Otrdiena, 07.07.2020
Maruta, Alda

Paziņojums par attīstības programmas izstrādi


Paziņojums par attīstības programmas izstrādi

Paziņojums par Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādes uzsākšanu

 

Pāvilostas novada dome informē, ka ar 2019.gada 31.janvāra domes lēmumu (sēdes protokols nr.1, 20.§) ir uzsākta Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrāde.

 

Pāvilostas novada attīstības programmas izstrādes mērķis ir veidot pamatu Pāvilostas novada teritorijas ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai.

 

Galvenie attīstības programmas izstrādes uzdevumi:

1. Noteikt Pāvilostas novada attīstības stratēģiskos virzienus un mērķus;

2. Noteikt Pāvilostas novada rīcību kopumu, finanšu resursus un atbildīgos izpildītājus vidēja termiņa stratēģisko prioritāšu un mērķu īstenošanai;

3. Izvērtēt un ņemt vērā nacionālos, reģionālos un arī Pāvilostas novada spēkā esošos attīstības plānošanas dokumentus, tostarp uzsāktos un plānotos investīciju projektus un rīcības;

4. Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas izstrādē, veicot iedzīvotāju anketēšanu, iesaistot tos darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs.

 

Pāvilostas novada attīstības programmas izstrādes procesā ikviens novada iedzīvotājs un arī jebkurš cits interesents ir laipni aicināts sniegt savus priekšlikumus par nepieciešamajiem Pāvilostas novada attīstības virzieniem dažādu jomu veiksmīgākai attīstīšanai un problēmu risināšanai, kā arī iesaistīties Pāvilostas novada attīstības programmas izstrādes darba grupās.

 

Priekšlikumus, norādot arī savu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, lūdzam sūtīt Pāvilostas novada pašvaldības projektu koordinatorei un Pāvilostas novada attīstības programmas izstrādes vadītājai Vizmai Ģēģerei: vizma.gegere@pavilosta.lv

 

Pāvilostas novada attīstības programmas izstrādes gaitā visa nepieciešamā informācija tiks publicēta pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv sadaļā “Plānošanas dokumenti” un pašvaldības izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas”.

 

« Atpakaļ