Latviešu   |   English   |   Lietuvių
Svētdiena, 23.07.2017
Magda, Magone, Mērija

Pašvaldība izsludina konkursu


Pašvaldība izsludina konkursu

 

DOMES LĒMUMS

 

APSTIPRINĀTS

                                                                                                Pāvilostas novada domes

                                                                                                29.06.2017. sēdē

 

Nolikums ikgadējam konkursam

„SAKOPTĀKĀ SĒTA PĀVILOSTAS NOVADĀ -2017”

 

  1. Konkursa mērķis:

1.1. Veicināt Pāvilostas novada sakoptību un attīstību, popularizēt novada tēlu, veicināt piedalīšanos republikas konkursos par sakoptību, apbalvot sakoptākās iestādes, uzņēmumus, lauku sētas, saimniecības, daudzdzīvokļu un individuālās mājas.

1.2. Rosināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību kultūrvides veidošanā.

1.3. Atbalstīt iedzīvotāju labo gribu namu un apkārtnes sakopšanai.

2. Konkursu rīko Pāvilostas novada pašvaldība:

2.1. Tiek sastādīta un apstiprināta komisija, kas veic vērtēšanas darbu (Pielikums).

2.2. Vērtēšanas komisijas dalībnieku īpašumus/ objektus nevērtē.

2.3. Konkurss tiek izsludināts Pāvilostas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Pāvilostas Novada Ziņas ” un Pāvilostas mājas lapā www.pavilosta.lv

2.4. Pieteikšanās konkursam līdz šī gada 1. augustam.

2.5. Komisija vērtēšanu veic no 1. augusta līdz 10. augustam. Paredzēti žūrijas komisijas izbraukumi par Vērgales pagastu, Sakas pagastu un Pāvilostas pilsētu.

 2.6. Piedalīšanās konkursā ir brīvprātīga.

3. 2017. gadā tiks vērtētas šādas nominācijas:

3.1. Daiļdārzi un lauku sētas.

3.2. Skats no malas:

  1. Māju nosaukumi;
  2. Žogi, žodziņi;
  3. Māju logi;
  4. Zemnieku saimniecības, to lauku sakoptība;
  5.  Skats uz iestādēm un uzņēmumiem, to sakoptību;

3.3. Viesu mājas:

  1. Tūrisma uzņēmējs - Pāvilostas koptēla veidotājs;
  2. Tūrisma uzņēmējs - paliekošu pozitīvu emociju, iespaidu, piedzīvojumu radītājs.

 

  Katrs pretendents var pieteikties gan vienā no nominācijām, gan vairākās nominācijās vienlaicīgi. Pretendentu var pieteikt cita persona. Pieteiktās sētas tiks apmeklētas pēc saimnieka mutiskas atļaujas saņemšanas.

4. Pāvilostas novada pašvaldība, pēc komisijas vērtējuma, piešķir vienu balvu katrai no minētajām nominācijām. Var tikt paredzētas arī pārsteiguma balvas pēc komisijas ieskatiem, kā arī pasniegta nominācija par nesakoptāko īpašumu novadā.

5. Apbalvošana notiek:

5.1. Vērgales pagastam Vērgales pagasta svētkos 19. augustā Vērgales kultūras namā.

5.2.Pāvilostas pilsētai un Sakas pagastam 18. novembra svinīgajā pasākumā Pāvilostas pilsētas kultūras namā.

5.3. Visi pieteikušies pretendenti un komisijas locekļi kā balvu saņem bezmaksas ekskursiju pa Latviju.

6. Komisija ir tiesīga fotografēt un filmēt vērtējamo objektu, iegūtos materiālus izmantot noslēguma pasākumā un ievietot Pāvilostas novada pašvaldības mājas lapā www.pavilosta.lv;

7. Pieteikties var Pāvilostas novada pašvaldībā pie projektu koordinatores Vizmas Ģēģeres pa tel. 63484561 vai e- pastu: vizma.gegere@pavilosta.lv, kā arī pie Vērgales pagasta pārvaldes lietvedes Anitas Sprudzānes pa tel. 63490836 vai e- pastu: anita.sprudzanes@pavilosta.lv.

 

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs U. Kristapsons

 

 

Pielikums

 

Pāvilostas novada domes konkursa „Sakoptākā sēta Pāvilostas novadā 2017” vērtēšanas komisija

 

Komisijas priekšsēdētāja:

Pāvilostas novada pašvaldības projektu koordinatore Vizma ĢĒĢERE

vizma.gegere@pavilosta.lv; tel. 63484561

                                               

Komisijas locekļi:

Pāvilostas novada domes deputāts Andris ZAĻKALNS;

andriszalkans@inbox.lv; tel. 27017501

 

Pāvilostas novada TIC vadītāja Mairita TUMPELE;

mairita.tumpele@pavilosta.lv; tel. 29121894

 

Vērgales kultūras nama vadītāja Velga FREIMANE;

f.velga@inbox.lv; tel. 29189223

 

Pāvilostas novada domes deputāts Ralfs JENERTS;

ralfs.jenerts@inbox.lv; tel. 29515494

 

Pāvilostas novada domes zemes lietu speciāliste Anna BRŪKLE;

anna.brukle@panilosta.lv; tel. 29135264

 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Marita KURČANOVA;

marita.kurcanova@pavilosta.lv; tel. 28624644

 

« Atpakaļ