Svētdiena, 24.06.2018
Jānis

AKTUĀLIE PROJEKTU KONKURSI


AKTUĀLIE PROJEKTU KONKURSI


Darba devēji tiek aicināti piedalīties pasākumā noteiktām personu grupām un ar valsts līdzfinansējumu nodarbināt bezdarbniekus
    Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina darba devēju pieteikšanos aktīvā nodarbinātības pasākuma "Pasākums noteiktām personu grupām" īstenošanai Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" ietvaros.
Informācija par pasākumu, prasībām pretendentiem un pieteikuma veidlapa pieejama Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā
www.nva.gov.lv (sadaļā "Darba devējiem" → "Aktuāli darba devējiem").
Papildu informāciju var saņemt Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs.
 

NVA aicina darba devējus izmantot darbinieku praktisko apmācību prioritārajās nozarēs
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) aicina Latvijā reģistrētos uzņēmējus, kuri darbojas apstrādes rūpniecības, transporta un loģistikas, tūrisma vai informācijas un komunikāciju tehnoloģijas jomā, izmantot vienu no NVA finanšu atbalsta iespējām kvalificēta darbaspēka sagatavošanā -  „Praktisko apmācību prioritārajās nozarēs”. Kopumā kopš pilotprojekta sākuma darba devēji ir pieteikuši 335 speciālistu praktisko apmācību.
NVA jo īpaši aicina iesaistīties šajā aktivitātē darba devēju organizācijas, kas pilntiesīgi var pārstāvēt darba devējus šajā projektā un piedalīties potenciālo darbinieku atlasē no bezdarbnieku vidus. Šādu sadarbības modeli ar NVA izmanto daudzi uzņēmēji un līgumi par sadarbību NVA jau noslēgti, piemēram, ar Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociāciju.
Pieteikt nepieciešamo darbinieku praktisko apmācību var jebkurā NVA filiālē visā Latvijā: darba devējam jāaizpilda NVA mājaslapā ievietotā pieteikuma veidlapa (http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=437&txt=3242&from=5) un aizpildītais pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu NVA filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots veidot darba vietu.
Tad NVA praktiski atlasa piemērotos kandidātus no bezdarbnieku vidus un organizē tikšanos ar darba devēju. Ja darba devējs un vismaz pieci (5) NVA klienti vienojas par kopēju sadarbību, uzņēmējam vienu mēnesi praktiski jāapmāca un jānodarbina bezdarbnieki, atbilstoši sava uzņēmuma specifikai un prasībām. Pēc tam darba devējam ne mazāk par pusgadu jānodarbina vismaz divi no apmācītajiem bezdarbniekiem. Toties darba devējs iegūst paša apmācītus darbiniekus, bet bezdarbnieki – darba tirgū pieprasītu profesiju. Uzņēmējam ir izdevīgi iesaistīties šajā projektā, jo  NVA piedāvā finanšu atbalstu 3 pozīcijās:
·  līdz 284,57 euro, ja eksperts vai darba vadītājs apmācīs vienu bezdarbnieku (finansējums pieckāršojas, ja jāapmāca vismaz 5 bezdarbnieki!!);
·      līdz 1138,30 euro par katru bezdarbnieku, kurš pēc apmācības paliks strādāt pie darba devēja vismaz pusgadu.
·      bezdarbnieka obligātās veselības pārbaudi - 28,46 euro par vienu bezdarbnieku;
NVA direktore Inese Kalvāne: "Pērn  iespēju pašiem praktiski apmācīt sev nepieciešamos darbiniekus  izmantoja uzņēmēji Alūksnē, Daugavpilī, Liepājā, Madonā, Rēzeknē, Rīgā, Tukumā un Valkā. Laba ziņa, ka 85 bezdarbnieki apmācību jau pabeidza un 68 no viņiem turpina strādāt pie tiem pašiem darba devējiem. Savukārt šogad mēneša laikā praktisko apmācību jau uzsāka 11 bezdarbnieki, kuri pie darba devējiem apgūst kravas automobiļa vadītāja un  šuvēja profesiju. NVA aicina uzņēmējus izmantot šo atbalsta programmu, ja biznesam patiešām nepieciešams sagatavot kvalificētu un paliekošu darbaspēku, pēc kura darba tirgū ir pieprasījums un vienlaikus pašiem grūti sagatavot!
Detalizētāka informācija par Praktisko apmācību prioritārajās nozarēs izlasāma http://www.nva.gov.lv
UZZIŅA: pilotprojekts „Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs” tiek īstenots kopš 2013.gada jūlija Eiropas Sociālā fonda projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2” ietvaros.
(!) Ja nepieciešams, NVA apmaksā surdotulka, ergoterapeita un asistenta pakalpojumus Praktiskajā apmācībā prioritārajās nozarēs iesaistītajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti.


 Aicinām darba devējus ar NVA finansiālu atbalstu izveidot darba vietas jauniešiem!
Kopš 2011.gada aprīļa Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta "Kompleksi atbalsta pasākumi" aktivitāti „Darba vieta jaunietim”. Šajā laika posmā 415 uzņēmumos tika nodarbināti 949 jaunieši bezdarbnieki, kuri guva iespēju attīstīt darba iemaņas un prasmes, iegūt darba pieredzi, paaugstinot savu konkurētspēju darba tirgū.
 
ESF projekta "Kompleksi atbalsta pasākumi" vadītāja Agrita Groza: „Darba pieredzi jaunieši ieguvuši strādājot tādās profesijās kā, piemēram, projekta vadītāja asistents, dizaina speciālists, grāmatvedis, administrators, lietvedis, viesmīlis, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs, apsardzes darbinieks, datu ievades operators un citas. Darba devēji ar daudziem jauniešiem bezdarbniekiem turpina darba attiecības arī pēc pasākuma pabeigšanas, jo tā īstenošanas laikā jaunieši ne vien apguva darbam nepieciešamās iemaņas un zināšanas, bet arī apliecināja sevi kā vērtīgus darbiniekus. Mēs pateicamies darba devējiem, kuri piedalījās pasākumā, un aicinām pieteikties jaunus darba devējus, lai jauniešiem dotu iespēju iegūt darba pieredzi, bet uzņēmumam - perspektīvus darbiniekus.
 
Šobrīd pasākumā "Darba vieta jaunietim" NVA sadarbojas ar 27 darba devējiem, nodarbinot 45 jauniešus bezdarbniekus.
 
Ar NVA finansiālo atbalstu darba vietu jaunietim var izveidot komersanti, izņemot izglītības un ārstniecības iestādes, pašnodarbinātie, biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas. Darba vieta jaunietim netiek organizēta nekvalificētu un mazkvalificētu darbu veikšanai. Viena pasākuma dalībnieka nodarbinātības ilgums – 9 mēneši.
 
Darba devēji, kuri piedalās pasākumā, pirmo sešu mēnešu laikā saņem dotāciju jaunieša bezdarbnieka algai -100 Ls mēnesī (par jaunieti ar invaliditāti – 150 Ls) un pēdējo trīs mēnešu laikā - 50 latus mēnesī (par jaunieti ar invaliditāti – 100 Ls) proporcionāli nostrādātajam laikam. Taču darba devējam jaunieša bezdarbnieka darba algai ir jānodrošina papildu finansējums, jo darba samaksa nevar būt zemāka par valstī noteiktās minimālās algas apmēru.
 
Darba devējs var saņemt arī dotāciju darba vadītāja atalgojumam 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, ja pie darba devēja nodarbināti pieci jaunieši bezdarbnieki. Dotācija darba vadītāja atalgojumam par 1 nodarbināto jaunieti ir viena piektdaļa no valstī noteiktās minimālās darba algas apmēra. Paredzēta arī līdz 500 latiem liela izmaksu kompensācija par darba vietas pielāgošanu tiem jauniešiem, kuriem ir invaliditāte, ja pielāgojumu nepieciešamību apstiprinājis ergoterapeits.
 
Atgādinām, ka pasākumā tiek nodarbināti jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem:
 •  kuriem bezdarbnieka statuss ir vismaz četrus mēnešus;
 •  pēc bērna kopšanas atvaļinājuma;
 •  ar invaliditāti.
Kā darba devējam pieteikties dalībai pasākumā?
 • Jāizdrukā un jāaizpilda pieteikuma forma, kas atrodama NVA mājaslapā aktivitātes "Darba vieta jaunietim" apraksta beigās. Pieteikuma veidlapu iespējams saņemt un aizpildīt arī NVA filiālē
   
 • Aizpildīts pieteikums jāiesniedz NVA filiālē, to var nosūtīt arī pa pastu.
    
 •  NVA filiāle pieņem darba devēja pieteikumu izskatīšanai.
 •  NVA filiāle organizē Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kura izskata pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējam pasākuma īstenošanu.
 •  NVA filiāle paziņo darba devējam par pieņemto lēmumu un pozitīvas atbildes gadījumā aicina darba devēju slēgt līgumu par darba vietas jaunietim izveidi.

 
Uzlabos atbalsta piešķiršanas kārtību jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa 3. septembrī, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādātos grozījumus atbalsta piešķiršanas kārtībā pasākuma „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” īstenošanai. Izmaiņas sagatavotas, lai efektīvāk un mērķtiecīgāk izmantotu pasākumā atlikušo finansējumu.Noteikumi papildināti ar jaunu prasību, paredzot, ka viens pretendents vienā kārtā var pieteikt ne vairāk kā 20 hektāru, tādējādi dodot vienlīdzīgākas iespējas saņemt atbalstu arī mazajiem meža īpašniekiem. Nosacījumi paredz, ka prioritārās aktivitātes šajā pasākumā ir jaunaudžu kopšana un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa. Grozījumi atbalsta piešķiršanas kārtībā attieksies tikai uz tiem atbalsta pretendentiem, kas uz atbalstu pieteiksies pēc grozījumu spēkā stāšanās brīža izsludinātajās kārtās.
Izmaiņas Ministru kabineta (MK) 2009. gada 6. oktobra noteikumos Nr.1145 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” īstenošanai” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv
Plašāka informācija par noteikumiem pieejama MK mājas lapā: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40297483
 

Iespēja uzņēmējiem pieteikt speciālistus apmācībai prioritārajās nozarēs
 
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus izmantot iespēju un sagatavot sev nepieciešamos darbiniekus, piedaloties NVA pilotprojektā „Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs”. Pirmie darba devēju pieteikumi ir saņemti NVA Rīgas reģionālajā filiālē, NVA Liepājas filiālē un NVA Madonas filiālē. Uzņēmēji ar NVA atbalstu vēlas apmācīt 85 speciālistus darbam apstrādes rūpniecībā, transporta un loģistikas nozarē - apdares darbu strādniekus, ekspeditorus, starptautisko pārvadājumu autovadītājus. Kopumā apmācība tiek organizēta četrās valstī noteiktajās prioritārajās nozarēs: apstrādes rūpniecībā, transportā un loģistikā, tūrismā, informācijas un komunikāciju tehnoloģijās.
 
Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs ilgst vienu mēnesi. To organizē, ja darba devējs nodibina darba tiesiskās attiecības ar vismaz 5 bezdarbniekiem. Darba devējam pēc tam tajā pašā darbā mazākais pusgadu jānodarbina vismaz divi no apmācītajiem bezdarbniekiem.
 
Darba devējs saņem finanšu atbalstu:
 •  izmaksām apmācības īstenošanai - ne vairāk kā 200 latu apmērā par viena bezdarbnieka apmācību ekspertu vai darba vadītāju pakalpojumiem;
 •  līdz 20 latiem par viena bezdarbnieka obligātās veselības pārbaudes veikšanu;
 •  dotāciju – līdz 800 latiem par katru bezdarbnieku, kuru darba devējs pēc apmācībām 6 mēnešus nodarbinās pilnu darba laiku.
 
Nepieciešamības gadījumā NVA apmaksā surdotulka, ergoterapeita un asistenta pakalpojumus Praktiskajā apmācībā prioritārajās nozarēs iesaistītajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti.
 
Kas jādara darba devējam, lai piedalītos pasākumā:
 1.  Jāaizpilda NVA mājaslapā ievietotā pieteikuma veidlapa.
 2.  Aizpildītais pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu NVA filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots veidot darba vietu.
Praktisko apmācību prioritārajās nozarēs var īstenot: 
 • komersants (izņemot ārstniecības iestāde un izglītības iestāde, kuras pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana),
 •  pašnodarbināta persona;
 •  biedrība vai nodibinājums (izņemot politisko partiju).
Bezdarbniekus apmāca no jauna izveidotās darba vietās, vai darba vietās, kurās vismaz 4 mēnešus pirms bezdarbnieka apmācību uzsākšanas nav tikusi nodarbināta neviena cita persona. Pēc praktiskās apmācības pabeigšanas darba devējs, iemācot bezdarbnieku patstāvīgi veikt attiecīgos profesionālos pienākumus un pamatuzdevumus, izsniedz apliecinājumu par bezdarbnieka dalību apmācībās.
Detalizētāka informācija par Praktisko apmācību prioritārajās nozarēs ir publicēta NVA mājas lapā: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=53&txt=3242&from=0
 

 
NVA aicina darba devējus izveidot valsts līdzfinansētās darba vietas jauniešiem
 
NVA aicina darba devējus - komersantus (izņemot izglītības un ārstniecības iestādes), pašnodarbinātos, biedrības vai nodibinājumus (izņemot politiskās partijas) – izveidot valsts līdzfinansētās darba vietas NVA reģistrētajiem jauniešiem bezdarbniekiem. Tādejādi uzņēmēji ar valsts atbalstu deviņu mēnešu laikā varēs praktiski apmācīt un sagatavot savam uzņēmumam perspektīvus darbiniekus.
Darba vieta jaunietim netiek organizēta nekvalificētos un mazkvalificētos darbos, piemēram, sētnieku, apkopēju un citos līdzīgos darbos. Jaunizveidotajā darba vietā vismaz četrus mēnešus pirms jaunieša bezdarbnieka iesaistes nedrīkst būt nodarbināta neviena cita persona, kā arī attiecīgais bezdarbnieks nevar būt nodarbināts pie attiecīgā darba devēja vismaz 12 mēnešus pirms iesaistes pasākumā.
 
Darba devējam ir jānodrošina jaunietim kvalificēts darba prakses vadītājs, kas ir ieguvis atbilstošu izglītību vai ne mazāk kā divus gadus ilgu darba pieredzi profesijā, kurā tiek nodarbināts bezdarbnieks. Darba devējs arī pats var būt darba prakses vadītājs.
 
Darba devēji, kuri piedalīsies pasākumā, pirmo sešu mēnešu laikā saņems dotāciju jaunieša bezdarbnieka algai - 100 Ls mēnesī (par jaunieti ar invaliditāti – 150 Ls), bet pēdējos trīs mēnešos - 50 latus mēnesī (par jaunieti ar invaliditāti – 100 Ls) proporcionāli nostrādātajam laikam. Darba samaksa nevar būt zemāka par valstī noteiktās minimālās algas apmēru, tāpēc darba devējam ir jānodrošina jaunieša bezdarbnieka darba algai arī papildu finansējums, kā arī jāveic valsts obligātās
 
sociālās apdrošināšanas iemaksas.
 
Tāpat darba devējs saņems dotāciju darba vadītāja darba atalgojumam. Par vienu jaunieti dotācija atalgojumam ir noteikta 20 latu mēnesī. Gadījumā, ja pie darba devēja būs nodarbināti pieci jaunieši bezdarbnieki, dotācija darba vadītāja ikmēneša darba algai būs 100 latu mēnesī. Viens darba vadītājs var būt ne vairāk kā pieciem nodarbinātiem jauniešiem.
Darba devējam tiks atmaksāti izdevumi par jauniešu veselības pārbaužu veikšanu, ja tās paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm. Savukārt jaunietim ar invaliditāti pirms viņa pieņemšanas darbā, ergoterapeits novērtēs attiecīgo darba vietu un noteiks nepieciešamos darba vietas pielāgojumus. Šim mērķim ir paredzēta vienreizēja dotācija, kas nepārsniedz 500 latus par vienas darba vietas pielāgošanu. Ergoterapeits noteiks arī surdotulka pakalpojuma nepieciešamību personām ar dzirdes traucējumiem. Pasākumā iesaistītam jaunietim ar invaliditāti NVA nodrošina arī asistenta pakalpojumus līdz četrām stundām dienā un surdotulka pakalpojumus līdz sešām stundām dienā.
Lai pieteiktos dalībai pasākumā
Darba vieta jaunietim”, darba devējam jāvēršas tuvākajā NVA filiālē un jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa
 
NVA filiāles atbildīgais darbinieks palīdzēs sakārtot pārējās dalībai pasākumā nepieciešamās formalitātes.
Nodarbinātības pasākums „Darba vieta jaunietim” tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” atbalstu, lai mazinātu jauniešu bezdarbu, palīdzot jaunietim bezdarbniekam iekļauties darba tirgū, vienlaikus veicinot pastāvīgas darba vietas izveidi un jauniešu pastāvīgu nodarbinātību.
Kopš 2011.gada aprīļa, kad NVA uzsāka pasākuma „Darba vieta jaunietim” īstenošanu, tajā kopumā tika iesaistīti 1 003 jaunieši bezdarbnieki. Visbiežāk darba devēji piedāvā tādas profesijas kā mazumtirdzniecības veikala pārdevējs vai pārdevējs konsultants, koksnes zāģēšanas mašīnas operators, grāmatvedis, pavārs, projekta vadītāja asistents, projekta koordinators, klientu vai pārdošanas konsultants, būvnieks, apsargs, dizaina speciālists, datu ievades operators un citas.

 

 
No 2014.gada 10.jūnija atbalsts daudzdzīvokļu māju renovācijai kļūs vēl pieejamāks
 
     Apstiprināti grozījumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta daudzdzīvokļu māju renovācijai saņemšanas nosacījumos, kas paplašinās atbalsta saņēmēju loku, kā arī atvieglos atbalsta saņemšanu. Šī gada 10.jūnijā sāksies projektu iesniegumu pieņemšana saskaņā ar jaunajiem nosacījumiem aktivitātes 11.projektu iesniegumu atlases kārtā.
 
    Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Vilnis Ķirsis uzsver: „Šobrīd vērojama liela iedzīvotāju interese par atbalsta saņemšanu māju renovācijai, par ko liecina vairāk kā 700 noslēgtie līgumi un vairāk kā vēl 100 projekti atrodas vērtēšanas procesā. Ņemot vērā, ka pēc šo grozījumu veikšanas atbalsta pieejamība kļūs vēl pieejamāka, varam prognozēt, ka jau tuvākajos mēnešos tiks iesniegti projekti par visu programmas finansējumu. Cilvēki ir apzinājušies, ka energoefektivitāte nav kāds abstrakts jēdziens, bet efektīvas zāles pret arvien pieaugošajiem izdevumiem par apkuri ziemas periodā. Jau šobrīd esam sākuši darbu un diskusijas ar dažādiem sadarbības partneriem – valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī nozares nevalstiskajām organizācijām, lai rastu risinājumu, kā arī turpmāk nodrošināt atbalsta sniegšanu daudzdzīvokļu māju renovācijai”.
 
     Aktivitātes 11. projektu iesniegumu atlases kārtā projektu iesniegumus varēs iesniegt arī īpašnieki, kuru daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka atrodas pašvaldībā, kurā iedzīvotāju skaits ir mazāks par 2 000 iedzīvotāju.
 
Lai maza apjoma ēku renovācijas projektos samazinātu projekta īstenošanas kopējās izmaksas, turpmāk projektētāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ar apdrošinājuma summu, kas nav zemāka par 100 000 latu gadā, būs nepieciešama tikai projektu iesniegumiem, kuriem pievienots būvprojekts tehniskā projekta stadijā.
 
      Papildus informējam, ka projekti, kas iesniegti saskaņā aktivitātes 9. un 10. kārtā, kā arī tie, kas vēl tiks iesniegti 11.projektu atlases kārtā, varēs saņemt Latvijas Garantiju aģentūras (LGA) garantijas, lai nodrošinātu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanai nepieciešamo nodrošinājumu kredīta piesaistei. Ja komercbanka konstatēs, ka tā dzīvojamās mājas atrašanās vietas dēļ vai iedzīvotāju struktūras dēļ nav gatava izsniegt kredītu ēkas renovācijai, tā nosūtīs informāciju LGA, kas izvērtēs iespēju piešķirt garantiju konkrētā projekta īstenošanai. Gada prēmijas likme garantijām, kuras tiks izsniegtas aktivitātes ietvaros īstenotajiem projektiem, ir noteikta 0,65 % apmērā.
 
   Kā zināms, aktivitātes „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki var saņemt 50 - 60% ERAF līdzfinansējumu mājas renovācijai. Aktivitātes kopējais pieejamais ERAF finansējums ir 62 759 948 lati un virssaistību finansējums 15 000 000 lati. Pašlaik aktivitātes ietvaros kopumā ir noslēgts 761 līgums par projektu īstenošanu par ERAF finansējumu 46 944 000,09 latu apmērā, t.sk. 208 projekti ir pabeigti (ERAF finansējums – 9 607 765,23 lati). Savukārt 48 projektu iesniegumi ir izvērtēti un apstiprināti (ERAF finansējums – 3 661 752,94 lati), vēl 62 projektu iesniegumi šobrīd ir vērtēšanas procesā (ERAF finansējums – 4 144 719,45 lati). Aktivitātes ietvaros vēl pieejamais publiskais finansējums ir 8 009 475,52 lati.
     Detalizēti ar 28.maijā MK apstiprinātajiem grozījumiem MK noteikumos, kas regulē projektu iesniegumu 9. un 10 atlases kārtu (Nr.272), 11. projektu iesniegumu atlases kārtu regulējošajiem MK noteikumiem un grozījumiem MK noteikumos, kas regulē LGA garantiju sniegšanu (Nr. 997) var iepazīties MK mājas lapā: http://mk.gov.lv/lv/mk/mksedes/saraksts/darbakartiba/?sede=669
    Papildu informācija par aktivitāti ir pieejama Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Ekonomikas ministrijas mājas lapās. Jaunumiem par mājokļu renovāciju var sekot arī Twitter - twitter.com/siltinam, savukārt semināru videolekcijas var vērot www.vimeo.com/dzivosiltak, www.youtube.com/siltinam. Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Ekonomikas ministriju (Anda.Lagzdina@em.gov.lv, tālr. 67013161) vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras klientu apkalpošanas centru (tālr. mailto:liaa%40liaa.gov.lv, tālr. 67039499).
 

 
 LGA garantijas turpmāk varēs saņemt arī nekustamā industriālā īpašuma attīstīšanai un daudzdzīvokļu māju renovācijai
 
    Ministru kabineta sēdē apstiprināts, ka turpmāk Latvijas Garantiju aģentūras sniegtās garantijas varēs saņemt arī projektiem nekustamā industriālā īpašuma attīstīšanai, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanai, kas tiek veikta ERAF aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros. Savukārt, atbalsts garantiju veidā vairs netiks piešķirts darbībām, kas saistītas ar elektroenerģijas ražošanu un siltumapgādi.
 
    Apstiprinot Ekonomikas ministrijas rosinātos grozījumos MK 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.997 „Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai”, vienlaikus samazinātas arī gada prēmiju likmes komersantiem – jaundibinātiem saimnieciskās darbības veicējiem gada prēmiju likme ir 0,75 %, ja nodrošinājuma līmenis ir zems vai parasts, vai 0,55 %, ja nodrošinājuma līmenis ir augsts. Tāpat ir samazinātas gada prēmiju likmes par 25 % konkursa, avansa maksājuma, maksājuma, izpildes vai laika garantijām. Savukārt garantiju saņēmējiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanai gada prēmiju likme ir 0,65 %.
 
    Turpmāk netiks piemēroti arī izņēmumi attiecībā uz jaundibinātu saimnieciskās darbības veicēju vērtēšanu - izvērtējot garantijas piešķiršanas iespējas, tiks vērtēts, vai jaundibināts komersants ir uzskatāms par grūtībās nonākušu.
Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai" var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā: http://mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40285931&mode=mk&date=2013-05-28
 

Aizdevumi konkurētspējas celšanai būs pieejami plašākam komersantu lokam
   Ministru kabineta (MK) sēdē 2013. gada 7. maijā tika atbalstīti Ekonomikas ministrijas rosinātie grozījumi atbalsta programmā, kuras ietvaros Latvijas Hipotēku un zemes bankā komersanti var saņemt aizdevumus konkurētspējas uzlabošanai. Grozījumu mērķis ir paplašināt komersantu loku, kuriem ir pieejams atbalsts šajā programmā.
 
    MK tika atbalstīts Ekonomikas ministrijas priekšlikums veikt izmaiņas Konkurētspējas programmas ieviešanas nosacījumos, nosakot, ka turpmāk atbalstu varēs saņemt ne tikai mazie un vidējie komersanti, bet arī mikro uzņēmumi. Savukārt, lielie komersanti, kuriem atbalsts ir pieejams vairākās citās programmās, šos aizdevumus turpmāk vairs nevarēs saņemt.
 
   Tāpat, lai atbalstītu lielāku skaitu uzņēmēju, tiks samazināts vienam komersantam pieejamais aizdevuma apjoms līdz 1 miljonam latu investīciju aizdevumiem (šobrīd tie ir 5 miljoni latu) un līdz 500 000 latu apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem (šobrīd tie ir 2,5 miljoni latu). Aizdevumu minimālais apmērs netiek noteikts, izņemot 2 gadījumus:
 1.  ņemot vērā, ka jaundibinātiem komersantiem kredīti līdz 54000 latu jau ir pieejami Starta programmā, šajā programmā jaundibinātiem komersantiem minimālais aizdevumu apjoms ir 54 000 latu;
 2.  maza apjoma kredīti mikro uzņēmumiem jau ir pieejami Mikrokreditēšanas programmā, tāpēc šajā programmā mikro uzņēmumiem minimālais apgrozāmo līdzekļu aizdevuma apjoms ir 5 000 lati, bet investīciju aizdevumiem – 10 000 lati.
   Detalizēti ar MK apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.164 „Noteikumi par aizdevumiem komersantu konkurētspējas uzlabošanai” var iepazīties MK mājaslapā: http://mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40283225&mode=mk&date=2013-05-07
Pēc grozījumu stāšanās spēkā aktuālā informācija būs pieejama Latvijas Hipotēku un zemes bankas mājaslapā
 

 
Darba devēji vēl var pieteikties valsts līdzfinansēto darba vietu izveidei ESF projekta "Pasākumi noteiktām personu grupām" ietvaros
 
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus - komersantus (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), pašnodarbinātās personas, biedrības vai nodibinājumus (izņemot politiskās partijas) pieteikties NVA filiālēs valsts līdzfinansēto darba vietu izveidei, lai nodarbinātu tos NVA mērķa grupu bezdarbniekus, kuri pašreizējā ekonomiskajā situācijā atrodas nelabvēlīgākā situācijā un kuriem līdz ar to ir grūtāk atrast darbu, proti, tos:
 •  kuriem iepriekšējos 6 mēnešus nav bijis regulāri apmaksāts darbs (vismaz 6 mēnešus ir bezdarbnieka statuss);
 •  kuriem nav vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā kvalifikācija;
 •  kuri ir vecāki par 50 gadiem;
 •  kuri vieni paši rūpējas par vienu vai vairākiem apgādājamajiem;
 •  mazākumtautību bezdarbniekus, kuriem jānostiprina valsts valodas zināšanas, profesionālās iemaņas vai pieredze, lai palielinātu savas iespējas iegūt pastāvīgu darbu.
 
     Aktivitāte tiek īstenota Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Pasākumi noteiktām personu grupām” ietvaros. Ar minētā projekta palīdzību 2013.gada otrajā ceturksnī darba devējiem ir iespējams izveidot vairāk nekā 600 jaunas valsts līdzfinansētās darba vietas. Nepilna mēneša laikā pieteiktas jau 370 darba vietas.
 
Latvijas darba devējiem NVA sniedz šādu finansiālu atbalstu:
 •  ikmēneša darba algas dotāciju bezdarbniekam 50% apmērā no darba devēja noteiktās mēneša darba algas, ņemot vērā, ka ikmēneša dotācija nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru;
 •  ikmēneša izmaksas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no algas dotācijas daļas (ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kurš nodarbina bezdarbnieku asistenta personām ar invaliditāti vai pavadoņa, surdotulka, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulka, interešu pulciņa audzinātāja personām ar invaliditāti, speciālā pedagoga profesijā).
Darba devēji dalībai pasākumā var pieteikties:
 • aizpildot pieteikuma formu, kas pieejama NVA mājas lapas sadaļā "Darba devējiem => Pasākums noteiktām personu grupām" (http://www.nva.gov.lv/docs/17_51487882632e80.39084292.doc), un pievienojot nepieciešamos pielikumus (pieteikuma veidlapu iespējams saņemt arī NVA filiālē un aizpildīt ar konsultanta palīdzību);
 •  aizpildīto pieteikumu iesniedzot NVA filiālē, kuras teritorijā plānots veidot darba vietu (ja pieteikums ir aizpildīts elektroniski, to var nosūtīt arī pa pastu filiālei, kuras teritorijā plānots veidot darba vietu).
   NVA filiāle pieņems darba devēju pieteikumus un organizēs Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēdi, kurā pieteikumi tiks izskatīti un pieņemts lēmums apstiprināt vai atteikt darba devējam pasākuma īstenošanu. Par pieņemto lēmumu NVA filiāle paziņos darba devējam un pozitīvās atbildes gadījumā aicinās slēgt līgumu par valsts līdzfinansētas darba vietas izveidi.
Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar tuvāko NVA filiāli! (http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=27)
 
      Informējam, ka viens bezdarbnieks projektā var būt nodarbināts vienu gadu, ieskaitot ikgadējos apmaksātos atvaļinājumus.
 
UZZIŅA:
ESF projektu „Pasākumi noteiktām personu grupām” (Nr.1DP/1.4.1.1.2/08/IPIA/NVA/001) NVA īsteno kopš 2008.gada septembra, lai veicinātu mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā, konkurētspēju un iekārtošanos pastāvīgā darbā. Projekts tiks īstenots visos Latvijas reģionos līdz 2014.gada 30.jūnijam. Līdz 2012.gada beigām bija izveidotas jau vairāk nekā 3000 valsts līdzfinansētās darba vietas. 2013.gada otrajā ceturksnī plānots izveidot vairāk kā 600 jaunas valsts līdzfinansētās darba vietas.
 
Detalizētāka informācija par pasākumu, kā arī saraksts ar profesijām, kurās bezdarbnieki izteikuši vēlmi strādāt, pieejams NVA filiālēs un NVA mājaslapas (www.nva.gov.lv) sadaļā „Darba devējiem” - „Pasākums noteiktām personu grupām".
 

 Aicina NVO brīvprātīgajā darbā iesaistīt jauniešus bezdarbniekus.
 
     Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina pieņemt biedrību un nodibinājumu pieteikumus dalībai pasākumā „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”, kurš tiek īstenots visos Latvijas reģionos, lai veicinātu jauniešu bezatlīdzības darbību sabiedrības labā.
 
    Jebkura biedrība vai nodibinājums, kas ir reģistrēta Latvijā un veic sociāli nozīmīgu darbību var izveidot un pieteikt brīvprātīgā darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem. To izdarīt iespējams tajā NVA filiālē, kuras teritorijā biedrība vai nodibinājums darbojas. Pēcāk NVA filiāles darbinieki palīdzēs izvēlēties biedrības vai nodibinājuma darbības specifikai un prasībām visatbilstošākos kandidātus no NVA reģistrētiem jauniešiem bezdarbniekiem.
 
   Pasākumu „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam” NVA īsteno kopš 2011.gada augusta. Šajā laikā brīvprātīgajā darbā kopumā iesaistot 2 126 jauniešus bezdarbniekus, to skaitā 110 jauniešus ar invaliditāti. Brīvprātīgā darba atbalsta pasākumā var piedalīties jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem.
 
   Biedrībām un nodibinājumiem, piedaloties pasākumā, ir iespēja piesaistīt savam kolektīvam jaunus un perspektīvus biedrus.
 
  Jaunieši savas profesionālās spējas paaugstina un darba pieredzi iegūst organizējot dažādus pasākumus vai konferences, vadot vai koordinējot projektus, asistējot projektu vadītājiem, palīdzot skolotājiem, darbojoties IT, sabiedrisko attiecību, sociālā darba, sociālās aprūpes un citās jomās. Viena jaunieša nodarbinātības ilgums pasākumā - no viena līdz sešiem mēnešiem.
 
    Pasākuma laikā jauniešiem NVA nodrošina stipendiju - 40 latus mēnesī, bet jauniešiem ar invaliditāti - 60 latus. Pasākuma dalībnieki tiek apdrošināti arī pret nelaimes gadījumiem brīvprātīgā darba darbvietā.
 
    Līdz šim pasākuma ietvaros biedrības un nodibinājumi ir izveidojuši 1 742 darba vietas.
   Detalizētāka informācija par pasākumu, kā arī saistošie dokumenti atrodami NVA mājas lapas (www.nva.gov.lv) sadaļā "Bezdarbniekiem" un "Darba devējiem" -> „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”:
 
 

 
Izsludina jaunu programmu "Nāc un dari! Tu vari!"
Borisa un Ināras Teterevu fonds izsludina jaunu programmu "Nāc un dari! Tu vari".
 
Programmas mērķis - sniegt finansiālu atbalstu darbīgām bezpeļņas organizācijām pilsētās un laukos, kuras ar savām rosībām dara bagātu tuvākās apkaimes iedzīvotāju dzīvi, kā arī vajadzības gadījumā sniedz atbalstu līdzcilvēkiem.
 
Programmas ietvaros finansiālu atbalstu paredzēts sniegt Latvijas biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām, kuras:
 • sniedz atbalstu topošajām māmiņām un jaunajām ģimenēm;
   
 • savā darbā īsteno iniciatīvas sociālajā, veselības, mūžizglītības, kultūras un apkārtējās vides pilnveidošanas jomā;
   
 • popularizē aktīvu dzīvesveidu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu dažādām iedzīvotāju grupām;
   
 • īsteno dzīvnieku aizsardzības pasākumus;
   
 • radoši īsteno iniciatīvas dažādās kultūras jomās;
   
 • sniedz nepieciešamos sociālos pakalpojumus vietējās kopienas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.
 
Programmā „Nāc un dari! Tu vari!” Borisa un Ināras Teterevu fonds piešķir finansējumu Latvijā reģistrētām organizācijām, kurām ir stabila un ilglaicīga sadarbība ar vietējo pašvaldību un/vai valsts institūciju un/vai vietējiem uzņēmējiem, un, kuru darbības mērķis ir attīstīt daudzveidīgas iniciatīvas aktīvākai un veselīgākai dzīvei vietējā sabiedrībā. Minimālā fonda piešķīruma (granta) summa – LVL 500; maksimālā summa – LVL 5`000. Vismaz 10% no kopējā projekta finansējuma veido vietējās pašvaldības vai citu organizācijas sadarbības partneru līdzfinansējums.
 
Projekta ilgums - līdz 24 mēnešiem.
 
Projektu pieteikumus var iesniegt jebkurā laikā, sākot no 2013. gada 1. februāra.
 
Plašāku informāciju par programmas nolikumu skatīt Borisa un Ināras Teterevu fonda mājaslapā
 
 

 
No 2014.gada 3.oktobra Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) uzsāk reģistrāciju ESF projektā „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” jeb pieteikšanos uz apmācības kuponiem.
Mūžizglītības pasākumos var iesaistīties nodarbināta vai pašnodarbināta persona (izņemot valsts civildienesta ierēdņa statusā esošas personas), kura atbilst šādiem nosacījumiem:
· ir vecumā no 25 gadiem;
· ir nodarbināta vai pašnodarbināta persona (uzrāda statusu apliecinošu dokumentu), iesniedzot personas apliecinājumu ;
· nav iepriekš ieguvusi izglītību NVA organizētajās profesionālās apmācībās, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas vai neformālās izglītības programmās vai ir ieguvusi šādu izglītību vismaz pirms 12 mēnešiem vai agrāk;
· pēdējo divu gadu laikā nav pabeigusi izglītības programmu šajā projektā vai ESF projektā "Profesionālā apmācība bezdarba riskam pakļautām personām".
Kupona vērtība Ls 250.00.
NVA sedz mācību maksu pilnā apjomā, nepārsniedzot 250 latus, ja persona, kas pretendē uz apmācību kuponu, atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
ir noteikta invaliditāte (iesniedz invaliditātes apliecības un VDEĀK izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu);
ir atzīta par trūcīgu (iesniedz pašvaldības izziņas kopiju par trūcīgas personas statusu, uzrādot oriģinālu);
līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai atlikuši ne vairāk kā pieci gadi (izņemot gadījumu, ja persona vecuma pensiju saņem priekšlaicīgi);
ir divi vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (iesniedz bērnu dzimšanas apliecību kopijas, uzrādot oriģinālu.
Pārējām personām tiek apmaksāti 70% no kupona vērtības.
 
(Ja izvēlētās izglītības programmas izmaksas pārsniedz noteikto atbalsta apmēru, izmaksu starpību sedz nodarbinātā persona.)
Sīkāka informācija NVA mājas lapā www.nva.gov.lv .
 

 
Apstiprinātas izmaiņas pasākumā "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" nosacījumos
2012.gada 20.martā, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.132 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)".
Grozījumi paredz, ka atbalsta pretendentam ir jāpieder 51% jaundibinātā mikrouzņēmuma kapitāldaļu ne tikai mikrouzņēmuma dibināšanas brīdī, bet visu projekta uzraudzības periodu, tādējādi nodrošinot izšķirošu ietekme dibinātajā uzņēmumā. Paredzēta iespēja atbalstu saņemt arī individuālajiem komersantiem. Tiek paredzēta iespēja saņemt atbalstu arī pārtikas ražošanas aktivitātēs.
Noteikti atviegloti nosacījumi projektiem, kas nepārsniedz 35 000 latus. Vienlaikus arī vienkāršota atbalsta saņemšanas procedūra. Atbalsta pretendentiem jānodrošina trešajā gadā pēc projekta realizācijas 20% apgrozījums no projektu investīcijām. Atbalsta pretendentam šāda norma ir vieglāk izpildāma, nekā visas darbības, kas saistītas ar prasībām projekta iesniegumā par finanšu rādītājiem, naudas plūsmām pa pozīcijām u.c.
Ir atvieglota iesniedzamā informācija par biznesa plānu. Atbalsta pretendentam nav jāiesniedz tie dokumenti, kurus Lauku atbalsta dienests var iegūt no citām valsts iestādēm un to reģistriem, šādi mazinot administratīvo slogu atbalsta saņēmējam.
Projektiem ir noteikta lielāka atbalsta intensitāte – līdz 70% no kopējās attiecināmo izmaksu kopsummas. Tomēr atbalsta intensitāte līdz 40% turpmāk būs samazināta tiem mikrouzņēmumu radīšanas projektiem, kuri saistīti ar kurināmā ražošanu. Noteikumos arī precizēti nosacījumi mobilās tehnikas un kravas transporta iegādei.
Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
 
Tikko šie grozījumi tiks nopublicēti Latvijas Vēstnesī, tie stāsies spēkā, līdz ar to tuvākajā laikā tiks izsludināta pieteikšanās uz šo pasākumu.
 

 

« Atpakaļ
Īsceļi
NOVADA KARTE