pašvaldībā strādājošos, kuriem kalendārajā gadā svinama apaļa darba jubileja. Šogad apaļās darba jubilejas svinamas daudziem novada darbiniekiem, kopumā piecpadsmit pašvaldībā strādājošajiem. Un šogad 21. maijā domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons darba vietās klātienē sveica šādus pašvaldības darbiniekus:

Bijušo Rīvas bibliotēka vadītāju VIZMU  INĀRU  ANSONI  50 gadu darba jubilejā.

Vizma Ināra Ansone ilggadīgi vadījusi kultūras dzīvi Ulmalē, bet ilgākie darba gadi aizvadīti bibliotēkas darbā. Vizma  Ināra ilgajā darba periodā piedzīvojusi dažādus laikus un dažādas varas, bet tas netraucēja regulāri mācīties, lai spētu izglītot arī citus bibliotēkas apmeklētājus, sniedzot ikdienas darbā palīdzību gan kā sociālais darbinieks, gan kā psihologs. Vizma ir labestīga, klusa, atsaucīga un nosvērta personība, kura savu darbu veica apzinīgi un ar lielu mīlestību.

 

Pāvilostas pamatskolas skolotāju AGRITU VALKAŠU 40 gadu darba jubilejā.

Vienmēr atvērta jaunajam un sadarbībai. Ar godprātību, sirsnību, dzīves prieku un milzu pacietību, audzinājusi, mācījusi skolēnus sākumskolas posmā. Radoši motivējusi bērnus darbam. Lieliski atrod kontaktu ar audzēkņiem veicamajos darbos, rosinājusi sadarboties kopā, būt vienai komandai. Radoši motivējusi bērnus darbam. Ar sirds gudrību mazajiem ķipariem ieaudzinājusi patstāvību, nodrošinājusi pamatīgas pamatzināšanas matemātikā, latviešu valodā un citos priekšmetos. Skolotāja prasmīgi sagatavojusi skolēnus skatuves runas konkursiem, kur skolēni saņēmuši augstus novērtējumus. Gūta darba pieredze arī direktora vietnieces ārpusskolas darba organizēšanā, ieguvusi papildus sertifikātu dabaszinību priekšmeta pasniegšanai 5. un 6. klasēm. Iekšējs spīts un nepadošanās, licis turēties laikam līdzi, apgūstot jaunas kompetences un  digitālās prasmes. Skolas kolektīvs saka lielu Paldies par ieguldīto darbu un enerģiju skolēnu izglītības jomā.

 

Pāvilostas pamatskolas skolotāju AINU JAKOVĻEVU 40 gadu darba jubilejā.

Matemātikas skolotāja, bijusi kases audzinātāja. Drosmīgi „stājas pretī” izaicinājumiem, atsaucīga. Vienmēr vērsta uz sadarbību. Mācību priekšmeta īstenošanā iekļauj digitālos resursus un dažādas mācību formas, padarot mācību procesu skolēniem saistošāku. Ar lielu pacietību un neatlaidību, tiek sekots līdzi katra skolēna izaugsmei. Veiksmīgi tiek atrasts balanss starp skolēnu emocionālo telpu un tiešajiem darba pienākumiem. Veikti direktora vietnieces audzināšanas darbā pienākumi, tagad direktora vietniece izglītības jomā. Ar augstu atbildības sajūtu, tiek kvalitatīvi organizēts un vadīts skolas mācību darbs. Nebaidās uzsākt lietas, ko citi neuzdrošinās. Nemitīgi tiek apgūti profesionālās pilnveides kursi. Vienmēr svarīgs bijis un jo projām  ir  pozitīvs Pāvilostas skolas tēls. Skolas kolektīvs saka lielu Paldies par ieguldīto darbu un enerģiju skolēnu izglītības jomā un mācību darba organizēšanā.

 

Pāvilostas pamatskolas skolotāju SOLVEIGU ANSONI 30 gadu darba jubilejā.

Radoša, atraktīva pedagoģe. Lieliska klases audzinātāja, kas sportiskā aizrautībā aiz sevis ved bērnus. Darba pieredze gan pamatskolas, gan vidusskolas posmā. Prasīga pret skolēniem, iegulda nesavtīgu darbu mācību procesā, nemitīgi meklē un apgūst jaunus mācību paņēmienus, regulāri profesionāli pilnveidojas. Zināšanas tiek nostiprinātas praktiskā darbībā. Drosmīgi iet pretī jaunajam. Ar lielu degsmi iedrošina un atbalsta skolēnus uzņemties pašiniciatīvu, īstenot idejas, ļaujot apjaust, ka katrs var vairāk - tikai ļoti jāvēlas. Skolotājas vadībā, augstu sniegumu skolēni uzrādījuši olimpiādēs, konkursos ne tikai matemātikā, bet arī fizikā un ķīmijā. Skolas kolektīvs saka lielu Paldies par ieguldīto darbu un enerģiju izglītības jomā.

 

 

Vērgales pamatskolas skolotāju IVETU VANAGU 30 gadu darba jubilejā.

Vērgales pamatskolā strādā kopš 1991. gada 1. aprīļa. Iveta ir sākumskolas skolotāja un bibliotekāre, kas savu darbu veic ar lielu atbildību un mīlestību. Skolotāja ikkatrā skolēnā spēj atklāt dotības un atrast ceļu, kā sasniegt labus rezultātus. Ieinteresē skolēnus lasīt grāmatas, organizējot dažādus “Bērnu žūrijas” pasākumus. Skolas kolektīvs novēl, lai veicas turpmākajā darbā!

 

Vērgales pamatskolas skolotāju SIGITU FREIMANI 30 gadu darba jubilejā.

Vērgales pamatskolā strādā kopš 1991. gada 1. augusta. Sigita atbildīgi veic savus darba pienākumus, māca sākumskolas mācību priekšmetus, ģeogrāfiju un tautas dejas. Sigita organizē dažādus ar vidi saistītus projektus, kā makulatūras, bateriju vākšanu, Zemes stundu, “Silto džemperu dienu”. Māca skolēnus izprast klimata pārmaiņas un dzīvot saskaņā ar dabu. Skolas kolektīvs novēl, lai piepildās viss iecerētais!

 

 

 

 

Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas direktori INGU ŠNORI 30 gadu darba jubilejā.

Saistība ar mūziku un Pāvilostu Ingai Šnorei ir jau no 1981. gada, kad toreizējā Alsungas bērnu mūzikas skolas filiālē Pāvilostā viņa uzsāka darba gaitas kā klavierspēles skolotāja. Bet jau desmit gadus vēlāk, 1991. gada 2. janvārī, filiāle tika pārveidota  par patstāvīgu Pāvilostas iestādi - Pāvilostas mūzikas skolu. Savukārt 2018. gada 2. februārī, apvienojot Pāvilostas Mūzikas skolu un Pāvilostas mākslas skolu, tika izveidota viena iestāde - Pāvilostas Mūzikas un mākslas skola, kuru līdz šim brīdim vada Inga Šnore. Inga vienmēr veiksmīgi sadarbojas ar audzēkņu vecākiem un skolotājiem, lai bērni koncertos skatītājus pārsteigtu ar pārdomātiem un interesantiem priekšnesumiem. Daudzi Ingu raksturo kā ļoti radošu, zinošu, neizmērojamas enerģijas un apskaužamu darbaspēju apveltītu cilvēku, kas vienmēr būs atsaucīga, izpalīdzīga, smaidīga un pozitīvi noskaņota. Darbam veltītās stundas Inga neskaita, bet savus izvirzītos mērķus un realizējamos projektus veic ar lielu atbildību, dažbrīd ziedojot pat savu privāto un atpūtas laiku. Ingas lielā mīlestība uz mūziku un instrumentu spēli jūtama uz katra viņas soļa. Tas ir neizmērojams darbs, talants un profesionālisms.

 

Pāvilostas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāju ILDZI AGITU BALODI 30 gadu darba jubilejā.

Ildze sociālajā jomā strādā jau 30 gadus, kad 1991. gada 12. septembrī tika uzsāktas darba gaitas Pāvilostas pilsētas izpilddirekcijā. Lai gan darbs sociālajā jomā nav viegls un dažbrīd nākas saskarties ar daudzām grūtībām, tomēr viņa nav pazaudējusi dzīvesprieku, pozitīvu noskaņojumu un smaidu. Ildze savus darba pienākumus izpilda profesionāli, ar lielu atbildības sajūtu un iedziļinās katrā lietā. Ar interesi atbalsta visus pasākumus darba kolektīvā. Svētku reizēs kolēģus cenšas iepriecināt ar īpašām pašdarinātām dāvaniņām.

 

 

Vērgales pagasta pārvaldes lietvedi ANITU SPRUDZĀNI 30 gadu darba jubilejā.Anita pašvaldībā nostrādājusi 30 gadus. Šobrīd ir Vērgales pagasta pārvaldes lietvede. Papildus Anita vēl veic pašvaldības klientu apkalpošanas centra konsultantes pienākumus un ir Pāvilostas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece. Ikdienā profesionāli un ar atbildības sajūtu tiek veikti uzticētie darba pienākumi. Savukārt brīvajā laikā Anita ir aktīva Vērgales kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva “Vērgalīte” dalībniece. Dejo šajā kolektīvā jau no pašiem tā pirmsākumiem.

 

 

 

 

 

Vērgales pagasta pārvaldes kasieri MĀRU ŠVĪTIŅU 30 gadu darba jubilejā.

Māra pašvaldībā strādā kopš 1991.gada un darba ikdiena allaž viņai ir saistījusies ar naudu, jo viņu pazīstam kā Vērgales pagasta pārvaldes kasieri. Viņa ne vien atbalsta Vērgales kultūras nama rīkotos pasākumus, bet arī neatsaka palīdzību ieejas biļešu tirdzniecībā pirms tiem.  Savu darbu Māra vienmēr veic godprātīgi ar lielu atbildības sajūtu, ir laipna pret apmeklētājiem un saticīga savā darba kolektīvā. Ir Pāvilostas pilsētas kultūras nama “Sīga” dalībniece.

 

 

 

Pāvilostas novada pašvaldības galveno grāmatvedi INGUNU BLAUBĀRDI 20 gadu darba jubilejā.

Inguna darba gaitas kā grāmatvede Pāvilostas pilsētas domē uzsāka 2001. gada 1. oktobrī. 20 darba gados piedzīvotas vairākas pašvaldības reorganizācijas, taču Ingunas darba stils un lielā atbildības sajūta nekad nav mainījusies. Ar lielu atbildības sajūtu un profesionalitāti dara savus amata pienākumus. Inguna ir ļoti akurāta un darba lietās iedziļinās līdz pat pašam sīkumam. Inguna ir ļoti akurāta un darba lietās iedziļinās līdz pat pašam sīkumam. Darba kolēģi Ingunu raksturo kā zinošu, atbildīgu, ar labu humora izjūtu apveltītu, neskatoties uz amata pienākumiem, sirdī radošu personību.  Inguna vienmēr ir darbos līdz “ausīm”, tomēr darbu gūzmā, atrod arī laiku atpūsties, kā arī aktīvi sekot notikumiem Pāvilostā!

 

Pāvilostas novada pašvaldības projektu koordinatori VIZMU ĢĒĢERI 20 gadu darba jubilejā.

2001. gada 1. oktobrī Pāvilostas pilsētas domē par projektu un pieaugušo izglītības koordinatori darbu uzsāka jauna speciāliste - Vizma Ģēģere. 20 darba gadu periodā Pāvilostas pilsētā un vēlāk arī novadā realizēti daudzi lieli un arī mazāki Vizmas koordinētie projekti, piesaistot nozīmīgus Eiropas Savienības finanšu līdzekļus. Viens no Vizmas vaļaspriekiem ir ceļošana gan Latvijas robežās, gan ārpus tās. Ceļojumos Vizma ne tikai bauda atpūtu, bet dažbrīd vērīgi lūkojas apkārtnē, lai smeltos idejas, pieredzi un zināšanas nākamajām projektu idejām, kuras realizēt Pāvilostas novadā. Tādējādi ir īstenoti daudzi projekti, kas veicinājuši Pāvilostas pilsētas un novada attīstību, sakoptību un atpazīstamību. Vizma ir nemiera gariņš, kas vienmēr steidz iepazīt, izbaudīt un piedzīvot. Tomēr viņa nekad neatteiks palīdzēt, ir atsaucīga un entuziasma pilna.

 

Vērgales pagasta pārvaldes sētnieci GUNTU HELMŠTEINI 20 gadu darba jubilejā.

Gunta strādā pašvaldībā par sētnieci 20 gadus. Godprātīgi veic uzticētos darba pienākumus, kas saistīti ar Vērgales centra sakopšanu un labiekārtošanu. Darbs nav viegls, bieži tas ir jāveic agrās rīta un vēlās vakara stundās, kad citiem darba diena jau ir beigusies. Jārūpējas, lai ziemā no sniega tiktu atbrīvoti gājēju celiņi, vasarā sakopts zāliens un rudenī sagrābtas lapas.

 

Vērgales pagasta pārvaldes vadītāju JĀNI VITRUPU 20 gadu darba jubilejā.

Jānis pašvaldībā strādā jau 20 gadus, taču darbos, kas saistīti ar pašvaldību, nostrādāts vēl daudz ilgāks laika periods. Šo gadu laikā ieņēmis dažādus amatus. Vislabāk viņu zinām kā zemes ierīkotāju, Vērgales pagasta padomes vadītāju, Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja vietnieku un šobrīd Vērgales pagasta pārvaldes vadītāju. Savas darbības laikā Jānis sekmīgi turpina rūpēties par Vērgales pagasta izaugsmi un sakoptību. Vērgales pagasts vairakkārt saņēmis titulu “Sakoptākais pagasts”. Nostrādāto gadu laikā Jānis ir cienīts ne vien savu darba kolēģu, bet arī pagasta iedzīvotāju vidū. Viņš ir aktīvs sabiedrisks darbinieks un iedzīvotāju vidū tiek vērtēts kā darbīgs, izpalīdzīgs un pozitīvi noskaņots cilvēks.

 

 

Pāvilostas novada domes priekšsēdētāju ULDI KRISTAPSONU 20 gadu darba jubilejā sveica priekšsēdētāja vietnieks Andris Zaļkalns.

Uldis nu jau 20 gadu garumā iedzīvotāju uzticēto amatu kā domes priekšsēdētājam un pašvaldības vadītājam vienmēr ir pildījis cik vien labi un taisnīgi tas bijis iespējams. Uldi raksturo frāze – cilvēks darītājs, ne runātājs! Jo Ulda 20 gadu garumā paveiktie darbi ir pierādījums tam, ka var izdarīt daudz, ja dārgais laiks netiek tērēts runām, bet darbiem, kas jāpadara.

 

 

 

 

 

 

 

 

« Atpakaļ