Sestdiena, 18.09.2021
Liesma, Elita, Alita

Svinīgi atzīmē Latvijas valsts 99. proklamēšanas gadadienu!

Svinīgi atzīmē Latvijas valsts 99. proklamēšanas gadadienu!

21.11.2017

    Novembris ir ļoti svarīgs un patriotisks mēnesis Latvijai – 11. novembrī tiek svinēta Lāčplēša diena, kas atgādina par 1919.gada 11.novembri, kad tika izcīnīta izšķirošā uzvara pār Bermonta karaspēku. Savukārt 18. novembrī ir Latvijas Republikas proklamēšanas diena, šogad jau deviņdesmit devītā.

    Jau vairāku gadu garumā Pāvilostas novadā izveidojusies tradīcija Valsts svētku priekšvakarā godināt novada cilvēkus, kuru profesionalitāte, godprātība, radošums un aktivitāte ir balsts un nenovērtējams devums novada izaugsmei un labklājībai. Šogad, sagaidot Latvijas Valsts proklamēšanas 99. gadadienu, 16. novembrī Pāvilostas pilsētas kultūras namā un 17. novembrī Vērgales kultūras namā Pāvilostas novada apbalvojumi tika pasniegti 17  novada iedzīvotājiem.

    Gan Pāvilostā, gan Vērgalē Valsts svētku pasākumā svinīgajā uzrunā visus klātesošos sveica Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons: "1918. gada 18. novembrī latviešu nācija īstenoja savas pašnoteikšanās tiesības un nodibināja Latvijas valsti. Jau turpat gadsimtu Latvijas tautai ir sava valsts, kuras mērķis ir nodrošināt latviešu nācijas, valodas un kultūras pastāvēšanu. Patriotisms un lepnums par savu valsti, cieņa un godprātība pret saviem līdzcilvēkiem ir pamatprincipi, kurus jākopj un jāieaudzina jau bērnībā. Tikai tā iespējams izveidot saliedētu sabiedrību, ar vienotu izpratni par valsts vēsturi un ticību kā valsts, tā arī novada izaugsmei nākotnē. Tuvojas Latvijas valsts simtgade. Tas ir kā atskaites punkts par paveikto, par to, kādi esam un kādu valsti mēs veidosim nākamiem 100 gadiem. Šis ir ne tikai svētku, bet arī pārdomu laiks – kurp tālāk? Bet šajā svētku reizē man negribētos atskaitīties par padarīto novadā, īstenotajiem darbiem un nākotnes plāniem. Es vēlētos likt uzsvarus uz citām vērtībām. Uz vērtībām, kuras ikdienas dunā un stresa pilnajā vidē aizmirstam. Un šī vērtība ir cilvēks - līdzcilvēks. Aicinu pārdomāt savu attieksmi pret līdzcilvēkiem un pašiem pret sevi." Domes priekšsēdētājs reizē arī vēlēja novada ļaudīm mieru, saticību un plauksmi.

    16. novembra vakarpusē Pāvilostas pilsētas kultūras namā notika ikgadējais Latvijas valsts svētku svinīgais pasākums, kas iesākās ar Latvijas himnas atskaņošanu, un kuru skaisti ievadīja skolnieki Krista Karlsone un  Kristers Kļaviņš, citējot dzejas rindas par Latviju. Pasākuma muzikālajās pauzēs savu instrumentu spēlētprasmi rādīja arī Pāvilostas Mūzikas skolas vijoļansambļa audzēknes skolotājas Daces Bērznieces vadībā, klavierspēles duets skolotājas Ingas Šnores vadībā un akordeonista solo skolotājas Antras Ķikutes vadībā. Par jauku fona mūziku parūpējās Ģirts Vagotiņš Vagulis. Bet svinīgo noskaņu kultūras namā bija radījušas kultūras nama vadītāja Silva Vārsberga ar skaistām dekorācijām un kultūras nama pulciņu vadītāja Marita Horna ar valsts svētku pasākumam atbilstošu režiju.

     Šogad augstākajam novada apbalvojumam “Goda novadnieks” netika izvirzīts neviens no novada iedzīvotajiem. Savukārt ar nominācijas „Labais darbs novadam 2017” saņemšanu Pāvilostas pilsētas kultūras namā sveicām Pāvilostas bibliotēkas vadītāja MAIRITA VĪTOLA par Latvijas Nacionālās bibliotēkas nominācijas “Gaismas nesējs 2016 Kurzemē” saņemšanu, par dažādu projektu realizāciju, par daudzpusīgu tematisko pasākumu organizēšanu pieaugušajiem un bērniem. Pateicības rakstus svinīgajā pasākumā Pāvilostā saņēma:

 • Silvija Irēna Mauriņa par Pāvilostas vizuālā tēla iemūžināšanu skaistās fotogrāfijās un dāvāto iespēju tās izmantot pilsētas tēla spodrināšanā.
 • Tatjana Vešņakova par atbalstu un iesaistīšanos Pāvilostas novada pašvaldības sadraudzības delegāciju uzņemšanā.
 • Maija Arāja par ilggadēju, godprātīgu un aktīvu  darbu, veicot amata pienākumus Pāvilostas pensionāru apvienībā “Varavīksne”.
 • Mārīte Arāja par ilggadēju un godprātīgu grāmatvedības darbu Pāvilostas novada pašvaldībā.

    Pēc svinīgās apbalvošanas un Pāvilostas novada goda rakstu saņemšanas, pasākumu turpināja Pāvilostas novada pašvaldības projektu koordinatore Vizma Ģēģere, ar ziediem un pateicības rakstu sveicot pašvaldības konkursa “Sakoptākā sēta Pāvilostas novadā 2017” laureātus. Ik gadu valsts svētku svinīgajā pasākumā Pāvilostas novada tūrisma informācijas centrs sveic foto konkursa "Pāvilostas novads 2017"  uzvarētājus. Arī šogad tika godināti gan fotokonkursa uzvarētāji, gan tie konkursa dalībnieki, kuru fotogrāfijas tika ievietotas nupat iznākušajā novada kalendārā 2018. gadam.

     Klātesošos ar jauku un patriotisku koncertprogrammu “Latviju mīlot!” priecēja Liepājas teātra aktrise Sigita Jevgļevska un ģitārists Māris Kupčs.

    Savukārt Vērgales kultūras namā Valsts svētku svinības kā ierasts notika pirmssvētku dienā, 17. novembra vakarpusē. Pasākums iesākās ar Vērgales pamatskolas skolēnu ansambļa dziedājumu skolotājas Maritas Kalējas vadībā, bet kultūras nama bērnu dramatiskā pulciņa dalībnieki deklamēja dzejoļus par mūsu skaisto Latviju. Turpinājumā, izskanot Latvijas valsts himnai, vārds tika dots Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam, kurš ar lepnumu sveica šī gada nominācijas “GADA NOVADNIEKS 2017” ieguvēju Ziemupes Tautas nama, Ziemupes bibliotēkas un Ziemupes TIC vadītāju DAINU VĪTOLU par iesaistīšanos Latvijas valsts 100.gades pasākumu organizēšanā Pāvilostas novada Ziemupē, par ziemupnieku kultūras dzīves dažādošanu un tradīciju uzturēšanu, par dažādu projektu īstenošanu Ziemupē.

    Pāvilostas novada Pateicības rakstus svinīgajā pasākumā Vērgalē domes priekšsēdētājs un Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs pasniedza:

 • Andai Blūmanei par ieguldīto darbu Vērgales pamatskolā 25 gadu garumā.
 • Aīdai Elviņai par godprātīgu darbu 15 gadu garumā Vērgales pagasta PII “Kastanītis” un nozīmīgu dzīves jubileju.
 • Dainim  Vilemsonam par aktīvu Vērgales pagasta Ploces ciema sporta un kultūras dzīves veicināšanu un popularizēšanu.
 • Inesei Razmai par ieguldīto darbu Vērgales pamatskolā 25 gadu garumā.
 • Ingai Čipānei par atsaucību un palīdzību Vērgales kultūras nama pasākumu noformējumu veidošanā.
 • Jonam Kalējam par aktīvu Vērgales pagasta Ploces ciema sporta un kultūras dzīves veicināšanu un popularizēšanu.
 • Kristīnei Jaunbrūnai par veiksmīgu un radošu darbu kopā ar Vērgales kultūras nama VPDK “Vērgalīte” 20 gadu garumā.
 • Sanitai Dunkerei par godprātīgu darbu 10 gadu garumā Vērgales pagasta PII “Kastanītis” un nozīmīgu dzīves jubileju.
 • Sanitai Poriņai par godprātīgu darbu 15 gadu garumā Vērgales pagasta PII “Kastanītis” un nozīmīgu dzīves jubileju.
 • Sarmītei Vērniecei par ieguldīto darbu Vērgales pamatskolā 25 gadu garumā.
 • Velgai Freimanei par radošu, nozīmīgu, daudzveidīgu kultūras dzīves organizēšanu Vērgalē un aktīvu iedzīvotāju iesaisti pasākumos.

    Svinīgajā valsts svētku pasākumā Vērgales kultūras namā Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs sveica arī darba jubilejās. Šogad skaistu 20 gadu darba jubileju svinēja Vērgales pamatskolas skolotāja VIJA JEGORUŠKINA. Darba kolēģi saka paldies Vijai Jegoruškinai par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu vizuālās mākslas un mājturības olimpiādēm un konkursiem, par radošu sava darba veikšanu un skolēnu ieinteresēšanu mācāmajos priekšmetos.

    Arī Vērgales kultūras namā Pāvilostas novada tūrisma informācijas centrs sveic foto konkursa "Pāvilostas novads 2017"  uzvarētājus.

   Bet turpinājumā kultūras namā ikviens zālē sēdošais izbaudīja aktiera Andra Bērziņa koncertu “Ar Dzimteni dvēselē”. Pasākums bija sirsnīgs, emocionāls un svētku noskaņu raisošs. Vēlāk par godu Latvijas dzimšanas dienai svētku ballē muzicēja Arvis un Aivars no Vērgales.

 

Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Foto: M. Kurčanova

Plašāku fotoreportāžu skatieties FOTOGALERIJĀ

 

"Gada novadnieks 2017"

Ziemupes Tautas nama, Ziemupes bibliotēkas un Ziemupes TIC vadītāja

DAINA VĪTOLA

„Labais darbs novadam 2017” saņēmēja Pāvilostas bibliotēkas vadītāja

MAIRITA VĪTOLA

Nominanti Pāvilostā

Nominanti Vērgalē

 

 

 

 

 

« Atpakaļ