Otrdiena, 06.12.2022
Niklāvs, Niks, Nikolajs

Vērgales “TEIKAS” kļūst par realitāti

Vērgales “TEIKAS” kļūst par realitāti

09.06.2021

      Domājams, ka daudzi vērgalnieki neticēja (daži arī nesagaidīja), ka beidzot sapnis par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju “Teikas”, Vērgalē, tiks piepildīts. Nepagāja ne 30 gadu, kad sākas būves atdzimšana un ilgā teika nu tiks pārvērsta realitātē. Vēl savas pastāvēšanas pēdējos mēnešos Pāvilostas novada domei ir izdevies piesaistīt finanšu līdzekļus, lai šo māju pabeigtu un mājvietu rastu jaunas 12 ģimenes vai speciālisti.

        Neliels ieskats vēstures faktos:

      “80-to gadu beigās pēc Liepājas rajona kopsaimniecības “Vērgale” biedru  kopsapulces tika nolemts celt  daudzdzīvokļu  māju  nevis  vairākas vienģimeņu  individuālās mājas, tādējādi  kolhozā strādājošie  jaunieši un citi Vērgales iedzīvotāji tiktu nodrošināti ar  dzīvojamo  platību. Projektā  paredzēja, ka jaunajā mājā pavisam būs 33 dzīvokļi.

    1990. gadā uzsāka mājas celtniecību. Darbus veica Liepājas rajona SCO (starpkolhozu celtniecības organizācija), piesaistot  apakšuzņēmējus. Drīz vien līdzekļu trūkuma dēļ celtniecības darbi tika pārtraukti. Sākās juku laiki, privatizācija.

    1995. gada maijā nepabeigtā jaunbūve - divsekciju, trīs stāvu 12 dzīvokļu māja nonāca Vērgales pagasta īpašumā (04.05.1995. paju sabiedrības “Vērgale” likvidācijas komisijas sēdes protokols Nr.9 ).

   Lai jaunbūve neaizietu postā, pašvaldība meklēja trūkstošos finanšu  līdzekļus. Daļu no nepieciešamā finansējuma piešķīra Pasaules Brīvo Latviešu Apvienība. Par to tika pabeigta iekšsienu mūrēšana, izbūvēta bēniņu siltumizolācija, nobeigtas jumta konstrukcijas, uzklāts jumta segums, ierīkotas ūdens noteces, iemontēti un iestikloti logi, kā arī sekciju ārdurvis un dzīvokļu durvis, daļēji veikta apkārtnes labiekārtošana. Līdz pilnīgai būvdarbu  pabeigšanai vēl darāmā tik daudz ... Tā  arī māja  tika pie sava dīvainā nosaukuma “Teikas”, jo  tikai  pasakās sapņi mēdz piepildīties.”

        2009. gada jūlijā, apvienojoties Vērgales pagastam ar Sakas novadu un  izveidojot  Pāvilostas novadu, viens no prioritārajiem darbiem, ko izvirzīja deputāti, kas pārstāvēja Vērgales pagastu, tika noteikts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Teikas”, Vērgalē, jauna būvniecības procesa uzsākšana un būvdarbu pabeigšana, tādējādi palielinot jaunizveidotās novada pašvaldības dzīvojamo fondu ar vēl 12 dzīvokļiem ģimenēm, dažādu jomu speciālistiem un citiem iedzīvotājiem. Tomēr valstī tajā brīdī esošā ekonomiskā krīze un citu faktoru dēļ pašvaldībai nebija iespējas no saviem budžeta līdzekļiem atjaunot padomju laika jaunbūvi Vērgalē. Pāvilostas novada dome par tā brīža prioritātēm noteica iedzīvotāju sociālo aizsardzību, izglītības un skolēnu bezmaksas ēdināšanas nodrošināšanu, uzņēmējdarbības veicināšanu un novada  attīstību, piesaistot ES projektu finansējumu.

      Neredzot iespēju daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanu par pašvaldības budžeta līdzekļiem, Pāvilostas novada pašvaldība vairākkārt mēģinājusi meklēt iespējas būvdarbus realizēt ar ES projektu finansējumu, taču līdz šim šādas aktivitātes valstiskā līmenī nav bijušas. Pašvaldība 2018. gadā pasūtīja tehnisko projektu, kur būvdarbu provizoriskā summa bija ap 750’000,00 EUR. Dome pašvaldības budžetā šādas naudas nevarēja rast.

      Pāvilostas novada pašvaldība 2021. gada 25. februārī izsludināja publisko iepirkumu “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Teikas” Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, būvniecība”, kuram piedāvājumu iesniegšanas termiņš noslēdzās 29. martā.

       Pāvilostas novada dome 2021. gada 30. marta ārkārtas domes sēdē izskatīja projektu koordinatores Vizmas Ģēģeres 29.03.2021. iesniegumu  sakarā ar  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas aicinājumu pašvaldībām iesniegt investīciju projektus atbilstoši Ministru kabineta 22.02.2021. noteikumiem Nr.104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”. Noteikumi ir izstrādāti, lai sniegtu atbalstu pašvaldībām, nodrošinot iespēju saņemt valsts budžeta aizņēmumus investīciju projektu, kuru īstenošana paredzēta attiecīgās pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā  īstenošanai, iesniedzot sagatavoto projekta pieteikumu “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Teikas” būvniecības pabeigšana, Vērgalē, Pāvilostas novadā” aizdevuma saņemšanai no Valsts kases.

         Dome šajā sēdē arī lēma iesniegt pašvaldības izstrādāto projekta pieteikumu “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Teikas” būvniecības pabeigšana, Vērgalē, Pāvilostas novadā” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā izvērtēšanai, un pēc pozitīva ministrijas lēmuma, aizdevuma saņemšanai no Valsts kases ar aizdevuma atmaksas termiņu 10 gadi. Kā arī ārkārtas domes sēdē dome lēma, ka līdzfinansējums Pāvilostas novada pašvaldības izstrādātajam projekta pieteikumam “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Teikas” būvniecības pabeigšana, Vērgalē, Pāvilostas novadā” aizdevuma saņemšanai no Valsts kases, 15% apmērā no kopējām būvdarbu izmaksām, kas sastāda 148 811,97 EUR, tiks paredzēts Pāvilostas novada pašvaldības 2021. gada apstiprinātajā budžetā.

       Iepirkumam noslēdzoties, tam bija pieteikušies 6 pretendenti, taču Pāvilostas novada pašvaldības Iepirkumu komisija 2021. gada 7. aprīlī par iepirkuma uzvarētāju atzina SIA “PILSBŪVE” par summu 819’900,66 EUR (summa ar PVN 21% sastāda 992’079,80 EUR), jo pretendents atbilda visām iepirkuma nolikuma noteiktajām kvalifikācijas prasībām un piedāvāja zemāko cenu.

    Pāvilostas novada pašvaldība 2021. gada 11. maijā noformēja Valsts kases aizdevumu uz 10 gadiem par summu 843’267,83EUR ar procentu likmi 0.427% gadā.

       Pašvaldības līdzfinansējums ir 148’811,97 EUR. Tā kā Pāvilostas novada dome 2021. gada 28. janvāra kārtējā domes sēdē, apstiprinot saistošo noteikumu Nr. 1 “Pāvilostas novada pašvaldības budžets 2021. gadam”, nebija paredzējusi šādu projekta līdzfinansējumu, 2021. gada budžetā tika veikti grozījumi, pārdalot iepriekš budžetā apstiprinātās summas un novirzot tās projekta līdzfinansējumam:

 • 55’615 EUR asfalta izbūve Ziemupes centrā, 270 m garumā;
 • 10’817 EUR Vērgales centra laukuma (ap strūklaku) labiekārtošana.

     Kā arī līdzekļi projekta realizēšanai un līdzfinansējuma nodrošināšanai tika rasti, Pāvilostas novada domei atsavinot tos pašvaldības nekustamos īpašumus, kas nav nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai. 2021. gada februārī, martā un aprīlī tika rīkotas vairākas publiskās izsoles, daļa izsolēs iegūtie līdzekļi tika novirzīti pašvaldības projekta līdzfinansējumam:

 • nekustamais īpašums „Mazžagari”, Vērgales pagastā, zemes vienība 9,6605 ha platībā. Izsoles sākumcena tika noteikta EUR 29’009, kas jau bija paredzēta pašvaldības 2021. gada budžetā. Izsole noslēdzās ar rezultātu par nekustamā īpašuma pārdošanu par summu EUR 55’009. Izsoles rezultātā pašvaldība ieguva papildus 26’009 EUR, kas tika novirzīti projekta līdzfinansējumam.
 • nekustamais īpašums „Zaķēni”, Vērgales pagastā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2,3162  ha (lauksaimniecības zeme). Izsoles sākumcena tika noteikta EUR 8069, kas jau bija paredzēta pašvaldības 2021. gada budžetā. Izsole noslēdzās ar rezultātu par nekustamā īpašuma pārdošanu par summu EUR 12’269. Izsoles rezultātā pašvaldība ieguva papildus 4199 EUR, kas tika novirzīti projekta līdzfinansējumam.
 • cirsmas izsole nekustamajā īpašumā “Pagasta meži”, Sakas pagastā, ar aptuveno izcērtamo koksnes apjomu 1447,44 m3. Izsoles sākumcena tika noteikta EUR 53’550, kas jau bija paredzēta pašvaldības 2021. gada budžetā, iegūtos līdzekļus paredzot novirzīt mini traktora ar aprīkojumu iegādei Pāvilostas novada pašvaldības labiekārtošanas nodaļas vajadzībām par summu EUR 27’580 (bez PVN) un Pāvilostas tenisa korta uzturēšanai un seguma materiālu piegādei par summu 18’980 EUR (bez PVN). Izsole noslēdzās ar rezultātu par cirsmas pārdošanu par summu EUR 74’453. Izsoles rezultātā pašvaldība ieguva papildus 19’453 EUR, kas tika novirzīti projekta līdzfinansējumam.
 • nekustamais īpašums „Lejupes”, Vērgales pagastā, kas sastāv no zemes vienības 0,7974  ha platībā (lauksaimniecības zeme). Izsole noslēdzās ar rezultātu par nekustamā īpašuma pārdošanu par summu EUR 3069, kas tika novirzīti projekta līdzfinansējumam.
 • nekustamais īpašums „Smēdes”, Vērgales pagastā, kas sastāv no zemes vienības 0,06 ha platībā un būves (saimniecības ēka). Izsole noslēdzās ar rezultātu par nekustamā īpašuma pārdošanu par summu EUR 5890, kas tika novirzīti projekta līdzfinansējumam.
 • nekustamais īpašums „Bramaņi”, Vērgales pagastā, kas sastāv no zemes vienības 1,52 ha platībā (lauksaimniecības zeme). Izsole noslēdzās ar rezultātu par nekustamā īpašuma pārdošanu par summu EUR 4875, kas tika novirzīti projekta līdzfinansējumam.
 • nekustamais īpašums „Sulas”, Vērgales pagastā, kas sastāv no zemes vienības 2,83 ha platībā (lauksaimniecības zeme). Izsole noslēdzās ar rezultātu par nekustamā īpašuma pārdošanu par summu EUR 13’669, kas tika novirzīti projekta līdzfinansējumam.
 • nekustamais īpašums „Stumbri”, Sakas pagastā, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1,17 ha (lauksaimniecības zeme). Izsole noslēdzās ar rezultātu par nekustamā īpašuma pārdošanu par summu EUR 4869, kas tika novirzīti projekta līdzfinansējumam.

     Lai gan visas pašvaldības atsavināto nekustamo īpašumu izsoles ir noslēgušās, un šobrīd aktīva ir tikai viena nekustamā īpašuma izsole, tomēr vēl joprojām par citiem izsolēs nosolītajiem nekustamiem īpašumiem nav noslēgti pirkuma līgumi un pašvaldības kontā nav iemaksāta nosolītā summa, jo noteikumi paredz, ka tas ir izdarāms 30 dienu laikā pēc izsoles noslēguma. Kamēr pašvaldība nav noslēgusi līgumu ar konkrēto izsoļu uzvarētāju un nav tikusi veikta samaksa par nekustamo īpašumu pašvaldības kontā, pašvaldība nevar izmantot un rīkoties ar šiem finanšu līdzekļiem.

        2021. gada 17. maijā Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons un SIA “PILSBŪVE” valdes priekšsēdētājs Vladimirs Budigins parakstīja līgumu par būvdarbu veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā “Teikas”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Būvdarbus plānots uzsākt 2021. gada jūnijā un darbu izpilde paredzēta 10 mēnešus. Veiksmīgu būvdarbu un citu apstākļu rezultātā jau nākamā gada pavasarī varētu notikt Vērgales “Teiku” svinīgā nodošana ekspluatācijā.

        Objekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Teikas” Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, būvniecība” būvuzraudzību veiks SIA “Taigers” par summu 7990 EUR, bet autoruzraudzību – A/S “Būvmeistars” par summu 4500 EUR.

       Būvprojekts paredz būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu kopuma izstrādāšanu, kas ietver pasākumu kompleksu – plānojuma izstrādi, fasādes atjaunošanu ar siltināšanu un visu nepieciešamo iekšējo inženiertīklu projektēšanu, arī - apkures sistēmas atjaunošanu. Vērgales daudzdzīvokļu dzīvojamā māja “Teikas” ir trīs stāvu ēka ar divām sekcijām (korpusiem). Katrā sekcijā ir daļēji izbūvēti 6 dzīvokļi. Trīs stāvu ēkā kopā izvietosies 12 dzīvokļi – katrā sekcijas stāvā pa 2 dzīvokļiem, no kuriem viens ir 2-istabu dzīvoklis 56m2 platībā, bet otrs 3- istabu dzīvoklis 71m2 platībā.

         Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskie rādītāji:

 • apbūves laukums mājai 323,6 m2
 • kopplatība 1085,6 m2 /Dzīvojamās mājas telpu platība 831,2 m2, pagraba telpu
 • platība 253,8 m2
 • Dzīvokļu kopējā platība 756,6 m2.
 • Pagrabstāva telpu platība 253,8 m2
 • Dzīvokļu skaits: 12
 • Stāvu skaits : 3

       Daudzdzīvokļu mājas “Teikas” apkārtne tiks labiekārtota ar bruģa segumu, paredzot gan automašīnu novietnes, gan gājēju ietves.

     Pāvilostas novada pašvaldība par prioritārām iedzīvotāju grupām, kas var pretendēt uz dzīvojamo platību daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā “Teikas”, noteikusi:

 • Vērgales pagasta darba tirgum nepieciešamie speciālisti (rindas kārtībā);
 • darbinieki novada uzņēmējiem;
 •  Vērgales pagasta izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki - skolotāji, audzinātājas, auklītes, pavāri, apkopēji utt. (Vērgales pagasta izglītības iestāžu darbinieku novecošanās dēļ, augsts darbinieku vidējais vecums).

 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Marita Kurčanova

 

Foto: V. Braže

 

Šādi Vērgales “Teikas” izskatās šodien, bet jau nākamgad pavasarī tas būs skaists nams ar labiekārtotu apkārtni.

 

 

 

« Atpakaļ