Svētdiena, 26.01.2020
Agneta, Agnis, Ansis

Rīvas bibliotēka

 
RĪVAS BIBLIOTĒKA
 
Adrese: Rīva 2-22, Sakas pag., Pāvilostas nov. LV-3466
Bibliotēkas vad.: Vizma Ināra Ansone           
Telefons: 29999082 
 
Darba laiks:
pirmdien no plkst.7:30 - 16:30;
svētdien no plkst. 8:00 - 15:00

 

Pāvilostas novada Rīvas bibliotēkas pasākumu plāns 2017. gada 4. cet.

01.10. Lit.  izst. “Virs zemes nav taisnības, dūrei tik spēks”, Eduardam  Veidenbaumam- 150

09.10. Lit. Izst. “Latviešu komponistam Zigmaram Liepiņam- 65”

15.10. Jauno grāmatu diena

22.10.  Lit. izst. “Iepazīsti Latviju”

06.11. Lit. izst. “Ar Dievu pie zemes”, Paulam Putniņam-80

12.11. Lit. izst. “Lindgrēnes varoņu pasaulē”, Astridei Lindgrēnei-110

12.11. “Ar savu zemi priecājos”, Imantam Auziņam-80

20.11. Lit. izst. “Gleznotājam Johanam Leberehtam Eginkam-230”

26.11. Jaunākās bērnu literatūras apskats

03.12. Lit. izst. “Latviešu rakstniekam Andrejam Upītim-140”

10.12. L it. izst. “Nav laime tālumā jāmeklē”, Zentai Mauriņai-120

17.12. Jauno grāmatu diena

18.12. Lit. izst. “Liktenis”, Zeiboltu Jēkabam-150

 

Pāvilostas novada Rīvas bibliotēkas pasākumu plāns 2017. gada 3. cet.

 09.07. Lit.  izst. “Punktiņš uz i”, Jāzepam Osmanim- 85

 23.07. Lit. Izst. “Rakstniekam Valdim Grenkovam-90”

 31.07. Lit. izst. ‘’Rakstniekam Arvīdam Plaudim-75’’

 07.08. Lit. izst. “Rakstniekam Augustam Deglavam-255”

 20.08. Lit. izst. ‘’Brazīliešu rakstniekam Paulu Koelju-65’’

 20.08. Jauno grāmatu diena

 21.08. Lit. izst. ‘’Vēja ziedi”, Jānim Jaunsudrabiņam-140

  28.08. Lit. izst. ‘’Mūžīgais vaicājums’’, Lijai Brīdakai-85

  18.09. L it. izst. “Baltie vasaras mākoņi’, Gunāram Ievkalnam-90

 

Pāvilostas novada Rīvas bibliotēkas pasākumu plāns 2017. gada 2. cet.

   

     09.04. Lit izst. “Gada monéta”

     09.04. Lit. izst. „Uzsmaidīt dzīvei”, Kornēlijai Apškrūmai-80

    0.04. Lit. izst1. „Agri lec saulīte Lieldienu rītā”

    23.04. Lit.izst. „Dzeguzīte gadus skaita”, Ilzei Indrānei- 90

    08.05. Lit. izst. „Mātes mīlestības zelts staro visam pāri”

    15.05. Foto izst. „Debesis”

    11.06. Pārruna „Internets- tā nav spēle”

    18.06. Lit izst. „Līgo svētku tradīcijas”

    26.06. Grām. apsk. „Jaunākais bibliotēkas plauktos”

    26.06. Lit. izst. „Ārprāts- spoki!”

 

 

 

Pāvilostas novada Rīvas bibliotēkas pasākumu plāns 2017. gada 1. cet.

 

 02.01. Lit izst. „Es nebaidos pazaudēt dzīvi”, Egilam Lukjanskim - 80

 08.01. Lit. Izst. “Latviešu rakstniekam Olafam Gūtmanim" - 90

15,01. Lit. izst. „Rakstniecei Andrai Neiburgai" - 60

22.01. Lit. izst. „Nosapņotas murrādziesmiņas”, Vitautam Ļūdēnam - 80

23.01. Lit. izst. „Kāds būsi - Ugunīgā Gaiļa gads?”

06.02. Lit. izst. „Dzejniecei Mirdzai Ķempei" - 110

 13.02. Lit. izst. „Kas ticībā sēts”, Mārai Zālītei" - 65

 19.02. Grāmatu apskats „Jaunākais bibliotēkas plauktos”

 20.02. Lit. izst. „Es jums dāvinu pēdējo naktsvijoli”, Skaidrītei Kaldupei" - 95

 05.03. Lit. izst. „Kolumbiešu rakstniekam Gabrielam Garsijam Markesam" - 90

 13.03. Lit. izst. „Rakstniekam Egilam Lukjanskim" - 80

 20.03. Lit. izst. „Rakstniekam Jānim Plotniekam" - 85

 26.03. Jauno grāmatu diena

 

 VĒSTURE
 
     Bibliotēka izveidota 1969. gada 10. jūlijā, lai apkalpotu grants pārstrādes rūpnīcas "Rīva" un kolhoza "Centība" Rīvas iecirknī strādājošos. Pirmā bibliotēkas mājvieta bija kluba telpās. Pēc skolas slēgšanas, 1976. gadā bibliotēku pārvietoja uz skolas telpām. No 1979. gada bibliotēka atrodas daudzdzīvokļu mājā 2-22. Bibliotēka akreditēta 22.09.2011.g.
     Bibliotēka ir informācijas, izglītības, kultūras un sabiedriskās saskarsmes vieta.
     Bibliotēka veic iespieddarbu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu. Bibliotēkas uzdevums ir nodrošināt ar nepieciešamajiem iespieddarbiem ikvienu interesentu, tādēļ bibliotēkā tiek veiktas apmeklētāju aptaujas, lai izzinātu to intereses un veidotu krājumu, atbilstošu dažādam izglītības līmenim, vecumam, interesēm.
   Bibliotēka nodrošina ikvienam bibliotēkas apmeklētājam bibliotekāros pakalpojumus un IT pieejamību un izmantošanu. Bibliotēkā iespējams iegūt informāciju darbam, mācībām un atpūtai. Apmeklētājiem tiek sniegtas konsultācijas, kā izmantot bibliotēkas krājumu, elektroniskos katalogus, elektroniskās datubāzes un citus informācijas avotus. Bibliotēkas apmeklētāji var izmantot trīs datorus ar bezvadu interneta pieslēgumu.
   Bibliotēka apkopo ziņas par Rīvas cilvēkiem, notikumiem . Tiek veidotas jaunas mapes un papildinātas jau esošās.
     Pasākumu organizēšanā, iespieddarbu un informācijas apmaiņā bibliotēka sadarbojas ar Ulmales un Sakas bibliotēkām.
 
 
Pakalpojumi:
 • Grāmatu un žurnālu izsniegšana uz mājām, brīva pieeja bibliotēkas krājumam
 • Bezmaksas datoru un interneta izmantošana
 • LNB datubāzu, elektronisko katalogu un interneta meklētāju neierobežota izmantošana
 • Datubāzes  www.letonika.lv, www.filmas.lv, www.news.lv                
 • Lietotāju apmācība datoru, interneta un interneta resursu meklēšanā un izmantošanā
 • Bibliogrāfiskās uzziņas un informācijas
 • Kopēšana, printēšana
 • Starpbibliotēku abonementa izmantošana
 • Tematisko un novadpētniecības materiālu mapes
 • Literatūras izstādes
 • Pāvilostas novada informatīvais izdevums „Pāvilostas  Novada Ziņas”, Kurzemes reģiona un republikas periodiskie izdevumi.
 • Grāmatu piegāde mājās tiem lasītājiem, kuriem nav iespējams apmeklēt bibliotēku.