Pirmdiena, 20.08.2018
Bernhards, Boriss

Pāvilostas komunālais uzņēmums informē


Pāvilostas komunālais uzņēmums informē

      Ar 2018. gada 26. jūlija sēdes Nr. 9, 5.§, Pāvilostas novada dome nodod SIA ”Pāvilostas komunālais uzņēmums” projekta Veicot ieguldījumu infrastruktūras sakārtošanā atbilstoši vietējo uzņēmēju vajadzībām, sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Pāvilostas novadā” ietvaros jaunizbūvētos ūdensvada un kanalizācijas tīklus posmā no Krasta ielas (Pāvilostas jaunajā daļā).

      No 2018. gada 13. augusta līdz 2018. gada 24. augustam  tiks uzņemti Pāvilostas jaunās daļas nekustamo īpašumu iekšējie ūdens skaitītāju rādījumi vienlaicīgi ar āra komercuzskaites ūdensskaitītāju rādījumiem. Uzņēmums ar klientiem iespēju robežās sazināsies personīgi, lai vienotos par šo darbu veikšanas laiku. Lūdzam būt saprotošiem un atsaucīgiem!

     Turpmāk skaitītāju rādījumu uzņemšanu vienu reizi ceturksnī veiks SIA ”Pāvilostas komunālais uzņēmums”, par saņemto pakalpojumu  sagatavojot rēķinu, kuru iedzīvotāji saņems savā   pasta kastītē vai ar e-pasta starpniecību. Pārdomājiet iespēju rēķinu saņemt ar e-pasta starpniecību, jo uzņēmums plāno noteikt maksas paklpojumu par rēķina piegādāšanu papīra formātā (0.48 € apmērā, t.sk. PVN 21%). Maksas ieviešana saistīta ar ES Vispārīgo personas datu aizsardzības regulu, kas reglamentē personas datu apstrādi  un ir piemērota sākot ar 2018. gada 25. maiju. Rēķina piegādes veidu var mainīt, iesūtot brīvas formas iesniegumu  e-pastā pavilosta.ku@apollo.lv, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai  nosūtot pieteikumu no e-pasta, kuru klients jau ir reģistrējis uzņēmumā, kā arī iesniegumu iesniedzot  personīgi.

      Ja pie īpašuma nav uzstādīta pasta kastīte, uzņēmums nevar garantēt rēķina saņemšanu!

     Aicinām iedzīvotājus, kuru nekustamie īpašumi vēl nav pieslēgti pie pilsētas kanalizācijas sistēmas, izmantot iespēju un to izdarīt savlaicīgi, jo tiek izstrādāti Pāvilostas novada domes saistošie noteikumi, kuri noteiks, ka ir jāreģistrē nosēdakas, kurās mājsaimniecība novada kanalizācijas ūdeņus, ja nav pieslēgums centrālai kanalizācijas sistēmai. Atcerēsimies, ka tādējādi uzlabojas dzīves kvalitāte, tiek saudzēta apkārtējā vide, netiek piesārņota grunts un, kas nav mazsvarīgi, paaugstinās nekustamā īpašuma vērtība.

     Aicinām klientus kļūt atbildīgākiem un par saņemtajiem pakalpojumiem norēķināties noteiktajos termiņos un apmēros vai problēmu gadījumā izrādīt iniciatīvu un vērsties uzņēmumā, lai noslēgtu vienošanos par pakāpenisku parādu nomaksu.

      Problēmu gadījumos, kad nav iespējas samaksāt visu summu, nevajag izlemt nemaksāt neko un turpināt lietot ūdeni, izmantot kanalizācijas un siltumapgādes pakalpojumus. Tādējādi parāds tiek pieaudzēts līdz summai, kuras atmaksa kļūst par ļoti lielu apgrūtinājumu.

      Atgādinām un vēršam savu klientu uzmanību, ka apstiprinātais ūdensapgādes  tarifs ir 0.74 EUR/m³ + 0.16 EUR (21% PVN), kanalizācijas tarifs ir 0.83 EUR/m3 + 0.17 EUR (21% PVN). Tādējādi, norēķinoties par saņemtajiem pakalpojumiem, vispirms  jāreizina ar patērēto kubikmetru skaitu un tikai tad summai jāpieskaita PVN. Gadījumā, ja sākotnēji apstiprinātajam tarifam tiek pieskaitīts PVN un tikai pēc tam iegūtais skaitlis  tiek reizināts ar patērēto kubikmetru skaitu, klientam veidojas pāris santīmu parāds.

      Atgādinām iedzīvotājiem, ka jums nav tiesību patvaļīgi pieslēgties centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.

     Ja potenciālais klients, pārņemot nekustamo īpašumu, nav pieaicinājis komunālā uzņēmuma pārstāvjus komercuzskaites mēraparātu (ūdensskaitītāju) rādījumu fiksēšanai vai nevar uzrādīt mēraparātu fiksēšanas dokumentu (piemēram pieņemšanas – nodošanas aktu), norēķināties par pakalpojumu jāsāk ar uzņēmuma pēdējo fiksēto mēraparāta rādījumu.

 

Vēlreiz atgādinām – esiet atbildīgi un atcerieties, ka par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem, gluži  tāpat kā par saņemto elektroenerģiju, jānorēķinās savlaicīgi!

 

(neskaidrību gadījumā zvanīt 63498236; 26412942; 29725727)

 

« Atpakaļ
Īsceļi
NOVADA KARTE