Sestdiena, 10.06.2023
Malva, Anatols

Valsts svētku pasākumi Pāvilostas novadā

Valsts svētku pasākumi Pāvilostas novadā

20.11.2014
   Ar Ilzes Jackēvičas – Voitkevičas dzeju par Latviju 14.novembrī Vērgales kultūras namā svinīgo pasākumu „Tev, Latvija” atklāja Vērgales kultūras nama vadītāja Velga Freimane. Pēc mūsu valsts himnas nodziedāšanas sekoja Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona svētku uzruna un Vērgales pagasta pārvaldes vadītāja Jāņa Vitrupa sveiciens svētkos. Pasākuma pirmajā daļā skanēja dzeja un dziedāja gan Vērgales pamatskolas skolēni, gan Nora Kurme un Aivis Sils, bet visi kopā ar Noru dziedājām Vērgales himnu ar Aivara Gravas vārdiem.Voitkevipas " "nimvaram Gravam par doto iespRasmai
    Reizē ar Latvijas Republikas proklamēšanas 96.gadadienu savā novadā sveicam un paldies sakām tiem novadniekiem, kas ar savu darbu, talantu un cilvēcību ir veicinājuši novada atpazīstamību un izaugsmi.
    Ar augstāko Pāvilostas novada apbalvojumu „Goda novadnieks 2014”, ko piešķir par sevišķiem nopelniem novada labā, sveicām bijušo kooperatīvās sabiedrības „Vērgale 1” valdes priekšsēdētāju AIVARU GRAVU. Kopumā 46 novadnieku bija atdevuši savu balsi par Gravas izvirzīšanu šai nominācijai. Uz augstāko Pāvilostas novada apbalvojumu ar 23 parakstiem tika virzīta arī bijusī Pāvilostas vidusskolas direktore Aina Ansone, bet nolikums paredzēja piešķirt titulu tikai vienam novadniekam ar lielāko iedzīvotāju parakstu skaitu.
    Šogad Vērgales pagastā nominācijai „Gada novadnieks 2014” novadnieki bija nominējuši Saraiķu bibliotēkas vadītāju Ingūnu Kopštāli, bet nominācijai „Labais darbs novadam 2014” tika izvirzīti vairāki novadnieki - Gunta Ingrīda Kleinšmite, Ineta Brensone, Māris Ališauskis, Ingūna Kopštāle, Igors Tarans un  biedrība „Vērgalīte”, bet diemžēl neviens no izvirzītajiem kandidātiem nepārvarēja 10 balsu robežu, kā to paredzēja nolikums, tāpēc svinīgajā pasākuma netika sveikti.
   Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons un Vērgales pagasta izpilddirektors Jānis Vitrups Pateicības rakstus svinīgajā pasākumā Vērgalē pasniedza Edītei Lācei par atsaucību, precizitāti un laipnību, apkalpojot Vērgales pagasta iedzīvotājus; Igoram Taranam par atbildīgu darbu un atbalstu Saraiķu iedzīvotājiem skumju brīžos; Gaidai Akerfeldei par ilggadīgu un godprātīgu darbu; Mārai Višemirskai un Irēnai Ozolai par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu.
    Kā vēl viens jaunums šogad Pāvilostas novada apbalvojuma noteikumos bija nominācijas „Cilvēks Cilvēkam” izveide, kurā tika paredzēts ar godarakstu apbalvot ikvienu novadnieka izvirzītu līdzcilvēku. Šai nomunācijai no iedzīvotāju puses bija vislielākā piekrišana, kopskaitā novadā izvirzot 23 līdzcilvēku. Un svinīgajā apsākumā Vērgalē sveicām -  Ingūnu Kopštāli par sabiedrisku darbu iedzīvotāju labā un cilvēcisku attieksmi; Kārli Novadu par praktisku palīdzību lauksaimniecisku problēmu risināšanā, Guntu Ingrīdu Kleinšmiti par atsaucību un izpalīdzību, neatsakot līdzcilvēkiem; Vizmu Alseiku par godprātīgu sava darba izpildi un palīdzību cilvēkiem grūtos brīžos; Ojāru Novadu par organizatorisku un parktisku palīdzību saimniecisku jautājumu risināšanā; Elēnu un Ēriku Briljonokus par morālu, materiālu palīdzību un atbalstu līdzcilvēkiem; Albertu Mucenieku par palīdzību un atsaucību dažādu organizatorisku jautājumu risināšanā; Jāni Betheru par nakts trases organizēšanu Vērgales pagasta svētkos; Aivaru Laumani par skaņas tehnisko un muzikālo nodrošinājumu; Ilzi Jackēviču-Voitkeviču par palīdzību dažādu svētku vizuālajā noformēšanā; Māru Švītiņu par palīdzību maksas sarīkojumu organizēšanā.
    Vērgales kultūras nama vadītāja Velga Freimane saka paldies dzejas autoriem – Rasmai Vērniecei, Ilzei Jackēvičai – Voitkevičai, Reinim Trofimovam un Aivaram Gravam par doto iespēju viņu sacerētos dzejoļus izmantot svētku pasākumam. Paldies Norai Kurmei un Aivim Silam par skanīgām dziesmām. Paldies Vērgales pamatskolas bērnu ansambļiem un skolotājai Maritai Kalējai par svētku kuplināšanu. Svētku kulminācija bija grupas „Galaktika” koncerts un paldies kooperatīvās sabiedrības „Vērgale – 1” valdei, SIA „Dragro”, personīgi Gundaram Jaunsleiņa kungam, par finansiālo atbalstu.    
    Pāvilostā Latvijas dzimšanas dienai veltītais pasākums notika 17.novembrī Pāvilostas kultūras namā. Pasākums iesākās ar Valsts himnu un Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona svinīgu uzrunu novadniekiem. Pāvilostas vidusskolas skolēni Krista Ziemele un Jānis Štokmanis citēja dzeju par Latviju, bet vidusskolas 12.klases skolniece Terēze Cābele nolasīja prezidenta uzrunu, ko bija sacerējusi Valsts kancelejas izsludinātajam konkursam  "Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijai dzimšanas dienā".
     Kā katru gadu arī šogad Pāvilostā svinīgi tika sveikti šī gada nominanti. Titulam „Gada Novadnieks 2014”, kas ir Pāvilostas novada apbalvojums, ko piešķir par nozīmīgu ieguldījumu kādā pašvaldības, sabiedriskajā, saimnieciskajā un privātuzņēmuma darbā, komisija pēc balsu saskaitīšanas un domes atbalsta apstiprināja Pāvilostas novada domes priekšsēdētāju ULDI KRISTAPSONU. Viņš šajā nominācijā bija saņēmis 13 iedzīvotāju balsu. Anketās līdzcilvēki bija minējuši Ulda organizatoriskās spējas lielu projektu realizēšanā, novada popularizēšanu un saimnieciski aktīvu darbību novada un pilsētas labā. Vēl šajā nominācija tika virzīti Uldis Marhilēvičs, Agita Pētersone, Ildze Balode, Uldis Bērznieks, Janeta Kristapsone, Aldis Barsukovs, Juris Blaubārdis, Inguna Blaubārde un Velta Citskovska.
    Šogad Pāvilostas novada dome Pāvilostas novada apbalvojuma noteikumos izveidoja jaunu nomināciju „Labais darbs novadam 2014”, kurā tiek izvirzīti nominanti un godināti ar Pāvilostas novada apbalvojumu par novada iedzīvotāju iesaistīšanu sabiedriskās aktivitātēs, dodot pienesumu novadam, nesaņemot par to materiālu atlīdzību. Pāvilostas novada iedzīvotāji ar 10 balsīm bija lēmuši šogad šo nomināciju piešķirt Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam ULDIM KRISTAPSONAM. Kā minēts anketās, iedzīvotāji augsti novērtē Ulda izpalīdzību un atsaucību dažādās dzīves situācijās, kas neliegs padomu un kādu spārnotu ideju, kā arī daudzi anketās minējuši tieši Ulda nopelnu, lai Pāvilostā notiktu šīs vasaras spilgtākais un lielākais pasākums – festivāls „Zaļais Stars”. Vēl šajā nominācijā no iedzīvotāju puses tika virzīti Uldis Marhilēvičs, Agita Pētersone, Marita Rolmane, Zaiga Uzare, Maiga Uzare, pensionāru apvienība „Varavīksne”, Aina Ansone un Dagnis Bricis.
   Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons Pateicības rakstu par ilggadīgu, izpalīdzīgu un pašaizliedzīgu darbu, par skaisto telpu noformējumu svētkos pasniedza Guntai Stankēvičai.
  Bet nominācijā „Cilvēks Cilvēkam 2014” tika sveikta Arta Bunka par palīdzību, atsaucību un laipnību pildot sociālo darbu; Guna Vagotiņa-Vagule par labestību un izpalīdzību, kura ar brīnišķīgu vijolspēli iepriecina pasākuma dalībniekus; Austra Vagotiņa-Vagule par sabiedrisku darbu, iejūtību un pretīmnākšanu dažādās dzīves situācijās; Velta Citskovska par labsirdību un aktīvu darbošanos Pāvilostas senioru labā; Vita Kante par izpalīdzību, laipnību, labestību un centību,veicot savus darba pienākumus ar lielu atbildības sajūtu; Laima Ozola par godprātīgu sava darba izpildi; Gunta Zitmane par izpalīdzību un rūpīgumu, veicot savus darba pienākumus; Modra Rače par akurātu darba veikumu un sirsnību pret līdzcilvēkiem; Maira Briede par sirsnību un sapratni darbā ar vecāka gadugājuma cilvēkiem; Artis Raibarts par palīdzības sniegšanu ārkārtas gadījumos uz ūdens; Lilija Losāne par nesavtīgu, godpilnu, brīvprātīgu darbu un palīdzību; Irēna Jaunskunga par sabiedrisku darbu iedzīvotāju labā.
     Valsts svētku pasākuma laikā tika godināti arī Pāvilostas novada domes rīkotā konkursa „Sakoptākās sētas Pāvilostas novadā 2014” Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta laureāti, Vērgales pagasta laureātus jau godinājām augusta mēnesī Vērgales pagasta svētkos. Un šogad Pāvilostas pilsētā un Sakas pagastā godinājām - viesu namu  „Āķagals”par spēju atdzimt no pelniem; brīvdienu māju „Ostgals” par oriģināli viesu mājas nosaukumu no vietējiem materiāliem un tēju piedāvājumu viesiem; brīvdienu māju „PuertoVV” par viesu māju ar īpašo garšas baudījumu viesiem; brīvdienu māju „Dandzenieki” par  oriģinālu, Pāvilostai atbilstošu vējrādi; brīvdienu māju „Atpūta upes krastā” par atbilstību viesu mājas nosaukumam- īpašo atpūtas vietu Sakas upes krastā; brīvdienu māju „VIGA” par viesu māju ar stāstu un piedomātām detaļām interjera noformējumā; Gruntmaņu ģimeni par sakoptu sētu ar mazdārziņu; Narkevicu ģimeni Sakas pagasta „Mazsēkās” par progresu lauku sētā un kolekciju dažādību dārzā; Darkevicu  ģimeni Sakas pagasta „Labmaizēs” par  oriģinālu pastkastītes noformējumu.
    Svinīgais Valsts svētku pasākums turpinājās ar Santas Zapackas un Harija Ozola koncertu, bet vēlāk vakarpusē visi tika aicināti apmeklēt svetku balli kopā ar grupu „Piemare”.
    Kopumā šogad Pāvilostas novada apbalvojumiem no iedzīvotājiem saņemta 51 anketa un 8 iesniegumi, tādā veidā par saviem novadniekiem nododot 187 balsis.
 
Vita Braže un Marita Kurčanova
Foto: V.Braže un M.Kurčanova
 
Plašāku fotoreportāžu skatieties FOTOGALERIJĀS
 
 

 

« Atpakaļ