Svētdiena, 14.08.2022
Zelma, Zemgus, Virma

Latvijai 100 – Es esmu Latvija!

Latvijai 100 – Es esmu Latvija!

23.11.2018

     Mierīgs un gaišs, lāpu un sveču izgaismots, bija Latvijas pirmssvētku vakars Vērgales centrā. Bet Vērgales kultūras namā atnākušie tika pie salda pārsteiguma. Ar literāri muzikālu uzvedumu par Latviju 16. novembrī Vērgales kultūras namā tika atzīmēta Latvijas simtā dzimšanas diena!

     Uzvedumā, pēc Ineses Ceriņas scenārija, piedalījās Vērgales kultūras nama dramatiskais kolektīvs, dziesmas dziedāja Nora Kurme, bet uz ekrāna tika rādītas Annas Dunkeres sagatavotās fotogrāfijas.

    Pēc valsts himnas nodziedāšanas, ar svinīgo runu klātesošos uzrunāja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons: Gadu no gada novembrī Latvijā pie ēkām plīvo sarkanbaltsarkanie karogi, bet 18. novembris ir diena, kad īpaši godājam un izrādām mīlestību pret mūsu tautas vērtīgāko mantojumu – neatkarīgu Latvijas valsti. To esam ieguvuši, pateicoties mūsu tēvutēvu drosmei, pašaizliedzībai un gribasspēkam. Mūsu uzdevums ir šo mantojumu nodot nākamajām paaudzēm, un par to atbildīgs ikviens no mums. Esmu gandarīts un priecīgs, ka šovakar mēs varam būt kopā brīvā un neatkarīgā Latvijā.”

      Jau daudzu gadu garumā mūsu novadā ir izveidojusies tradīcija, godināt tos novada cilvēkus, kuri ar savu darbu un godprātīgo attieksmi pret to, veicinājuši mūsu novada izaugsmi un palīdzējuši līdzcilvēkiem. Un arī šogad, Latvijas simtgadē tapa daudz jaunu ierakstu Goda grāmatā.

     Šogad Pāvilostas novada augstāko apbalvojumu „GODA NOVADNIEKS 2018” saņēma Pāvilostas novada Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādes ilggadējā vadītāja Gaida AKERFELDE, kuras rokās gūlās skaistie svētku ziedi un zālē izskanēja daudzi pateicības vārdi gan no domes vadības puses, gan bijušo kolēģu, draugu un radinieku teiktie.

     Savukārt ar Pateicības rakstu un ziediem šogad Vērgalē sveicām:

 • Baibu BLAUBĀRDI par ieguldījumu jaunās paaudzes veselības veicināšanā un profesionālu darbu Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādē “Kastanītis”.
 • Velgu FREIMANI par ilggadīgu, godprātīgu un aktīvu darbu, vadot Vērgales kultūras namu.
 • Inesi RENĶI  par ieguldīto augsti profesionālo darbu skolēnu izglītošanā un audzināšanā.
 • Ingu VĪTOLIŅU par atsaucību skolas salidojuma organizēšanā un vadīšanā, par rūpīgu un precīzu darba pienākumu izpildi.
 • Ēriku MELVAGU par godprātīgi veiktajiem darba pienākumiem 45 gadu garumā Vērgales pamatskolā.
 • Sigitu FREIMANI  par ilggadīgu skolēnu deju kolektīvu vadīšanu un latviskās identitātes stiprināšanu.
 • Liu Monu ĢIBIETI  par ieguldīto darbu Kurzemes novadu tautas tērpu valkāšanas tradīciju uzturēšanā un attīstībā deju kolektīvā “Vērgalīte”.
 • Kristīni JAUNBRŪNU par veiksmīga dižkoncerta “100 dejas Latvijai” organizēšanu un ieguldīto darbu, sagatavojot deju kolektīvu “Vērgalīte” dalībai Dziesmu un deju svētkos 2018. gadā.
 • Ivaru LAPIŅU par godprātīgu darbu 20 gadu garumā “Vērgales komunālajā saimniecībā”.
 • Edgaru KUPLO par atbildīgu darbu, veicot skolēnu pārvadājumus 20 gadu garumā.
 • Arkādiju SEMENKOVU par atbildīgu darbu, veicot skolēnu pārvadājumus 25 gadu garumā.
 • kooperatīvo sabiedrību “VĒRGALE-1”  25 gadu pastāvēšanas jubilejā, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus novada iedzīvotājiem un pašvaldībai.
 • Normundu LĪCĪTI par aktīvu sabiedrisko darbu, bez atlīdzības iesaistoties pasākumu organizēšanā un vadīšanā Saraiķos.
 • Lilitu GULBI par ilggadēju un godprātīgu darbu Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādē “Kastanītis”.
 • Dmitriju KISS par godprātīgu un apzinīgu darbu Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādē “Kastanītis”.
 • Birutu TEIBI par brīvprātīgu, radošu un atbildīgu sabiedrisko darbu Ziemupē.

     Ik gadu Pāvilostas novada dome Vērgalē valsts svētku pasākuma ietvaros sveic arī pašvaldības darbiniekus apaļajās darba jubilejās. Un šogad 20 gadu darba jubilejas atzīmēja Vērgales pamatskolas lietvede Inga Vītoliņa un skolas darbiniece Nadežda Jakubauska, bet Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Kastanītis” skolotāja Santa Krauze svinēja 30 gadu darba jubileju.

     Arī šogad Pāvilostas novada tūrisma informācijas centrs sveica fotokonkursa “Pāvilostas novads 2018” uzvarētāju -  3.vietas ieguvēju Rudīti Bērziņu. Kā arī atzinības rakstus saņēma Normunds Līcītis un Inese Zīvere par video "Rīvas šķēršļu brauciens".

    Dziesmotus sveicienus visiem sūtīja Vērgales pamatskolas meiteņu ansamblis, bet turpinājumā visus svētku dalībniekus ar svētku koncertu priecēja Līga Priede no Saulkrastiem. Koncertā izskanēja daudz populāras un skaistas dziesmas par mūsu mīļo zemi Latviju, bet koncerta noslēgumā dziedātāja aicināja visus vienoties kopīgā dziesmā un nodziedāt mūsu tautas spēka dziesmu “Pie Dieviņa gari galdi”. Lielu Paldies sakām Aivaram Laumanim par visa pasākuma apskaņošanu.

      Pēc koncerta klātesošie tika aicināti doties laukā un pulcēties Vērgales pamatskolas tuvumā, lai redzētu tās izgaismošanu par godu Latvijas simtgadei. Svētku kulminācija -  salūts, kuru sarūpēja kooperatīvs “Vērgale – 1”, Sandra un Dairis Bēliņi un Vērgales pamatskola, bet noorganizēja un izpildīja Māris Dimants. Paldies visiem, kas atnāca uz svētku pasākumu un visiem, kas palīdzēja tā tapšanā!

 

"Goda Novadnieks 2018" - GAIDA AKERFELDE

Nomināciju saņēmēji Vērgales pagastā

 

    Savukārt Pāvilostā Valsts svētku svinīgais pasākums notika 17. novembrī Pāvilostas pilsētas kultūras namā, kurā kultūras nama pašdarbība kolektīvi un Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi saviem skatītājiem un svētku baudītājiem bija sarīkojuši skaistu koncertu par godu Latvijas 100. dzimšanas dienai “DAUDZ LAIMES LATVIJA!”.

     Pasākumā ar svinīgu uzrunu klātesošos sveica Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja Uldis Kristapsons:“Valsts svētki ir laiks, kad mēs jo īpaši izjūtam patriotismu. Patriotisms nav tikai termins vārdnīcā. Patriotisms dzīvo mūsos, aug līdzi laikam, ir mūsu piederības sajūta šai zemei un tautai. Patriotisms ir atbildība par visu, kas notiek ap mums apkārt. Tā ir piederības sajūta – piederība savam novadam, tautai un valstij, kas nāk kā mantojums no mūsu vecākiem, no mūsu dzimtu vēstures. Bet tas ir tikai sākums mūsu jēgpilnai dzīvei. Tālāk piederības sajūtu attīstām kā mūsu personīgo attieksmi pret vidi, kurā dzīvojam, strādājam un audzinām nākamo paaudzi.”

       Šogad titulu “Gada Novadnieks 2018” saņēma Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja Irina KURČANOVA, bet ar nominācijas „Labais darbs novadam 2018” saņemšanu sveicām Sakas pagasta viesu mājas “Ievlejas” saimnieci Agitu PĒTERSONI.

      Savukārt domes priekšsēdētājs Pateicības rakstus pasniedza:

 • Silvijai LEJAI  par pašaizliedzīgu darbu, atsaucību un atbildīgu attieksmi pildot darba pienākumus.
 • Rudītei JANCEI  par ieguldīto brīvprātīgo darbu kora “Sīga” un deju kolektīva “Mārsils” vimpeļu jostu darināšanā.
 • Ārijai PAIPAI par ieguldījumu skolēnu pilsoniskajā un patriotiskajā audzināšanā, sekmējot izglītojamo piederības sajūtu savai valstij.
 • Dacei BUNKAI par muzikālo pulciņu iesaistīšanu Pāvilostas pilsētas un vidusskolas sabiedrisko pasākumu norisē un starptautiskos festivālos, popularizējot skolas tēlu novadā un ārvalstīs.
 • Vairai KĀRKLIŅAI par ilggadēju floristikas kopas vadīšanu, izglītojošu semināru organizēšanu, radošumu un atbalstu pilsētas pasākumos.

       Pāvilostas novada TIC sveica tos pāvilostniekus un saceniekus, kuri ieguva godalgotas vietas un atzinības rakstus TIC rīkotajā foto un video konkursā “Pāvilostas novads 2018” - 1. vietas ieguvēju Maritu Kurčanovu un 2.vietas ieguvēju Ilonu Ruskuli. Atzinības rakstu saņēmējus  Maritu Kurčanovu, Vizmu Ģēģeri un Ievu Zvirgzdiņu.

         Savukārt pašvaldības rīkotā konkursa “Sakoptākā sēta Pāvilostas novadā 2018” komisijas pārstāvis Ralfs Jenerts svinīgi pasniedz apbalvojumus konkursa laureātiem:

 • Tūrisma uzņēmējs, Pāvilostas novada tēla veidotājs un popularizētājs - kafejnīca “Laiva”.
 • Pāvilostas novada tēla veidotājs un popularizētājs amatniecības jomā - darbnīca “Jūras rotas”.
 • Sakoptākā iestāde novadā – zvejnieku saimniecība un zivju veikals  “Kaija” par veiksmīgas apkārtnes labiekārtojumu pilsētas kontekstā.
 • Māja ar simtgadīgu vēsturi, izrādot cieņu pret Pāvilostas vēsturisko apbūvi, - Vītolu iela 7.
 • Vēsturiska māja ar stāstu - Viļņu iela 10.
 • Lauku sēta ar simtgadīgu vēsturi un paaudžu pēctecību – Māliņu ģimenei lauku sētā “Svākši”.
 • Lauku sēta ar paaudžu pēctecību, tradīciju turpināšanu un zināšanu nodošanu nākamajām paaudzēm – viesu māja “Ievlejas”.
 •  Dievnams ar simtgadīgu vēsturi - Sakaslejas ev. luteriskās baznīcas draudzei  par  senākā Pāvilostas novada dievnama sakoptību un kultūras pasākumu organizēšanu.

Pāvilostas novada 2018. gada īpašās nominācijas:

 • Starp māsām nav robežu” - Lejas iela 11 un Lejas iela 13, Pāvilostā – Irita Birzniece Vencela un Solvita Lauva
 • Jaunais tūrisma uzņēmējs Pāvilostā - kempings “Spāre” un Zamarīšu ģimene.
 • Par oriģinālu māju nosaukuma zīmi -  “Labmaizītes”, Sakas pagastā, Jaunzemu ģimene.
 • Lauku sēta ar vēsturiskiem un novada folklorā paliekošiem stāstiem -  lauku sēta “Durbes” un saimniece Ausma Ozola.

Ainavu arhitektes īpašā nominācija:  2018. gada  vasaras vislabāk koptais zāliens – viesu māja “VIGA”.

 

       Pasākuma izskaņā kultūras nama zālē tika ienests svētku kliņģeris, kam pāri pārlija skaists salūts, radot īpašu svētku sajūtu. Kultūras nama vadītāja Silva Vārsberga pateicās ikvienam pašdarbniekam par skaisto svētku koncertu, sveica visus klātesošos svētkos, vēlot saules mūžu Latvijai, un aicināja baudīt svētku kliņģeri, kā arī kultūras nama mazā zālē apskatīt izstādi ”Brīvības ielas garumā”.

 

Nomināciju ieguvēji Pāvilostā un Sakas pagastā

no kreisās: nominācijas "Labais darbs novadam 2018" ieguvēja Agita Pētersone un

nominācijas "Gada Novadnieks 2018" saņēmēja Irina Kurčanova

 

Plašāku fotoreportāžu skatieties FOTOGALERIJĀS:

Vērgalē 16.11.2018. (foto: V. Braže)

Pāvilostā 17.11.2018. (foto: M. Kurčanova)

 

 

Rakstu veidoja: sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova

un korespondente Vita Braže

 

 

 

« Atpakaļ