Latviešu   |   English   |   Lietuvių
Piektdiena, 19.01.2018
Alnis, Andulis

SOCIĀLAIS DIENESTS IZSLUDINA VAKANCES


SOCIĀLAIS DIENESTS IZSLUDINA VAKANCES

Pāvilostas novada sociālais dienests aicina pieteikties darbā uz brīvo darba vietu

SOCIĀLAIS DARBINIEKS

 

         Prasības kandidātiem: izglītība ne zemāka par otrā līmeņa augstāko izglītību sociālajā darbā.

       Darba slodze: 40 darba stundu nedēļa. Darba līgums tiks noslēgts uz nenoteiktu laiku, nosakot 3 mēnešus pārbaudes termiņu.

       Pieteikuma vēstuli, profesionālās pieredzes aprakstu(CV) un izglītību apliecinošu dokumentu lūdzu iesniegt Pāvilostas novada sociālajā dienestā vai nosūtot elektroniski uz e- pastu ildze.balode@pavilosta.lv līdz 2018.gada 31. janvāra plkst.16.00.

 

AMATA APRAKSTS

Sociālais darbinieks

(kods 2635 01)

1. Amata pakļautība

Sociālais darbinieks ir pakļauts sociālā dienesta vadītājai.

 

2. Amata pienākumi:

 1.  ievērot spēkā esošo Latvijas republikas likumdošanu, normatīvo aktu prasības un novada saistošos noteikumus, veikt sociālo darbu, piesaistīt un sabalansēt resursus, sniegt palīdzību ģimenēm un personām, ar mērķi- veicināt vai atjaunot ģimenes(personas) spēju sociāli funkcionēt un radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus;
 2. pieņemt apmeklētājus, novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos resursus, apsekot dzīves vietā;
 3. pieņemt klienta iesniegumus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, un sagatavot dokumentus iesniegšanai sociālajā dienestā. Strādāt ar sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības administrēšanas (SOPA) programmu;
 4. identificēt, definēt klientu sociālās problēmas un noteikt sociālo problēmu cēloņus un attīstības tendences;
 5. sniegt psiho sociālu atbalstu un palīdzību ģimenei (personai), kurai ir sociālās un/vai psiholoģiskās problēmas, lai sekmētu krīzes situācijas pārvarēšanu un veicinātu ģimeņu (personu) iekļaušanos sabiedrībā;
 6. veidot pašpalīdzības grupas un vadīt vai piedalīties atbalsta grupās;
 7. izveidot klientu personas lietas, kurās tiek apkopota informācija par ģimenes (personas) sociālo vēsturi, ja nepieciešams izstrādā sociālās rehabilitācijas plānu, sociālās korekcijas programmas un citus dokumentus atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai;
 8. apmeklētājus, telefona zvanus un citus ziņojumus reģistrēt klientu reģistrācijas žurnālā;
 9. veikt regulāru sociālo darbu ar sociālā riska ģimenēm (personām), veidot datu bāzi par tām;
 10. sniegt ģimenēm (personām) informāciju un konsultācijas par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus, sociālo palīdzību, to sniegšanas kārtību, informē klientus par viņu tiesībām un pienākumiem;
 11. organizēt un mobilizēt pieejamos resursus, kā arī veicināt ģimenes (personas) līdzdarboties sociālo problēmu risināšanā;
 12. noteikt darbspējīgo klientu līdzdarbības pienākumus savas situācijas uzlabošanā, sekot līdzdarbības pienākumu izpildes gaitai;
 13. apsekot klientu dzīves apstākļus dzīvesvietā;
 14. sociālās palīdzības jautājumu risināšanā sadarboties ar valsts un novada institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, kā arī fiziskām un juridiskām personām, veidojot klienta atbalsta tīklu;
 15. veikt preventīvo darbu ar ģimenēm(personām) sociāli izglītojošos jautājumos;
 16. darbā ar ģimenēm (personām) ievērot konfidencialitāti, to interešu un vajadzību respektēšanas un pašnoteikšanās tiesības;
 17. rūpēties par savas profesionālās kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšanu, piedaloties profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmās;
 18. ievērot vispārējās ētikas normas, nodrošināt saņemtās informācijas konfidencialitāti un nediskriminējošu praksi;
 19. piedalīties projektu izstrādē papildfinansējuma piesaistei un to realizēšanā;
 20. piedalīties sociālā dienesta sēdēs un sagatavot lēmuma projektus par pieprasītajiem sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību;
 21. pildīt citus uzdevumus darba kompetences ietvaros pēc sociālā dienesta vadītājas norādījuma;
 22. aizvietot sociālā dienesta vadītāju tās atvaļinājuma un prombūtnes laikā.

 

3. Amata tiesības

3.1.izstrādāt priekšlikumus jaunu sociālo pakalpojumu ieviešanai un esošo pakalpojumu pilnveidošanai;

3.2.patstāvīgi pieņemt lēmumus par veicamo darbu izpildi.

 

4. Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un prasmes

 1.  augstākā līmeņa sociālā darbinieka profesionālā augstākā izglītība;
 2. prasme veidot un saglabāt profesionālās saites ar citiem speciālistiem;
 3. prasme strādāt komandā;
 4. prasme vākt un analizēt informāciju;
 5. prasme novērtēt ģimenes (personas) materiālo stāvokli un ietekmējošos faktorus;
 6. prasme izlēmīgi un apņēmīgi rīkoties;
 7. datorprasme;
 8. komunikācijas, empātijas prasmes;
 9. saglabāt personisko līdzsvaru.

 

5. Amata pildīšanai nepieciešamā sadarbība

5.1.veikt starpinstitucionālu sadarbību ar profesionāļiem, kuru profesionālā darbība saistīta ar ģimeņu (personu) sociālo problēmu risināšanu;

5.2. sadarboties ar novada, valsts iestādēm un organizācijām, sociālo pakalpojumu un sociālā darba pieejamības un attīstības nodrošināšanai;

5.3. pārstāvēt klienta tiesības citās institūcijās.

 

6. Amata atbildība par darba norisi un rezultātu

 1. atbild par pienākumu un uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;
 2. atbild par sniegto ziņu patiesumu un konfidencialitātes ievērošanu;
 3. atbild par nodoto materiālo vērtību saglabāšanu;
 4. atbild par darba kārtības noteikumu, ugunsdrošības un darba drošības noteikumu ievērošanu savā darbā un darba vietā.

Pāvilostas novada sociālais dienests aicina pieteikties darbā uz brīvo darba vietu

sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem.

 

Prasības kandidātiem:

 • izglītība ne zemāka par otrā līmeņa augstāko izglītību sociālajā darbā.

 

Darba līgums tiks noslēgts uz nenoteiktu laiku, nosakot 3 mēnešus pārbaudes termiņu.

Darba slodze – 32 darba stundu nedēļa, pie summētās darba laika uzskaites.

Darba alga – no EUR 420.00 + valsts budžeta mērķdotācijas piemaksa, saskaņā ar 19.12.2017. MK noteikumiem “Noteikumi par valsts budžeta mērķdotāciju sociālo darbinieku darbam ar ģimenēm un bērniem piemaksai pie mēnešalgas 2018. gadā”

            Pieteikuma vēstuli, profesionālās pieredzes aprakstu(CV) un izglītību apliecinošu dokumentu lūdzu iesniegt Pāvilostas novada sociālajā dienestā vai nosūtot elektroniski uz e- pastu ildze.balode@pavilosta.lv līdz 2018.gada 31. janvāra plkst.16.00

 

AMATA APRAKSTS

Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem

(kods 2635 03)

1. Amata pakļautība

Sociālais darbinieks ir pakļauts sociālā dienesta vadītājai.

 

2. Amata pienākumi:

 1.  veikt sociālo gadījumu vadīšanu ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem un viņu ģimenēm;
 2.  veidot  nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem Nepilngadīgā profilakses lietu;
 3.  veikt  sociālā gadījuma vadīšanu ģimenēm ar bērniem, kurās bērniem ir skolas kavējumi, uzvedības problēmas, mācīšanās grūtības, konflikti skolā vai mājās, atkarības problēmas;
 4.  īstenot sociālās korekcijas programmu bērniem un pusaudžiem ar antisociālu uzvedību, jauniešiem pēc bērnu namiem un internātskolām;
 5.  novērtēt ģimenes sociālās vajadzības un funkcionēšanas spējas;
 6.  veidot ģimenes sociālā gadījuma vadīšanas lietu, kurā iekļauti precīzi dati par ģimenes sociālo problēmu izpēti, veikta fiziskās vides novērtēšana;
 7.  veikt  riska faktoru novērtēšanu katram ģimenes loceklim, identificēt sociālās problēmas;
 8.  novērtēt  ģimenes stiprās un vājās puses;
 9.  balstoties uz stiprajām pusēm un piesaistot nepieciešamos pakalpojumus, izstrādāt sociālās rehabilitācijas plānu;
 10. slēgt līgumu ar klientu par sadarbību un veicamajiem uzdevumiem;
 11. vadīt sociālo gadījumu, piesaistot nepieciešamos resursus;
 12. analizēt klienta sociālās problēmas un palīdzēt rast alternatīvus sociālo problēmu risinājumus, izmantojot atbilstošas metodes darbā ar klientu individuāli vai grupā, vai darbā ar ģimeni;
 13. sniegt individuālas konsultācijas ģimenei ar bērniem;
 14. palīdzēt klientam pārvarēt radušās grūtības;
 15. aizstāvēt klienta intereses valsts un pašvaldības līmenī;
 16. sniegt atzinumus pēc pieprasījuma par sociālā gadījuma vadīšanas gaitu, sniegt ieteikumus par ģimenes psiholoģiskā klimata uzlabošanu;
 17. izstrādāt un īstenot preventīvos pasākumus;
 18. piedalīties un aktīvi darboties starpinstitucionālās un starpprofesionāļu komandas sapulcēs;
 19. piedalīties projektu izstrādē un realizācijā;
 20. nodrošināt klienta sociālā atbalsta tīkla veidošanos;
 21. izstrādāt sociālās programmas, novērtēt sociālās rehabilitācijas, profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti, kā arī to atbilstību iedzīvotāju vajadzībām;
 22. veidot sadarbību ar izglītības iestādēm un citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, valsts un pašvaldības institūcijām, nevalstiskajām organizācijām;
 23. novērtēt sniegtās palīdzības efektivitāti;
 24. izstrādāt priekšlikumus jaunu pakalpojumu veidu ieviešanu  darbā ar ģimeni un bērniem;
 25. izveidot klientu personas lietas, kurās tiek apkopota informācija par ģimenes (personas) sociālo vēsturi, ja nepieciešams izstrādā sociālās rehabilitācijas plānu, sociālās korekcijas programmas un citus dokumentus atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai;
 26. apmeklētājus, telefona zvanus un citus ziņojumus reģistrēt klientu reģistrācijas žurnālā;
 27. veikt regulāru sociālo darbu ar sociālā riska ģimenēm, veidot datu bāzi par tām;
 28. sniegt ģimenēm  informāciju un konsultācijas par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus, sociālo palīdzību, to sniegšanas kārtību, informē klientus par viņu tiesībām un pienākumiem;
 29. apsekot klientu dzīves apstākļus dzīvesvietā;
 30. veikt preventīvo darbu ar ģimenēm sociāli izglītojošos jautājumos;
 31. darbā ar ģimenēm ievērot konfidencialitāti, to interešu un vajadzību respektēšanas un pašnoteikšanās tiesības;
 32. rūpēties par savas profesionālās kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšanu, piedaloties profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmās;
 33. ievērot vispārējās ētikas normas, nodrošināt saņemtās informācijas konfidencialitāti un nediskriminējošu praksi;
 34. pildīt citus uzdevumus darba kompetences ietvaros pēc sociālā dienesta vadītājas norādījuma.

 

3. Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un prasmes

 1.  augstākā līmeņa sociālā darbinieka profesionālā augstākā izglītība;
 2. prasme veidot un saglabāt profesionālās saites ar citiem speciālistiem;
 3. prasme strādāt komandā;
 4. prasme vākt un analizēt informāciju;
 5. prasme pilnveidot savu profesionālo kompetenci;
 6. prasme izlēmīgi un apņēmīgi rīkoties;
 7. datorprasme;
 8. komunikācijas, empātijas prasmes;
 9. saglabāt personisko līdzsvaru.

 

4. Amata atbildība

 1.   par pienākumu un uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;
 2.   par sniegto ziņu patiesumu un konfidencialitātes ievērošanu;
 3.  par nodoto materiālo vērtību saglabāšanu;
 4.  par darba kārtības noteikumu, ugunsdrošibas un darba drošības noteikumu ievērošanu savā darbā un darba vietā;
 5.  Par personu datu un informācijas konfidencialitāti.

 

« Atpakaļ